Detail předmětu

Odborná praxe

FAST-CW020Ak. rok: 2018/2019

Náplní odborné praxe je aktivní pracovní činnost studenta na realizaci konkrétního stavebního díla, která vede k rozvíjení jeho odborných teoretických i praktických znalostí. Student vykonává práci přímo na stavbě při její realizaci, zejména na pozici asistenta stavbyvedoucího, také pracuje v oddělení přípravy staveb. Student má povinnost během odborné praxe vést „Záznam o průběhu odborné praxe“, je veden školitelem, určeným ze zástupců firmy, který se ke kvalitě odvedené práce vyjádří v závěrečném hodnocení.
Odborná praxe studentů je ukončena společným závěrečným seminářem, kde každý student ostatní studenty seznámí s činností, kterou vykonával v průběhu praxe, včetně prezentace zpracovaných materiálů a fotodokumentace stavby.

Zajišťuje ústav

Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb (TST)

Výsledky učení předmětu

Absolvování odborné praxe přispívá k ověření získaných znalostí v praxi a získání dalších teoretických i praktických poznatků stavařských dovedností a zkušeností. Student získá zkušenost z reálného prostředí výstavby a tím prohloubí stávající teoretické znalosti. Získává teoretické i praktické znalosti a zkušenosti s výkonem práce stavbyvedoucího nebo asistenta stavbyvedoucího a s praktickým provozem v předvýrobní a výrobní přípravě staveb. Získává personální zkušenosti, bude lépe připraven do zaměstnaneckého poměru. Navazuje pracovní vztah se stavební firmou, získává referenci.
Na závěrečném semináři získává prostřednictvím prezentací spolužáků povědomí o současných stavbách v ČR, jejich konstrukcích a technologiích, finančních a časových nárocích, specifických podmínkách a způsobech výstavby.
Seznámením se s hodnocením stavební firmy v "Záznamu o průběhu odborné praxe" o své osobě, dostává student zpětnou vazbu o spokojenosti s jeho odbornými i jinými kvalitami.

Prerekvizity

Znalosti z oblasti technologie, přípravy a realizace staveb v rozsahu dosavadního bakalářského a 1. ročníku magisterského studia na oboru Realizace staveb.

Korekvizity

Průběžné studium z oblasti technologie staveb a provádění staveb.

Doporučené volitelné složky programu

Volitelně lze propojit téma diplomové práce studenta a náplň jeho odborné praxe. Student může řešit vybrané části stavebně technologického projektu pro Specializovaný projekt(R) na základě projektové dokumentace stavby, na které bude vykonávat svoji odbornou praxi.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Vzdělávací činnost je uskutečněna formou odborné praxe studenta ve stavební firmě, zabývající se přípravou a realizací staveb. Student je v rámci odborné praxe veden garantem - odborným pracovníkem firmy - o průběhu odborné praxe vede záznam, k závěrečnému semináři odborné praxe připraví prezentaci.

Způsob a kritéria hodnocení

Průběh praxe, přítomnost studenta na stavbě a jím vykonávané činnosti jsou kontrolovány hospitační činností pracovníků garantujícího ústavu.
Předpokladem získání klasifikovaného zápočtu je věcné splnění úkolů desetitýdenní odborné praxe, odevzdání vyplněného a potvrzeného "Záznamu o odborné praxi", účast na závěrečném semináři a prezentace průběhu praxe před ostatními studenty a komisí. Zohledňuje se i hodnocení firmy a úroveň prezentace.

Jazyk výuky

čeština

Pracovní stáže

Předmět odborná praxe je povinnou desetitýdenní odbornou praxí studenta oboru Realizace staveb v předních stavebních společnostech. Zajištění odborné praxe studenta je podloženo smluvním vztahem. Na průběh praxe dohlíží garantující ústav.

Cíl

Ověření a uplatnění znalostí získaných v průběhu studia,
získání praktických zkušeností z realizace stavby,
předpoklad k rychlejší adaptaci při nástupu do zaměstnání,
vytvoření podmínek pro odborný růst a postup do vyšších manažerských funkcí,
stavební firmy si ověří vědomosti a schopnosti studenta pro další možnou spolupráci.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-E-SI (N) magisterský navazující

    obor R , 1. ročník, letní semestr, 7 kreditů, povinný

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor R , 1. ročník, letní semestr, 7 kreditů, povinný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor R , 1. ročník, letní semestr, 7 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Výuka v terénu

1200 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Odbornou praxi v délce deseti týdnů student nastoupí po ukončení zkouškového období letního semestru prvního ročníku, vždy dle termínů akademického roku.