Detail předmětu

Vybrané stati z technologie stavebních procesů

FAST-CW023Ak. rok: 2018/2019

Předmět zahrnuje studium realizace vybraných stavebních procesů inženýrských a pozemních staveb. Vysvětluje technologickou, prostorovou a časovou strukturu jednotlivých vybraných stavebních procesů, požadavky na připravenost staveniště a zásady jejich provádění. Podstatná část předmětu je zaměřena na provádění podzemních staveb, kde jsou uvedeny technologie prací speciálního zakládání staveb pro realizaci hloubených podzemních staveb, přehled klasických a moderních tunelovacích systémů a soustav, stroje a zařízení pro výstavbu podzemních staveb.

Zajišťuje ústav

Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb (TST)

Výsledky učení předmětu

Studenti získají znalosti o přípravě a provádění vybraných dílčích stavebních procesů. Budou schopni vypracovat technologickou projektovou dokumentaci vybraných dílčích stavebních procesů především z oboru inženýrských staveb a pozemních staveb. Budou mít znalosti o jejich stavební připravenosti a budou schopni řešit tyto dílčí stavební procesy z hlediska prostorového, technologického i časového. Výstupem jsou vypracované technologické předpisy na zadaná témata.

Prerekvizity

Student musí mít zvládnuty základní znalosti z geologie, geomechaniky, zakládání staveb, z navrhování pozemních a dopravních staveb.

Korekvizity

Doplňování a rozšiřování znalostí z oblasti navrhování stavebních objektů.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka je vedena formou přednášek a cvičení, součástí je samostatná práce na zadaných úkolech. Jsou organizovány exkurze na realizované stavby.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou úspěšného absolvování předmětu je povinná docházka do cvičení a uznání vypracovaných dílčích technologických projektů stavebních procesů.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1.Technologie prací speciálního zakládání staveb ve vztahu k hloubeným podzemním stavbám.
2.Pažící konstrukce (záporové stěny, pilotové, podzemní stěny), injektování a kotvení horninového prostředí.
3.Nomenklatura podzemních staveb. Tunelové systémy a soustavy.
4.Klasické soustavy. Vrtání a odstřel. Prstencová metoda.
5.Nová rakouská tunelovací metoda (NATM). Metoda obvodového vrubu. Mikrotunelování.
6.Stroje a zařízení pro výstavbu podzemních staveb (ražených, hloubených, kombinovaných, mikrotunelovaných).
7.Výroba ocelových a dřevěných konstrukcí, svařování ocelových konstrukcí, spojovací prostředky, doprava na staveniště.
8.Hlavní způsoby montáže ocelových a dřevěných konstrukcí.
9. Provádění montovaných stropních konstrukcí.
10.Speciální betonářské technologie.
11.Stavební izolace, vhodnost použití a způsoby provádění.
12.Možnosti a způsoby provádění průmysl. podlah a podlah v objektech pozemních staveb. Lité a samonivelační podlahy.
13.Provádění střešních a obvodových pláštů budov.

Cíl

Získání základních znalostí z realizace vybraných stavebních procesů podzemních, pozemních a inženýrských staveb. Umožňuje návazné studium časového plánování, modelování, optimalizace a racionálního řízení provozu na stavbách.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-E-SI (N) magisterský navazující

    obor R , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor R , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor R , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.Technologie prací speciálního zakládání staveb ve vztahu k hloubeným podzemním stavbám.
2.Pažící konstrukce (záporové stěny, pilotové, podzemní stěny), injektování a kotvení horninového prostředí.
3.Nomenklatura podzemních staveb. Tunelové systémy a soustavy.
4.Klasické soustavy. Vrtání a odstřel. Prstencová metoda.
5.Nová rakouská tunelovací metoda (NATM). Metoda obvodového vrubu. Mikrotunelování.
6.Stroje a zařízení pro výstavbu podzemních staveb (ražených, hloubených, kombinovaných, mikrotunelovaných).
7.Výroba ocelových a dřevěných konstrukcí, svařování ocelových konstrukcí, spojovací prostředky, doprava na staveniště.
8.Hlavní způsoby montáže ocelových a dřevěných konstrukcí.
9. Provádění montovaných stropních konstrukcí.
10.Speciální betonářské technologie.
11.Stavební izolace, vhodnost použití a způsoby provádění.
12.Možnosti a způsoby provádění průmysl. podlah a podlah v objektech pozemních staveb. Lité a samonivelační podlahy.
13.Provádění střešních a obvodových pláštů budov.

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.Zadání semestrálního programu – vybraná část podzemní stavby.
2.Přehled technologií podzemního stavitelství a štítování – video s komentářem.
3.-4.Nová rakouská tunelovací metoda a speciální štíty – video s komentářem.
5.-6.Návrh pažící konstrukce pomocí programu Geo 5.
7.Provádění kovových konstrukcí - výroba ocelových a dřevěných konstrukcí.
8.Provádění kovových konstrukcí - svařování, spojovací prostředky, hlavní způsoby montáže.
9.–10.Provádění montovaných stropních konstrukcí. Konstrukční systémy, stroje a mechanizmy, pracovníci, postupy montáže, požadavky na kvalitu.
11.–12.Zpracování technologického předpisu pro montáž zadané stropní konstrukce.
13.Zhodnocení provedených úloh, obhajoba navržených řešení.