Detail předmětu

Navrhování kovových a dřevěných konstrukcí na účinky požáru

FAST-CO058Ak. rok: 2018/2019

Požární bezpečnost - principy termální analýzy, požární zatížení, základní zásady požární spolehlivosti.
Navrhování ocelových konstrukcí pozemních staveb na účinky požáru - ocel při požáru, požární odolnost a spolehlivost ocelových konstrukčních prvků a dílců namáhaných tahem, tlakem, ohybem.
Navrhování ocelobetonových konstrukcí pozemních staveb na účinky požáru - beton při požáru, požární odolnost a spolehlivost ocelobetonových konstrukčních prvků a dílců namáhaných tlakem a ohybem.
Navrhování dřevěných konstrukcí pozemních staveb na účinky požáru - dřevo při požáru, požární odolnost a spolehlivost dřevěných konstrukčních prvků a dílců namáhaných tlakem a ohybem, spoje dřevěných konstrukcí při požáru.

Zajišťuje ústav

Ústav kovových a dřevěných konstrukcí (KDK)

Výsledky učení předmětu

Student získá znalosti o obecných principech a zásadách navrhování ocelových, ocelobetonových a dřevěných konstrukcí na účinky požáru. Bude schopen stanovit požární zatížení a vlastnosti materiálů (oceli, betonu, dřeva) za zvýšené teploty při požáru. Dále bude schopen navrhnout ocelové, ocelobetonové a dřevěné konstrukční prvky na účinky požáru, tj. stanovit jejich požární odolnost a posoudit požární spolehlivost prvků. Tyto znalosti a dovednosti bude schopen aplikovat při návrhu konstrukčních prvků z uvedených materiálů při namáhání tahem, tlakem a ohybem. Rovněž bude schopen provést návrh a posouzení vybraných typů spojů dřevěných konstrukcí na účinky požáru.

Prerekvizity

Navrhování a posuzování prvků a dílců ocelových, ocelobetonových a dřevěných konstrukcí pozemních staveb.

Doporučené volitelné složky programu

Možnost studia volitelných předmětů daného studijního programu nad rámec studijního plánu.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, praktických cvičení a samostudia. Účast na přednáškách je doporučená, na cvičeních povinná.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro úspěšné absolvování předmětu je nutné vypracování konkrétních úkolů ve cvičení odpovídajících harmonogramu cvičení a v rozsahu stanoveném vyučujícím. Účast na cvičeních je povinná. Zkouška je konána písemnou formou a její rozsah vychází z anotace předmětu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Požární bezpečnost - principy termální analýzy, požární zatížení, základní zásady požární spolehlivosti.
2. Ocel při požáru - vlastnosti oceli při vysokých teplotách, základní principy působení ocelových konstrukcí při požáru.
3. Požární odolnost a spolehlivost ocelových konstrukčních prvků namáhaných tahem.
4. Požární odolnost a spolehlivost ocelových konstrukčních prvků namáhaných tlakem.
5. Požární odolnost a spolehlivost ocelových konstrukčních prvků namáhaných ohybem.
6. Beton při požáru - vlastnosti betonu při vysokých teplotách, základní principy působení ocelobetonových konstrukcí při požáru.
7. Požární odolnost a spolehlivost ocelobetonových konstrukčních prvků namáhaných tlakem - sloup uzavřeného průřezu vyplněný betonem.
8. Požární odolnost a spolehlivost ocelobetonových konstrukčních prvků namáhaných tlakem - sloup otevřeného průřezu zcela a částečně obetonovaný.
9. Požární odolnost a spolehlivost ocelobetonových konstrukčních prvků namáhaných ohybem - spřažený nosník.
10. Dřevo při požáru - vlastnosti dřeva a materiálů na bázi dřeva při vysokých teplotách, základní principy působení dřevěných konstrukcí při požáru.
11. Požární odolnost a spolehlivost dřevěných konstrukčních prvků namáhaných tlakem - pruty z rostlého a lamelového dřeva.
12. Požární odolnost a spolehlivost dřevěných konstrukčních prvků namáhaných ohybem - pruty z rostlého a lamelového dřeva.
13. Požární odolnost a spolehlivost spojů dřevěných konstrukcí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-E-SI (N) magisterský navazující

    obor K , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor K , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor K , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Požární bezpečnost - principy termální analýzy, požární zatížení, základní zásady požární spolehlivosti.
2. Ocel při požáru - vlastnosti oceli při vysokých teplotách, základní principy působení ocelových konstrukcí při požáru.
3. Požární odolnost a spolehlivost ocelových konstrukčních prvků namáhaných tahem.
4. Požární odolnost a spolehlivost ocelových konstrukčních prvků namáhaných tlakem.
5. Požární odolnost a spolehlivost ocelových konstrukčních prvků namáhaných ohybem.
6. Beton při požáru - vlastnosti betonu při vysokých teplotách, základní principy působení ocelobetonových konstrukcí při požáru.
7. Požární odolnost a spolehlivost ocelobetonových konstrukčních prvků namáhaných tlakem - sloup uzavřeného průřezu vyplněný betonem.
8. Požární odolnost a spolehlivost ocelobetonových konstrukčních prvků namáhaných tlakem - sloup otevřeného průřezu zcela a částečně obetonovaný.
9. Požární odolnost a spolehlivost ocelobetonových konstrukčních prvků namáhaných ohybem - spřažený nosník.
10. Dřevo při požáru - vlastnosti dřeva a materiálů na bázi dřeva při vysokých teplotách, základní principy působení dřevěných konstrukcí při požáru.
11. Požární odolnost a spolehlivost dřevěných konstrukčních prvků namáhaných tlakem - pruty z rostlého a lamelového dřeva.
12. Požární odolnost a spolehlivost dřevěných konstrukčních prvků namáhaných ohybem - pruty z rostlého a lamelového dřeva.
13. Požární odolnost a spolehlivost spojů dřevěných konstrukcí.

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Požární bezpečnost - výpočet požárního zatížení.
2. Stanovení vlastností oceli při požáru, chování ocelových konstrukčních prvků při požáru.
3. Návrh a posouzení taženého ocelového konstrukčního prvku na účinky požáru.
4. Návrh a posouzení tlačeného ocelového konstrukčního prvku na účinky požáru.
5. Návrh a posouzení ohýbaného ocelového konstrukčního prvku na účinky požáru.
6. Stanovení vlastností betonu při požáru, chování ocelobetonových konstrukčních prvků při požáru.
7. Návrh a posouzení ocelobetonového sloupu na účinky požáru - uzavřený průřez vyplněný betonem.
8. Návrh a posouzení ocelobetonového sloupu na účinky požáru - obetonovaný otevřený průřez.
9. Návrh a posouzení ocelobetonového nosníku na účinky požáru - spřažený nosník.
10. Stanovení vlastností dřeva a materiálů na bázi dřeva při požáru, chování dřevěných konstrukčních prvků při požáru.
11. Návrh a posouzení dřevěného sloupu na účinky požáru - průřez z rostlého dřeva.
12. Návrh a posouzení dřevěného nosníku na účinky požáru - průřez z lamelového dřeva.
13. Nívrh a posouzení spojů dřevěných konstrukcí na účinky požáru - dva vybrané typy spojů.