Detail předmětu

Právo v oblasti podnikání ve stavebnictví

FAST-CV015Ak. rok: 2018/2019

Předmět je koncipován jako průřezový předmět zaměřený na jednotlivá právní odvětví a v nich upravené předpoklady pro výkon podnikatelské činnosti ve stavebnictví. Výklad vymezuje práva, povinnosti a právní důsledky, které s těmito činnostmi úzce souvisí. Stanoví předpoklady pro výkon vybraných činností ve výstavbě a druhy živností upravené pro obor stavebnictví.

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení (EKR)

Výsledky učení předmětu

Po úspěšném absolvování předmětu, budou studenti schopni:
- porozumět systematizaci právních předpisů upravujících podnikání
- rozlišit charakter právních vztahů a podřadit je pod dané právní odvětví
- použít na daný právní případ příslušný právní předpis
- orientovat se ve veřejných a soukromých registrech, chápat jejich obsah a účel
- seznámit se s příslušnými informačními zdroji a umět vyhledávat relevantní informace

Prerekvizity

Studium tohoto předmětu nevyžaduje speciální předchozí znalosti. Výuka navazuje na obecné poznatky v rozsahu a úrovni bakalářského studia na neprávnických fakultách.

Korekvizity

Předpokládají se základní znalosti práva na úrovni a v rozsahu středoškolského studia nepožadují se žádné další odborné vědomosti.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, praktických cvičení a samostudia. Účast na přednáškách je doporučená, na cvičeních povinná.

Způsob a kritéria hodnocení

Aktivní účast na cvičeních včetně prezentace zadaných témat. Úspěšné absolvování písemné zkoušky.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Právní úprava podnikání
2. Formy a druhy podnikání
3. Jednání podnikatele
4. Registrační a oznamovací povinnost podnikatele
5. Práva a povinnosti související s výkonem živnosti
6. Podnikání ve stavebnictví upravené živnostenským a stavebním zákonem
7. Typy činností a organizační struktury právnických osob
8. Základní práva a povinnosti členů statutárních a dalších orgánů obchodních korporací

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty průřezově s právními normami v ČR v oblasti podnikání ve stavebnictví.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-E-SI (N) magisterský navazující

    obor R , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor R , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor R , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Právní úprava podnikání
2. Formy a druhy podnikání
3. Jednání podnikatele
4. Registrační a oznamovací povinnost podnikatele
5. Práva a povinnosti související s výkonem živnosti
6. Podnikání ve stavebnictví upravené živnostenským a stavebním zákonem
7. Typy činností a organizační struktury právnických osob
8. Základní práva a povinnosti členů statutárních a dalších orgánů obchodních korporací

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Podnikání
2. Datové schránky a elektronický podpis
3. Základní veřejné a soukromé registry
4. Podnikání zahraničních osob
5. Druhy živností, jejich obsahová náplň
6. Živnostenský rejstřík, obchodní rejstřík
7. Autorizované osoby
8. Obchodní společnosti a družstvo