Detail předmětu

Informatika (R)

FAST-CU001Ak. rok: 2018/2019

• Úvod do počítačového navrhování v architektuře a stavebnictví ve 2D, 3D a pomocí technologie BIM (Revit).
• Seznámení s BIM technologií a základními zásadami při tvorbě prostorového (3D) modelu a jednotlivých stavebních prvků.
• Popis způsobu získávání informací (dat) z informačního modelu budovy, jejich vykazování a použití v projektu.
• Využití dat, vztahujících se k modelu budovy, od úvodního koncepčního návrhu, přes výstavbu, až po správu budovy.
• Využití centrální databáze pro spolupráci s dalšími, oborově zaměřenými aplikacemi.
• Využití dat z pohledu dodavatele stavby, architekta a projektanta pro řízení a koordinaci výstavbových projektů.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav automatizace inženýrských úloh a informatiky (AIU)

Výsledky učení předmětu

Absolventi předmětu získají dovednosti v oblasti tvorby parametrického modelu budovy (BIM) a možností využití dat pro řízení a koordinaci výstavbových projektů. Dále budou představeny principy koordinace a vykazování stavebních prvků s využitím dat 2D dokumentace. Předmět je nadstavbou nad vyučovanými předměty z oblasti CAD. Je určen pro studenty oboru TST, kteří mají zájem si rozšířit vědomosti o počítačovém navrhování ve stavebnictví pomocí aplikace podporující technologii BIM, Building Information Modeling (informační model budovy). Získané znalosti a dovednosti umožní absolventům efektivní využití výpočetní techniky pro stavbu od úvodního koncepčního návrhu až po výstavbu.

Prerekvizity

Modelování v rovině (2D), základní znalosti z pozemního stavitelství a technologie staveb.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, praktických cvičení a samostudia. Účast na přednáškách je doporučená, na cvičeních povinná.

Způsob a kritéria hodnocení

Aktivní účast ve cvičeních – 20%, testování dovednosti tvorby informačního modelu budovy – 80%.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Využití digitálních technologií pro projektové řízení.
2. Úvod do BIM, představení možností BIM modelu pro simulace a analýzy.
3. BIM – Princip časové návaznosti v rámci modelu BIM.
4.–9. BIM – Základy modelování stavebních konstrukcí.
10–11. BIM – Zpracování dílčích profesí (TZB).
12. Další využití BIM modelu (spolupráce jednotlivých profesí a účastníků projektu, správa budovy – Facility Management).
13. Koordinace staveb a možnosti vykazování z výkresových podkladů ve 2D.

Cíl

Předmět je orientován na strukturovaný návrh programů, zabývá se objektově orientovaným a událostmi řízeným programováním v prostředí jazyka Visual Basic. Předmět je koncipován tak, aby seznámil studenty s pokročilejšími prvky a konstrukcemi programovacího jazyka a jejich užitím pro rozšíření funkcionality běžných programových produktů. Studenti budou navrhovat a ladit programy v jazyce Visual Basic s užitím komponent moderních aplikací.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-E-SI (N) magisterský navazující

    obor R , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor R , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor R , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Využití digitálních technologií pro projektové řízení.
2. Úvod do BIM, představení možností BIM modelu pro simulace a analýzy.
3. BIM – Princip časové návaznosti v rámci modelu BIM.
4.–9. BIM – Základy modelování stavebních konstrukcí.
10–11. BIM – Zpracování dílčích profesí (TZB).
12. Další využití BIM modelu (spolupráce jednotlivých profesí a účastníků projektu, správa budovy – Facility Management).
13. Koordinace staveb a možnosti vykazování z výkresových podkladů ve 2D.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Nástroje pro využití digitálních technologií pro projektové řízení.
2. BIM – Seznámení s programy podporující BIM, zásady tvorby prostorového modelu.
3. BIM – Tvorba podlaží, řezu a pohledů, práce s osnovou, tvorba vazeb.
4. BIM – Tvorba svislých a vodorovných konstrukcí (stěny, sloupy, stropy).
5. BIM – Tvorba výplní otvorů (okna, dveře, obvodový plášť).
6. BIM – Tvorba fází projektu (stávající, bourané, nové).
7.–8. BIM – Vykazování stavebních prvků a zpracování dat BIM modelu (tabulky, legendy, výkresová dokumentace).
9.–10. BIM – Tvorba základních rozvodů TZB (voda, kanalizace, vzduchotechnika).
11. BIM – Simulace a analýzy (oslunění, osvětlení, energetické hodnocení budov, …).
12. Koordinace 2D – Princip koordinace velkých územních a stavebních celků při práci s 2D daty.
13. Vykazování 2D – Vykazování stavebních prvků z výkresové dokumentace zpracovávané ve 2D (DWG výkresy), vytvoření výkazu výměr, export a propojení s tabulkovým procesorem (MS Excel).