Detail předmětu

Kovové mosty 2 (DST)

FAST-CO003Ak. rok: 2018/2019

Spřažené ocelobetonové mosty - základní zásady statického návrhu a konstrukčního řešení.
Komorové mosty - základní zásady navrhování, zvláštnosti komorových mostů.
Obloukové mosty a mosty rámové - typy obloukových a rámových mostů, základní zásady statického a konstrukčního řešení.
Šikmé mosty a mosty půdorysně zakřivené - základní zásady navrhování, zvláštnosti půdorysně zakřivených a šikmých mostů.
Visuté a zavěšené mosty - obecné principy statického působení, základní zásady navrhování.
Ocelové a ocelobetonové mostní podpěry - základní zásady statického a konstrukčního řešení.
Výroba a montáž kovových mostů - základní montážní postupy.
Kovové mosty v praxi - příklady realizovaných mostních objektů.

Zajišťuje ústav

Ústav kovových a dřevěných konstrukcí (KDK)

Výsledky učení předmětu

Student získá souhrnné znalosti o základních principech a zásadách navrhování a realizace ocelových a ocelobetonových mostů složitějších konstrukčních a statických systémů - spřažené mosty, komorové mosty, obloukové a rámové mosty, mosty šikmé a půdorysně zakřivené, visuté a zavěšené mosty, zvláštní mosty. Zvládne orientační statický a konstrukční návrh spřaženého ocelobetonového mostu. Seznámí se s obecnými zásadami návrhu komorových mostů a mostů šikmých a půdorysně zakřivených. Získá znalosti o principech statického působení a standardních metodách návrhu obloukových mostů a ocelových a ocelobetonových mostních podpěr. Seznámí se se základními principy působení a konstrukčního řešení mostů visutých a zavěšených. Seznámí se s obecnými základními postupy montáže ocelových a ocelobetonových mostů.

Prerekvizity

Navrhování prvků, dílců a spojů ocelových konstrukcí. Kovové mosty - plnostěnné a příhradové trámové mosty. Navrhování prvků a dílců betonových konstrukcí. Statické řešení příhradových konstrukcí a oblouků včetně příčinkových čar. Základy statického řešení visutých a zavěšených konstrukcí.

Korekvizity

Rozšíření znalostí v oblasti pružnosti a plasticity - základní principy nelineární analýzy. Základy stavební dynamiky s ohledem na dynamické chování ocelových mostů.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, praktických cvičení a samostudia. Účast na přednáškách je doporučená, na cvičeních povinná.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro úspěšné absolvování předmětu je nutné vypracování statického a konstrukčního návrhu ocelového příhradového mostu v rámci cvičení, na základě individuálního zadání, v rozsahu stanoveném vyučujícím. Účast na cvičeních je povinná. Předmět není zakončen zkouškou.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Spřažené ocelobetonové mosty - zatížení, nosníky při pružném působení (základní zásady navrhování).
2. Spřažené ocelobetonové mosty - nosníky při plastickém působení a prostředky spřažení (základní zásady navrhování).
3. Komorové mosty - specifické rysy komorových mostů, zásady statického návrhu, kroucení komorových mostů.
4. Šikmé mosty a mosty půdorysně zakřivené - základní zásady navrhování.
5. Obloukové mosty - typy obloukových mostů, konstrukční uspořádání, základní principy statického řešení a navrhování.
6. Obloukové a rámové mosty - zvláštnosti statického řešení, rámové mosty.
7. Visuté mosty - základní zásady statického a konstrukčního návrhu.
8. Zavěšené mosty - základní zásady statického a konstrukčního návrhu.
9. Ocelové a ocelobetonové mostní podpěry - typy, konstrukční a statické řešení.
10. Výroba a montáž kovových mostů. Příklady realizovaných kovových mostů.

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou tohoto kurzu a procvičit získané znalosti a dovednosti.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-E-SI (N) magisterský navazující

    obor K , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor K , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor K , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Spřažené ocelobetonové mosty - zatížení, nosníky při pružném působení (základní zásady navrhování).
2. Spřažené ocelobetonové mosty - nosníky při plastickém působení a prostředky spřažení (základní zásady navrhování).
3. Komorové mosty - specifické rysy komorových mostů, zásady statického návrhu, kroucení komorových mostů.
4. Šikmé mosty a mosty půdorysně zakřivené - základní zásady navrhování.
5. Obloukové mosty - typy obloukových mostů, konstrukční uspořádání, základní principy statického řešení a navrhování.
6. Obloukové a rámové mosty - zvláštnosti statického řešení, rámové mosty.
7. Visuté mosty - základní zásady statického a konstrukčního návrhu.
8. Zavěšené mosty - základní zásady statického a konstrukčního návrhu.
9. Ocelové a ocelobetonové mostní podpěry - typy, konstrukční a statické řešení.
10. Výroba a montáž kovových mostů. Příklady realizovaných kovových mostů.

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Individuální zadání projektu, základní informace a požadavky na zpracování.
2. Dispoziční uspořádání ocelového mostu s příhradovými hlavními nosníky (v závislosti na individuálním zadání).
3.-5. Statické řešení mostovky (v závislosti na individuálním zadání).
6.-9. Statické řešení hlavních nosníků (v závislosti na individuálním zadání).
10.-11. Statické řešení ztužení mostu (v závislosti na individuálním zadání).
12.-13. Konstrukční řešení vybraných prvků nebo detailů mostu, zpracování výkresové dokumentace, kompletace projektu.