Detail předmětu

Stavebně technologické projektování

FAST-CW022Ak. rok: 2018/2019

Předmět analyzuje a zdůvodňuje nezbytnost stavebně technologické přípravy, její členění a návaznosti. Uvádí metodiku zpracování stavebně technologických projektů v období investiční přípravy stavby a v době její výrobní přípravy. Obsahuje zásady tvorby rozpočtu stavby a využití BIM technologií pro přípravu a řízení staveb.

Zajišťuje ústav

Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb (TST)

Výsledky učení předmětu

Znalost metodiky zpracování stavebně technologické přípravy, věcné a časové struktury a její návaznosti. Znalost teorie a metodiky zpracování stavebně technologické studie. Znalost členění a obsahu dokumentace výrobní přípravy dodavatele a metodiky postupu při jejím zpracování. Znalost vypracování projektu zařízení staveniště. Znalost operativního plánování a způsobů bilance nutných zdrojů pro stavbu. Znalost zásad tvorby rozpočtu stavby a využití BIM technologií. Výstupem jsou vypracované vybrané části stavebně technologického projektu na zadané stavbě.

Prerekvizity

Od studentů jsou požadovány základní znalosti z navrhování konstrukcí staveb a základní znalosti ze stavební ekonomie. Probírané učivo navazuje rovněž na znalosti z oblasti technologie dílčích stavebních procesů a realizace staveb.

Korekvizity

Souběžné doplňování znalostí z oblasti technologie staveb, dílčích stavebních procesů.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka je vedena formou přednášek a cvičení, součástí je samostatná práce na zadaném projektu. Jsou organizovány exkurze na realizované stavby.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou úspěšného absolvování předmětu je povinná docházka do cvičení, hodnocenými kontrolovanými výstupy jsou zpracovávané dílčí části stavebně technologického projektu pro zadanou konkrétní stavbu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Stavebně technologická příprava jako součást projektového řízení. Definice, význam, věcná a časová struktura a návaznosti na ostatní činnosti stavební firmy, související legislativní předpisy.
2. Teorie a metodika zpracování stavebně technologické studie realizace hlavních technologických etap objektu.
3. Časové plánování stavby, časový a finanční plán stavby v členění na objektové procesy.
4. Členění a obsah zpracovávané dokumentace výrobní přípravy dodavatele, metodika postupu.
5. Tvorba rozpočtu pro stavební zakázku.
6. Kalkulace cen stavebních prací.
7. Nabídkové rozpočty staveb v návaznosti na výběrové řízení.
8. Projekt zařízení staveniště, technická dokumentace.
9. Zásady návrhu a posouzení hlavních zvedacích prostředků, zohlednění jejich časového vytížení.
10. Zásady a možnosti operativního plánu při realizaci stavby, způsoby bilance nutných zdrojů pro výstavbu, zabezpečení cizích subdodávek a kooperací.
11. Využití BIM technologií pro stavebně technologické projektování. Formy procesů, zařízení, programová řešení a rizika spojená se zaváděním BIM. Teoretické možnosti využití modelování v budoucnosti.
12. Nástroje řízení výstavby s využitím BIM technologií. Legislativní předpisy, technické normy a standardy v souvislosti s BIM technologiemi.
13. Praktické využití BIM technologií ve stavebně technologické přípravě a řízení na reálných stavbách. BIM z pohledu udržitelné výstavby budov. Využití technologie augmented reality v rámci činnosti manažera stavby.

Cíl

Cílem výuky předmětu je studenty seznámit se základy stavebně technologické přípravy a naučit je zpracovávat její základní dokumentaci. Student získá poznatky z oblasti stavebně technologického projektování, výsledkem je znalost zpracovat dokumentaci pro přípravu a realizaci stavby především z pohledu dodavatele stavby.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-E-SI (N) magisterský navazující

    obor R , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor R , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor R , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Stavebně technologická příprava jako součást projektového řízení. Definice, význam, věcná a časová struktura a návaznosti na ostatní činnosti stavební firmy, související legislativní předpisy.
2. Teorie a metodika zpracování stavebně technologické studie realizace hlavních technologických etap objektu.
3. Časové plánování stavby, časový a finanční plán stavby v členění na objektové procesy.
4. Členění a obsah zpracovávané dokumentace výrobní přípravy dodavatele, metodika postupu.
5. Tvorba rozpočtu pro stavební zakázku.
6. Kalkulace cen stavebních prací.
7. Nabídkové rozpočty staveb v návaznosti na výběrové řízení.
8. Projekt zařízení staveniště, technická dokumentace.
9. Zásady návrhu a posouzení hlavních zvedacích prostředků, zohlednění jejich časového vytížení.
10. Zásady a možnosti operativního plánu při realizaci stavby, způsoby bilance nutných zdrojů pro výstavbu, zabezpečení cizích subdodávek a kooperací.
11. Využití BIM technologií pro stavebně technologické projektování. Formy procesů, zařízení, programová řešení a rizika spojená se zaváděním BIM. Teoretické možnosti využití modelování v budoucnosti.
12. Nástroje řízení výstavby s využitím BIM technologií. Legislativní předpisy, technické normy a standardy v souvislosti s BIM technologiemi.
13. Praktické využití BIM technologií ve stavebně technologické přípravě a řízení na reálných stavbách. BIM z pohledu udržitelné výstavby budov. Využití technologie augmented reality v rámci činnosti manažera stavby.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.Úvod do problematiky stavebně technologického projektování, požadavky a podklady pro cvičení.
2.Studie realizace hlavních technologických etap zadaného objektu.
3.Časový a finanční plán stavby v členění po objektech stavby, s využitím technickohospodářských ukazatelů.
4.Konzultace a kontrola stavu rozpracovanosti zadaných úkolů.
5.Založení zakázky pro rozpočet stavby, sestavení slepého rozpočtu.
6.Kalkulace cen stavebních prací v návaznosti na tvorbu výkazu výměr.
7.Konzultace a kontrola stavu rozpracovanosti zadaných úkolů.
8.Projekt zařízení staveniště.
9.Návrh hlavního zvedacího mechanismu pro stavbu
10.Konzultace a kontrola stavu rozpracovanosti zadaných úkolů.
11.Autodesk Navisworks, import formátů dat a 3D modelu. Modelování průběhu výstavby a využití časové osy.
12.Pokročilé modelování technologické přípravy zadaného objektu - analýza projektu a staveniště, technologické normály ve 3D, kontrola a koordinace projektu, kalkulace a rozpočty v BIM.
13.Detekce kolizí, operativní řízení výstavby, odhady průběhu výstavby a časové plánování ve 3D. Další výpočetní programy a jejich ukázky pro stavebně technologické projektování. Zhodnocení provedených úloh, obhajoba navržených řešení, zápočet.