Detail předmětu

Stavební průzkumy pro rekonstrukce staveb (KON)

FAST-CI053Ak. rok: 2018/2019

Příprava, postup a hodnocení výsledků stavebně-technického průzkumu. Řízení jakosti průzkumu.
Význam průzkumu v životním cyklu stavby, metody odhadu zbytkové životnosti konstrukce.
Podklady pro statický výpočet a projekt opravy nebo rekonstrukce.
Praktická radiografie železobetonových konstrukcí.
Seminární práce zaměřená na průzkum vybrané inženýrské konstrukce dle zaměření posluchače, praktická aplikace diagnostických metod v laboratořích a stanovení podkladů pro statický výpočet konstrukce.

Zajišťuje ústav

Ústav stavebního zkušebnictví (SZK)

Výsledky učení předmětu

Teoretické seznámení a praktické provedení diagnostických metod pro zjišťování vlastností materiálů a konstrukcí. Postupy pro zkoušení železobetonových, zděných, kamenných a dřevěných konstrukcí. Na základě získaných znalostí bude student schopen vybrat optimální zkušební metodu pro daný případ diagnostiky. Student bude schopen prakticky použít diagnostické metody pro zjišťování vlastností materiálů v různých typech konstrukcí. V závěru nude proveden praktický průzkum nosné konstrukce.

Prerekvizity

Stavební látky, Zkušebnictví a technologie, Diagnostika stavebních konstrukcí.

Korekvizity

stavební mechanika, teorie pružnosti pevných těles, účinky statických a dynamických zatížení, prvky betonových konstrukcí, betonové mosty, zděné konstrukce.

Doporučené volitelné složky programu

Odborná exkurze - prohlídka mostního objektu.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Vzdělávací činnost je zajišťována přednáškami a laboratorními cvičeními.
Přednášky mají charakter výkladu základních principů, provádění metod a způsobu jejich vyhodnocení.
V rámci laboratorních cvičení studenti prakticky provedou měření (ultrazvuková, zkoušky na vývrtech, radiografii, zkoušky zdiva apod.)a vyhodnotí výsledky zkoušek.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou absolvování předmětu je docházka do laboratorních cvičení, odevzdání všech protokolů, účast na odborné exkurzi a obhajoba seminární práce na téma: Průzkum stavebního objektu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1.–2. Rozdělení stavebních průzkumů. Předběžný stavební průzkum a jeho vliv na zpracování projektového podkladu
3.–4. Zásady podrobného stavebního průzkumu před zahájením projektových a stavebních prací, v jejich průběhu a při dokončování
5.–6. Zásady stavebního průzkumu betonových a železobetonových konstrukcí, vlastnosti použitých staviv, ověření výztuže nosných prvků. Určení výpočtových charakteristik prvků
7.–8. Zásady stavebního průzkumu při rekonstrukci zděných konstrukcí budov, mostů apod. Určení výpočtové pevnosti zdiva.
9. Stavební průzkum smíšených a kamenných konstrukcí.
10.–11. Zásady stavebního průzkumu dřevěných konstrukcí, nosných trámů stropních a střešních, nosných částí krovů, včetně historických
12. Specifika stavebního průzkumu historických a sakrálních staveb
13. Praktická radiografie železobetonových konstrukcí

Cíl

Teoretické seznámení a praktické provedení diagnostických metod pro zjišťování vlastností materiálů v různých typech konstrukcí. Na základě získaných znalostí bude student schopen vybrat optimální zkušební metodu pro daný případ diagnostiky.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-E-SI (N) magisterský navazující

    obor K , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor K , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor K , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.–2. Rozdělení stavebních průzkumů. Předběžný stavební průzkum a jeho vliv na zpracování projektového podkladu
3.–4. Zásady podrobného stavebního průzkumu před zahájením projektových a stavebních prací, v jejich průběhu a při dokončování
5.–6. Zásady stavebního průzkumu betonových a železobetonových konstrukcí, vlastnosti použitých staviv, ověření výztuže nosných prvků. Určení výpočtových charakteristik prvků
7.–8. Zásady stavebního průzkumu při rekonstrukci zděných konstrukcí budov, mostů apod. Určení výpočtové pevnosti zdiva.
9. Stavební průzkum smíšených a kamenných konstrukcí.
10.–11. Zásady stavebního průzkumu dřevěných konstrukcí, nosných trámů stropních a střešních, nosných částí krovů, včetně historických
12. Specifika stavebního průzkumu historických a sakrálních staveb
13. Praktická radiografie železobetonových konstrukcí

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Zadání stavebního průzkumu železobetonové konstrukce
2. Nedestruktivní zkoušky betonu - tvrdoměrné a ultrazvukové metody
3. Destruktivní zkoušky betonu - provedení jádrových vývrtů
4. Vyhodnocení zkoušek betonu
5. Diagnostika výztuže - metoda elektromagnetická a georadar
6. Prohlídka mostní konstrukce
7. Diagnostika zděné konstrukce - návrh a nedestruktivní zkoušky
8. Diagnostika zděné konstrukce - destruktivní zkoušky a výpočet
9. Diagnostika dřevěné konstrukce
10. Monitoring konstrukce - praktické provedení
11. Moderní diagnostické metody - ukázky
12. Exkurze - prohlídka stavebního objektu
13. Prezentace seminární práce, zápočet