Detail předmětu

Systémy řízení jakosti

FAST-CW012Ak. rok: 2018/2019

Principy dvou nejvýznamějších filozofií managementu jakosti, tedy komplexního managementu jakosti (KMJ) a reinženýrství. Předmět se podrobněji věnuje zejména první části-zavedení systému jakosti a jeho rozpracování do KMJ. Dále pak návaznosti KMJ na ostatní systémy jako systém bezpečnosti práce a systém enviromentální. Studenti jsou seznámeni i s základní přiručkou kvality ve stavebnictví, se systémem školení pracovníků a se systémem certifikace.

Zajišťuje ústav

Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb (TST)

Výsledky učení předmětu

Studenti získají znalosti o nejnovějších světových trendech v oblasti managementu kvality v aplikaci na stavební organizaci a stavbu:
- principy a struktura systému managementu kvality dle ISO 9001
- dokumentace systému managementu kvality nezbytná pro organiza,ci a pro stavbu,
- zásady interního auditu systému managementu kvality dle ISO 19011
- principy metod Komplexného managementu kvality a systému KAIZEN,
- principy metody reengineeringu,
- model výjimečnosti EFQM,
- integrovaný manažérský systém aplikací na stavební organizaci a stavbu.

Prerekvizity

Znalosti z technologie a realizace staveb v daném oboru. Příprava plánu kontrol jakosti a enviromentu.

Korekvizity

Technologie stavebních procesů, příprava a realiace staveb

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, praktických cvičení a samostudia. Účast na přednáškách je doporučená, na cvičeních povinná.

Způsob a kritéria hodnocení

Aktivní účast na cvičeních, max. 1 absence, vypracování zadání. Zkouška - písemná a ústní

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Kvalita – komplexní management jakosti. Hodnocení současné situace ve stavebnictví.
2. Systém managementu kvality (SMK) ve smyslu ČSN EN ISO 9001:2009 v pozemních a inženýrských stavbách. Charakteristika. Postup zavedení.
3. Struktura norem. Struktura a obsah dokumentace SMJ ve stavební firmě a na stavbě – příručka jakosti.
4. Zodpovědnost managementu firmy při zavedení SMJ. Přezkoumání a audit SMJ.
5. Management zdrojů, kvalifikační připravenost, plán vzdělání a interní školení pracovníků.
6. Realizace produktu – stavby. Přezkoumání smluvních požadavků. Výběr a hodnocení dodavatelů a realizátora stavby. Měřicí přístroje a jejich kalibrace. SW pro oblast jakosti.
7. Dokumentace SMJ – plánjakosti, kontrolní a zkušební plán, technologické předpisy, kontrolní a zkušební postupy. Stavební deník.
8. Monitorování kvality na stavbách, záznamy o kvalitě. Skladování a požadavky na kvalitu skladu.
9. Efektivnost výstavby, audit SMJ, audit systému zabezpečení, hodnocení dozorem (TDI).
10. Nápravná a preventivní opatření. Odstraňování nedostatků. Náklady a jakost. Certifikace SMJ.
11. Vyšší formy managementu jakosti – KMJ (TQM, Total quality management). Charakteristické rysy a faktory. Model EFQM.
12. Reengineering – charakteristika, změny, realizátoři, aplikace ve firmě.
13. Integrovaný manažérský systém (IMS) ve stavební firmě. Hodnocení staveb z pohledu kvality, environmentu a bezpečnosti práce.

Cíl

Seznámit studenty se systémem řízení jakost tak, jak je definován v EU v rámci norem ČSN EN ISO řady 9000.Objasnit systém řízení jakosti ve stavebnictví a v reálu stavebních firem. Praktický přístup k normám ČSN EN ISO řady 9000.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-E-SI (N) magisterský navazující

    obor R , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor R , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor R , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Kvalita – komplexní management jakosti. Hodnocení současné situace ve stavebnictví.
2. Systém managementu kvality (SMK) ve smyslu ČSN EN ISO 9001:2009 v pozemních a inženýrských stavbách. Charakteristika. Postup zavedení.
3. Struktura norem. Struktura a obsah dokumentace SMJ ve stavební firmě a na stavbě – příručka jakosti.
4. Zodpovědnost managementu firmy při zavedení SMJ. Přezkoumání a audit SMJ.
5. Management zdrojů, kvalifikační připravenost, plán vzdělání a interní školení pracovníků.
6. Realizace produktu – stavby. Přezkoumání smluvních požadavků. Výběr a hodnocení dodavatelů a realizátora stavby. Měřicí přístroje a jejich kalibrace. SW pro oblast jakosti.
7. Dokumentace SMJ – plánjakosti, kontrolní a zkušební plán, technologické předpisy, kontrolní a zkušební postupy. Stavební deník.
8. Monitorování kvality na stavbách, záznamy o kvalitě. Skladování a požadavky na kvalitu skladu.
9. Efektivnost výstavby, audit SMJ, audit systému zabezpečení, hodnocení dozorem (TDI).
10. Nápravná a preventivní opatření. Odstraňování nedostatků. Náklady a jakost. Certifikace SMJ.
11. Vyšší formy managementu jakosti – KMJ (TQM, Total quality management). Charakteristické rysy a faktory. Model EFQM.
12. Reengineering – charakteristika, změny, realizátoři, aplikace ve firmě.
13. Integrovaný manažérský systém (IMS) ve stavební firmě. Hodnocení staveb z pohledu kvality, environmentu a bezpečnosti práce.

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do problematiky, struktura Systému managementu kvality dle ISO 9001.
2. Řízení dokumentu a záznamů.
3. Organizační řád v stavební organizaci, kompetence a pravomoci zaměstnanců.
4. Politika kvality.
5. Návrh cílů kvality pro stavební organizaci a pro jejich úseky.
6. Plán kvality stavby-návrh pro zhotovitele stavby.
7. Kontrolní a zkušební plán pro vybraný stavební proces.
8. Výběr a hodnocení dodavatelů zhotovitele staveb.
9. Interní audit systému managementu kvality dle ČSN ISO 9001:2009 a ČSN ISO 19011.2012.
10. Nápravní opatření pro neshody.
11. Návrh preventivních opatření zhotovitele stavby.
12. Aplikace modelu EFQM v stavební organizaci.
13. Vyhodnocení zadaní a udělení zápočtu.