Detail předmětu

Kontrola a dokumentování stavebních procesů

FAST-CW058Ak. rok: 2018/2019

Činnosti spojené s kontrolou výstavby, kontroly prováděné pracovníky výrobního podniku a stavebního dozoru, teorie měření, metodika sběru dat v terénu, postupy praktických zkoušek a ověřování kvality, vyhodnocování získaných výsledků, porovnání s platnými technickými normami, forma vyhodnocení zkoušek, prezentace získaných výsledků.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb (TST)

Výsledky učení předmětu

Cílem výuky je schopnost studenta vyhodnotit kvalitu prováděných stavebních prací. Student se naučí samostatně provádět vybrané zkoušky. Student pochopí teorii měření a fyzikální podstatu prováděných testů. Na vybraných stavbách a konstrukčních celcích budou studentovi prezentovány kontroly jednotlivých dokončených stavebních procesů, získá praktické znalosti o provedení kontrol a bude schopen zpracovat získané výsledky. Výsledky testů bude student schopen porovnat s platnými normami a provést jejich vyhodnocení. Student vytvoří souhrnný protokol s komentářem získané dokumentace a s výsledky zkoušek.

Prerekvizity

Požadovány jsou znalosti z oblasti technologie staveb, důležitá je znalost postupů provádění základních dílčích stavebních procesů a jejich návaznosti.

Korekvizity

V průběhu výuky je nutné se postupně seznamovat s platnými normami a sledovat změny v normách. Výsledky zkoušek musí být porovnávány s aktuální platnou verzí.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Teoretická podstata procesu a kontrola kvality provedeného díla je vysvětlena ve formě přednášky, daná problematika je dále prezentována a ověřena na stavbách. Ve cvičení je kladen důraz na samostatné ověření a provedení testu v laboratoři nebo v terénu.

Způsob a kritéria hodnocení

Předmět je zakončen zkouškou. Pro získání zápočtu je nutná pravidelná docházka, odevzdání laboratorních protokolů a prezentací. Vše musí být v souladu s platným zněním Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Problematika kontroly stavebního procesu, související legislativa, provázanost ČSN, technologických předpisů a smlouvy o dílo, aplikace kontrolních a zkušebních plánů.
2. Teorie měřících postupů, fyzikální podstata digitálního měření neelektrických veličin.
3. Vstupní kontroly materiálů a připravenosti staveb.
4. Kontroly a zkoušky spojené s průběhem provádění zemních prací.
5. Kontroly při provádění vrchní hrubé stavby.
6. Kvalita prací vnitřních a dokončovacích.
7. Testy spojené s tepelnou ochranou budov.
8. Dokumentování průběhu provádění kontrol stavebních procesů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-E-SI (N) magisterský navazující

    obor R , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor R , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor R , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Problematika kontroly stavebního procesu, související legislativa, provázanost ČSN, technologických předpisů a smlouvy o dílo, aplikace kontrolních a zkušebních plánů.
2. Teorie měřících postupů, fyzikální podstata digitálního měření neelektrických veličin.
3. Vstupní kontroly materiálů a připravenosti staveb.
4. Kontroly a zkoušky spojené s průběhem provádění zemních prací.
5. Kontroly při provádění vrchní hrubé stavby.
6. Kvalita prací vnitřních a dokončovacích.
7. Testy spojené s tepelnou ochranou budov.
8. Dokumentování průběhu provádění kontrol stavebních procesů.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Zásady zpracování výsledků měření a vyhodnocování dat, proškolení bezpečnosti práce.
2. Seznámení s mechanickými a digitálními měřidly (sběrnice, čidla), odečty a chyby měření.
3. Měření vlastností materiálů zabudovávaných konstrukcí, význam vstupní kontroly.
4. Vybrané praktické zkoušky spojené s procesem zemních prací.
5. Praktické kontroly při provádění vrchní hrubé stavby, geometrická přesnost konstrukcí.
6. Zjišťování vlastností podkladů a omítek, zjišťování vlhkosti zdiva.
7. Ověření kvality prací vnitřních a dokončovacích s důrazem na tepelnou ochranu budov.
8. Prezentace a kontrola zpracovaných zadání.