Detail předmětu

Projektové řízení

FAST-CV016Ak. rok: 2018/2019

V předmětu se studenti seznámí s historií a současností projektového řízení. Pozornost je dále zaměřena na projekty spojené s výstavbou. Životní cyklus projektu se člení na jednotlivé fáze, které se zajišťují po stránce organizační a plánuje se jejich průběh. Probírají se techniky plánování se zaměřením na využití síťové analýzy pro termínové, zdrojové, nákladové a finanční plánování. Součástí výuky je i zvládnutí problematiky rizik ve výstavbě.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení (EKR)

Výsledky učení předmětu

Studenti získají obecné znalostí a dovedností z oblasti projektového řízení. Osvojí si konkrétní postupy a metody v projektovém řízení realizace staveb. Zvládají proudovou metodu plánování, využívají časoprostorový graf pro termínové, zdrojové, nákladové a finanční plánování stavby. Zvládají problematiku rizik ve výstavbě. Vše tvoří znalostní základ pro realizaci projektů.

Prerekvizity

Obecné znalosti prostředí stavební výroby v ČR, legislativní procesy spojené s výstavbou, dokumentace stavebních projektů, technologie stavební výroby, základy síťové analýzy, základní znalosti v oblasti financování, cen a managementu ve stavebnictví.

Korekvizity

Schopnost zvládnout práci manažera ve stavebním podniku z hlediska vedení a řízení lidských zdrojů.
Znalost struktury řízení stavební zakázky včetně vazeb uvnitř organizace a mimo organizaci.

Doporučené volitelné složky programu

Studenti se mohou zapojit do práce Skupiny mladých projektových manažerů (YPMG) při Akademickém centru studentských aktivit (ACSA). Najdou zde ideální prostor pro svůj osobnostní růst. V praxi se setkají s reálnými projekty, na kterých se učí vedení lidí a zvládání nástrojů projektového řízení.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka je rozdělena na přednášky a cvičení.
Na každou přednášku je přednášejícím připravena prezentace v PowerPointu. Základní zobrazené myšlenky jsou dále ústně rozvíjeny. Probíraná teorie je podle možností doplněna stručnými příklady, schématy, obrázky nebo grafy. Dílčí blok výuky je na závěr stručně shrnut a kontrolními otázkami je ověřeno jeho pochopení. Na závěr přednášky jsou studenti vyzváni k diskuzi.

Způsob a kritéria hodnocení

Studium předmětu je ukončeno zápočtem a zkouškou.
Zápočet je udělen po splnění všech povinností, tj. účasti, odevzdání dílčích zadání a úspěšné absolvování zápočtové písemné práce.
Zkouška se skládá z části písemné a ústní. Účast na zkoušce je podmíněna uděleným zápočtem. Písemný test obsahuje pět volných otázek. Po kladném hodnocení následuje ústní zkouška s rozpravou nad otázkami vylosovanými z předem známého seznamu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod do projektového řízení - současné pojetí, historický vývoj, vhodnost použití, předmět a obsah, základní pojmy
2. Projekt výstavby, stavba jako předmět výstavbového projektu, účastníci procesu výstavby, stavební legislativa
3. Předinvestiční fáze projektu, iniciace, stanovení cílů, studie proveditelnosti, metoda logického rámce
4. Vyhodnocení návrhu projektu, strukturování projektu výstavby, strukturování stavebního díla
5. Organizace prací na projektu, účastníci projektu výstavby, druhy projektového managementu, personální zajištění
6. Systém plánování projektu výstavby, historický vývoj, druhy, aktualizace a úrovně plánů projektu, techniky plánování projektu, termínové plánování v projektu výstavby
7. Síťová analýza, metoda CPM, PERT, Ganttův diagram, plánování zdrojů a jeho výstupy, histogram zdrojů, nákladové plánování, finanční plánování
8. Financování projektů, nabídkové ceny projektových prací, vztahy mezi účastníky projektu
9. Funkce statistiky, základní pojmy, statistické třídění a registry, inflace, cenová statistika
10. Management rizik a změn, rizikové inženýrství, řízení rizik projektu

Cíl

Uplatnění obecných znalostí a dovedností z oblasti projektového řízení a osvojení konkrétních postupů a metod v přípravě a realizaci staveb.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-E-SI (N) magisterský navazující

    obor R , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor R , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor R , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do projektového řízení - současné pojetí, historický vývoj, vhodnost použití, předmět a obsah, základní pojmy
2. Projekt výstavby, stavba jako předmět výstavbového projektu, účastníci procesu výstavby, stavební legislativa
3. Předinvestiční fáze projektu, iniciace, stanovení cílů, studie proveditelnosti, metoda logického rámce
4. Vyhodnocení návrhu projektu, strukturování projektu výstavby, strukturování stavebního díla
5. Organizace prací na projektu, účastníci projektu výstavby, druhy projektového managementu, personální zajištění
6. Systém plánování projektu výstavby, historický vývoj, druhy, aktualizace a úrovně plánů projektu, techniky plánování projektu, termínové plánování v projektu výstavby
7. Síťová analýza, metoda CPM, PERT, Ganttův diagram, plánování zdrojů a jeho výstupy, histogram zdrojů, nákladové plánování, finanční plánování
8. Financování projektů, nabídkové ceny projektových prací, vztahy mezi účastníky projektu
9. Funkce statistiky, základní pojmy, statistické třídění a registry, inflace, cenová statistika
10. Management rizik a změn, rizikové inženýrství, řízení rizik projektu

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Program výuky, instrukce a pokyny, přidělení témat semestrální práce
2. Průběh projektu výstavby
3. Zpracování vývojového diagramu průběhu projektu výstavby
4. Strukturní plán projektu výstavby a jeho nákladové ocenění, 1. zadání - zpracování strukturního plánu konkrétní stavby
5. Pokračování práce na 1. zadání
6. Organizace projektu výstavby, 2. zadání - zpracování organigramu a funkčního diagramu konkrétní stavby
7. Časový plán, 3. zadání - zpracování a analýza přehledného časového plánu konkrétní stavby pro hrubé fáze plánování a realizace, aktualizace a úprava tohoto plánu
8. 3. zadání - zpracování plánu nákladů, plánu nasazení věcných zdrojů a finančního plánu
9. Zápočtový test, odevzdání semestrální práce
10. Odevzdání všech zpracovaných dokumentů ve složce. Zápočet.