Detail předmětu

Ekonomika ve stavebnictvi

FAST-CV003Ak. rok: 2018/2019

Úvod do problematiky technicko ekonomických disciplín (technické normování, odměňování, kalkulace), ekonomických disciplín (ceny, účetnictví, financování, daně, investice), obchodních a řídících disciplín (marketing, management, projectmanagement). Aplikace obecných poznatků na stavební zakázku. Vazba na stavební právo a stavebně technické disciplíny.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení (EKR)

Výsledky učení předmětu

Získání orientace v problematice technicko ekonomických disciplín (technické normování, odměňování, kalkulace), ekonomických disciplín (ceny, účetnictví, financování, daně, investice), obchodních a řídících disciplín (marketing, management, projectmanagement). Aplikace obecných poznatků na stavební zakázku. Základní orientace ve stavebním právu a stavebně technických disciplínách.

Prerekvizity

Schopnost orientovat se v ekonomice stavebního podniku

Korekvizity

Vazba na stavební právo a stavebně technické disciplíny.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, praktických cvičení a samostudia. Účast na přednáškách je doporučená, na cvičeních povinná.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky absolvování zkoušky:
a) písemná část – sada otázek zaměřených na všeobecné znalosti a jejich
aplikace, celkový zisk 100 bodů, budou stanoveny limity pro jednotlivé
stupně hodnocení; limit pro postup k ústní části zkoušky - 50 bodů

b) ústní část- doplněk k písemné zkoušce s cílem prokázat hlubší
porozumění problematice
Podmínky pro získání zápočtu:
1. Docházka – Max 1 absence. Jinak nebude v žádném případě udělen zápočet.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod, základní pojmy, specifika
2. Postavení podniku v národním hospodářství, odvětví stavebnictví a stavební podnik
3. Normování práce a výkonu; Normování a odměňování ve stavební výrobě
4. Třídění a klasifikace ve stavebnictví
6. - 7. Kalkulace a tvorba cen
8. Souhrnný rozpočet stavby
9. Výnosy, náklady, hospodářský výsledek a vztahy mezi nimi
10. Založení podniku, sanace a jeho zánik, sdružování podniků, typy sdružování ve stavební výrobě
11. Zadávání veřejných zakázek
12. Řízení investic
13. Marketing a management

Cíl

Získání znalostí technicko ekonomických disciplín, ekonomických disciplín a navazujících právních vymezení pro uplatnění ve stavební praxi a provádění stavebních zakázek.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-E-SI (N) magisterský navazující

    obor K , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor K , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor K , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod, základní pojmy, specifika
2. Postavení podniku v národním hospodářství, odvětví stavebnictví a stavební podnik
3. Normování práce a výkonu; Normování a odměňování ve stavební výrobě
4. Třídění a klasifikace ve stavebnictví
6. - 7. Kalkulace a tvorba cen
8. Souhrnný rozpočet stavby
9. Výnosy, náklady, hospodářský výsledek a vztahy mezi nimi
10. Založení podniku, sanace a jeho zánik, sdružování podniků, typy sdružování ve stavební výrobě
11. Zadávání veřejných zakázek
12. Řízení investic
13. Marketing a management

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. - 2. Odměňování a normování ve stavebnictví
3. - 4. Výkonové normy
5. - 6. Mzdy
7. - 8. Ekonomická efektivnost stavebních investic
9. - 12. Oceňování ve stavebnictví, ceny stavebních prací, rozpočty stavebních děl a dodávek stavebních prací
13. Zápočet