Detail předmětu

Kovové mosty 2 (KON)

FAST-CO059Ak. rok: 2018/2019

Spřažené ocelobetonové mosty - principy statického působení, zatížení spřažených ocelobetonových mostů, základní zásady statického návrhu a konstrukčního řešení, pružné a plastické působení, krátkodobé dlouhodobé účinky, vliv způsobu montáže.
Komorové mosty - principy statického působení, základní zásady a specifika statického a konstrukčního řešení.
Obloukové mosty a mosty rámové - typy mostů podle statického a konstrukčního řešení, principy statického působení, základní zásady statického a konstrukčního řešení.
Šikmé mosty a mosty půdorysně zakřivené - principy statického působení, základní zásady a specifika statického a konstrukčního řešení.
Visuté a zavěšené mosty - obecné principy statického působení, základní zásady statického a konstrukčního řešení.
Zvláštní mosty - mosty dočasné, rozebíratelné, pohyblivé, plovoucí (informativní přehled).
Ocelové a ocelobetonové mostní podpěry - základní zásady statického a konstrukčního řešení.
Výroba a montáž kovových mostů - základní montážní postupy, prostředky, zatížení.
Kovové mosty v praxi - příklady realizovaných mostních objektů, praktické aspekty návrhu kovových mostů.

Zajišťuje ústav

Ústav kovových a dřevěných konstrukcí (KDK)

Výsledky učení předmětu

Student získá souhrnné znalosti o základních principech a zásadách navrhování a realizace ocelových a ocelobetonových mostů složitějších konstrukčních a statických systémů - spřažené mosty, komorové mosty, obloukové a rámové mosty, mosty šikmé a půdorysně zakřivené, visuté a zavěšené mosty, zvláštní mosty. Zvládne podrobný statický a konstrukční návrh spřaženého ocelobetonového mostu. Bude schopen provést orientační statický návrh a konstrukční řešení komorového mostu a aplikovat základní principy statického a konstrukčního řešení mostů šikmých a půdorysně zakřivených. Zvládne principy statického působení a standardní metody statického návrhu i konstrukční řešení obloukových mostů. Dokáže provést orientační návrh ocelových a ocelobetonových mostních podpěr. Seznámí se se základními principy statického působení a konstrukčního řešení mostů visutých a zavěšených. Seznámí se s obecnými základními postupy montáže ocelových a ocelobetonových mostů a dokáže je principiálně aplikovat na konkrétní případ.

Prerekvizity

Navrhování prvků, dílců a spojů kovových konstrukcí. Kovové mosty - plnostěnné a příhradové trámové mosty. Navrhování prvků a dílců betonových konstrukcí. Statické řešení příhradových konstrukcí a oblouků včetně příčinkových čar. Základy statického řešení visutých a zavěšených konstrukcí. Základy stavební dynamiky.

Korekvizity

Rozšíření znalostí v oblasti pružnosti a plasticity - základní principy nelineární analýzy. Rozšíření znalostí stavební dynamiky s ohledem na jejich využití při řešení dynamického chování ocelových mostů.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, praktických cvičení a samostudia. Účast na přednáškách je doporučená, na cvičeních povinná.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro úspěšné absolvování předmětu je nutné vypracování statického a konstrukčního návrhu ocelového příhradového nebo obloukového mostu v rámci cvičení, na základě individuálního zadání, v rozsahu stanoveném vyučujícím. Účast na cvičeních je povinná. Zkouška je konána písemnou formou a její rozsah vychází z anotace předmětu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Spřažené ocelobetonové mosty - zatížení, nosníky při pružném působení (zásady statického řešení a navrhování), vliv způsobu montáže, krátkodobé a dlouhodobé účinky.
2. Spřažené ocelobetonové mosty - nosníky při plastickém působení (zásady statického řešení a navrhování).
3. Spřažené ocelobetonové mosty - prostředky spřažení (typy, konstrukční řešení, zásady navrhování).
4. Komorové mosty - specifické rysy komorových mostů, zásady statického návrhu, kroucení komorových mostů.
5. Obloukové mosty - typy obloukových mostů, konstrukční uspořádání, základní principy statického řešení a navrhování.
6. Obloukové a rámové mosty - zvláštnosti statického řešení, rámové mosty.
7. Šikmé mosty - zásady konstrukčního řešení, zásady statického návrhu.
8. Mosty půdorysně zakřivené - zásady konstrukčního řešení, principy statického návrhu.
9. Visuté a zavěšené mosty - zásady konstrukčního uspořádání, materiál a řešení konstrukčních prvků.
10. Visuté a zavěšené mosty - principy statického návrhu.
11. Ocelové a ocelobetonové mostní podpěry - typy, konstrukční a statické řešení.
12. Zvláštní mosty - dočasné mosty, mostní provizoria, pohyblivé mosty, plovoucí mosty (základní informace).
13. Výroba a montáž kovových mostních konstrukcí, příklady realizovaných kovových mostů, praktické aspekty návrhu.

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou tohoto kurzu a procvičit získané znalosti a dovednosti.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-E-SI (N) magisterský navazující

    obor K , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor K , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor K , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Spřažené ocelobetonové mosty - zatížení, nosníky při pružném působení (zásady statického řešení a navrhování), vliv způsobu montáže, krátkodobé a dlouhodobé účinky.
2. Spřažené ocelobetonové mosty - nosníky při plastickém působení (zásady statického řešení a navrhování).
3. Spřažené ocelobetonové mosty - prostředky spřažení (typy, konstrukční řešení, zásady navrhování).
4. Komorové mosty - specifické rysy komorových mostů, zásady statického návrhu, kroucení komorových mostů.
5. Obloukové mosty - typy obloukových mostů, konstrukční uspořádání, základní principy statického řešení a navrhování.
6. Obloukové a rámové mosty - zvláštnosti statického řešení, rámové mosty.
7. Šikmé mosty - zásady konstrukčního řešení, zásady statického návrhu.
8. Mosty půdorysně zakřivené - zásady konstrukčního řešení, principy statického návrhu.
9. Visuté a zavěšené mosty - zásady konstrukčního uspořádání, materiál a řešení konstrukčních prvků.
10. Visuté a zavěšené mosty - principy statického návrhu.
11. Ocelové a ocelobetonové mostní podpěry - typy, konstrukční a statické řešení.
12. Zvláštní mosty - dočasné mosty, mostní provizoria, pohyblivé mosty, plovoucí mosty (základní informace).
13. Výroba a montáž kovových mostních konstrukcí, příklady realizovaných kovových mostů, praktické aspekty návrhu.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Individuální zadání projektu, základní informace a požadavky na zpracování.
2. Dispoziční uspořádání ocelového mostu s příhradovými nebo obloukovými hlavními nosníky (v závislosti na individuálním zadání).
3.-5. Statické a konstrukční řešení mostovky (v závislosti na individuálním zadání).
6.-9. Statické a konstrukční řešení hlavních nosníků (v závislosti na individuálním zadání).
10.-11. Statické a konstrukční řešení ztužení mostu (v závislosti na individuálním zadání).
12.-13. Zpracování výkresové dokumentace, kompletace projektu.