Detail předmětu

Logistika

FAST-CW057Ak. rok: 2018/2019

Základy a principy logistických systémů, logistických řetězců a jejich tvorby v podobě hmotných a nehmotných toků. Používané matematické metody, procesy identifikace a dekompozice systémů, metody a prostředky vybraných oblastí logistiky. Možnosti aplikace logistického přístupu v oblasti stavebně technologických procesů, zařízení staveniště a při realizaci staveb. Principy a metody systémového inženýrství, operační analýzy a rozhodovacích procesů i jejich praktická využití zejména v přípravě a v provozu zařízení staveniště. Možnostmi využití počítačových programů pro modelování a simulaci jevů a procesů reálných činností ve stavebnictví – s hlavním zaměřením na řízení staveništního provozu.

Zajišťuje ústav

Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb (TST)

Výsledky učení předmětu

Zvládnutím předmětu Logistika získají studenti znalosti o jedné ze základních systémových věd - o logistice. Osvojí si principy a teorie logistických systémů, logistických řetězců, tvorby hmotných a nehmotných toků, logistických přístupů k řešení provozních, zásobovacích a dopravních problémů – s praktickým zaměřením na stavebnictví. Poznají praktickou tvorbu a následné využití logistických řetězců, zejména v reálu provozu zařízení staveniště. Zvládnou základy analýzy reálných systémů a jejich deagregace. Dále poznají vybraná témata rozhodovacích procesů a vybrané metody operačního výzkumu. Zvládnou možností jejich využití v přípravě a realizaci staveb i zařízení staveniště. Seznámí se s možnostmi využití speciálního simulačního SW pro simulace a modelování řetězců, toků a procesů. Výstupem je aktivní účast při řešení praktických úloh v rámci cvičení, čtyři protokoly správně vyřešených zadaných úloh z oblastí náplně tohoto předmětu.

Prerekvizity

Znalosti z oblasti technologie staveb, znalost technologických procesů realizace staveb, znalosti pro přípravu a provoz zařízení staveniště. Znalost maticového počtu a statistiky.

Korekvizity

Znalosti z matematiky – teorie grafů, teorie her, stochastika, teorie pravděpodobnosti, lineární a nelineární programování.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, řešením zadaných praktických úloh a projektů ve cvičeních a též formou samostudia. K dispozici je knižní literatura, elektronické opory a jednotlivé prezentace. Účast na přednáškách je doporučená a je potřebná ke zvládnutí úloh zadávaných ve cvičeních. Účast ve cvičeních je povinná.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro úspěšné absolvování předmětu se předpokládá průběžné studium a účast na přednáškách i cvičeních. Student prokáže znalosti při odpovědích během zkoušky. Zápočet pro uzavření cvičení je podmíněn pravidelnou a aktivní účastí a správným řešením úloh.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod do předmětu. Teoretické základy logistiky. Základy teorie systémů a teorie řízení – úloha zpětné vazby. Základy systémového inženýrství. Základy teorie rozhodovacích procesů.
2. Logistické řetězce – principy a tvorba řetězců. Logistické hmotné a nehmotné toky - materiálové, informační a finanční toky, analýza a vzájemné vazby. Logistické dekompozice reálné podnikové struktury. Interakce logistiky a řízení výroby.
3. Matematické metody logistiky. Modelování a simulace. Využití simulačních programů.
4. Praxe rozhodovacích procesů – vztahy mezi rozhodováním a řízením. Úloha čínského listonoše a úloha obchodního cestujícího. Jejich využití ve stavební praxi – řízení provozu staveniště a zásobování stavby.
5. Operační výzkum – principy a metody. Lineární programování a jeho praktické využití.
6. Základy teorie grafů. Základy teorie her. Základy teorie front a hromadné obsluhy, využití při provozu zařízení staveniště.
7. Praktické úlohy a cíle logistiky v podniku. Využití logistiky v systému řízení realizačních procesů.
8. Logistické a rozhodovací funkce v oblasti řízení chodu zařízení staveniště - zásobování a řízení zásob (sklady), metody: KANBAN, Just in Time.

Cíl

Cílem předmětu je logistika jako moderní vědecký nástroj tvořící s kybernetikou základ moderních řídících a informačních systémů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-E-SI (N) magisterský navazující

    obor R , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor R , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor R , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do předmětu. Teoretické základy logistiky. Základy teorie systémů a teorie řízení – úloha zpětné vazby. Základy systémového inženýrství. Základy teorie rozhodovacích procesů.
2. Logistické řetězce – principy a tvorba řetězců. Logistické hmotné a nehmotné toky - materiálové, informační a finanční toky, analýza a vzájemné vazby. Logistické dekompozice reálné podnikové struktury. Interakce logistiky a řízení výroby.
3. Matematické metody logistiky. Modelování a simulace. Využití simulačních programů.
4. Praxe rozhodovacích procesů – vztahy mezi rozhodováním a řízením. Úloha čínského listonoše a úloha obchodního cestujícího. Jejich využití ve stavební praxi – řízení provozu staveniště a zásobování stavby.
5. Operační výzkum – principy a metody. Lineární programování a jeho praktické využití.
6. Základy teorie grafů. Základy teorie her. Základy teorie front a hromadné obsluhy, využití při provozu zařízení staveniště.
7. Praktické úlohy a cíle logistiky v podniku. Využití logistiky v systému řízení realizačních procesů.
8. Logistické a rozhodovací funkce v oblasti řízení chodu zařízení staveniště - zásobování a řízení zásob (sklady), metody: KANBAN, Just in Time.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Logistika – logistická dekompozice systému. Použití při dekompozici systému zařízení staveniště.
2. Logistický řetězec - vztahy uvnitř a s okolím. Příklad řešení hmotných a nehmotných toků v realitě zařízení staveniště a realizace stavby.
3. Příklady k operační analýze a teorii rozhodování, k teorii front a hromadné obsluhy. Řešení zásobovacích a dopravních problémů – aplikace úloh čínského listonoše a obchodního cestujícího.
4. Programy pro modelování v logistice. Simulace příkladu z oblasti hromadné obsluhy.
5. Simulace příkladu z oblasti teorie front – souběh výroby.
6. Simulace zásobovacího problému.
7. Simulace příkladu logistického řetězce z oblasti zařízení staveniště.
8. Simulace příkladu logistického řetězce z realizace stavby.