Detail předmětu

Plastické látky

FAST-CJ004Ak. rok: 2018/2019

♦ Výuka podává komplexní přehled o plastických hmotách vyráběných v ČR i v zahraničí, stručně se zabývá jejich výrobou, ale zejména vlastnostmi a použitím ve stavebním díle. Důraz je kladen na nové plastické materiály s maximální životností. Předmět pojednává o celulóze, polyetylénu, polypropylénu, polytetrafluoretylénu-teflonu, PVC , polyamidech, polystyrenu, ale i o epoxidových pryskyřicích, polyesterech, polyuretanech, moderních akrylových polymerech - polyakrylátech či silikonech.
♦ Výčet materiálů je doplněn typickými výrobky s popisem vlastností a důvodech výběru konkrétního polymeru.
♦ Předmět seznámí o možnostech plastických hmot přidávaných do cementových malt a betonů, avšak hlavní důraz je kladen na sanace betonových konstrukcí, což je ve stavebnictví nyní velice aktuální.
♦ Přednášky jsou doplněny laboratorními úlohami.

Zajišťuje ústav

Ústav technologie stavebních hmot a dílců (THD)

Výsledky učení předmětu

♦ V rámci předmětu je student seznamován jak se základními pojmy v oblasti polymerních materiálů obecně, rozdělení plastických látek, charakterizací plastů, tak i vlastnostmi jednotlivých typů plastů a zejména vliv na možnosti použití zejména ve stavebnictví. Dále jsou studenti seznámeni s moderními trendy ve využívání plastických látek ve stavebnictví, jako jsou například i polymerní kompozity. Absolvent kurzu je schopen například:
♦ Orientovat se v obecných pojmech týkajících se fyzikální chemie a chemické podstaty plastických látek.
♦ Podrobně popsat jednotlivé polymerační mechanismy, použitelné technologie polymerace a jednotlivé technologie výroby plastických látek.
♦ Popsat jednotlivé možnosti a principy týkající se charakterizace a zkoušení jednotlivých typů polymerů.
♦ Charakterizovat vlastnosti jednotlivých typů polymerů, omezující limity pro podmínky použití plastických látek.
♦ Analyzovat rizika, kterým jsou plastické látky vystaveny a možnosti ochrany ostatních stavebních látek právě pomocí polymerů. Veškeré využití polymerů ve stavebnictví včetně přísad do ostatních stavebních materiálů.

Prerekvizity

♦ Předmět Plastické látky příliš nenavazuje na předchozí předměty., ale student, který si zapíše předmět, by měl být schopen vysvětlit elementární pojmy z chemie, zkoušení materiálů a základních principů kompozitů.

Korekvizity

♦ Studenti předmětu plastické látky využijí mimo základních znalostí i znalosti získané v předmětech týkajících se chemie, stavební fyziky, měření kompozitních materiálů a laboratorních metod.

Doporučené volitelné složky programu

♦ Doporučenou volitelnou složkou bude návštěva vybraných přednášek na konferencích spolupořádaných VUT v Brně, Fakultou stavební. A to zejména symposia Sanace betonových konstrukcí a konference pořádané WTA - Vědeckotechnické Společností pro sanace staveb a péči o památky.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. V rámci výuky je obsah přednášek připraven v digitální formě prezentace s co největším podílem grafických podkladů, které studentům reálně přiblíží předmětnou problematiku. Ve cvičení je práce sestavena na prezentaci zadání úlohy, která je poté názorně provedena formou experimentu a student musí dosažené výsledky zpracovat formou elaborátu.

Způsob a kritéria hodnocení

♦ Účast na cvičení je povinná. V rámci cvičení studenti zpracovávají protokoly v pracovních skupinách. Vypracování závěrečného testu s úspěšností alespoň 60%. Předmět je zakončen zkouškou, která má povinnou písemnou a povinnou ústní část. Pro postup do ústní části je nezbytné získat alespoň 15 bodů (max. 25), pro úspěšné složení zkoušky pak alespoň dalších 10 v ústní části.

Jazyk výuky

čeština

Pracovní stáže

♦ Možnost stáží a spolupráce s renomovanými zahraničními pracovišti renomovanými v dané oblasti, například Vienna University of Technology, s Národní universitou stavebnictví a architektury v Kyjevě, SIKA CZ, IBAC RWTH Aachen, Sika Deutschland GmbH, Heidelberg Cement atd.

Osnovy výuky

♦ 1. Přehled o plastických hmotách vyráběných v tuzemsku a v zahraničí, rozdělení
♦ 2. Výroba plastických látek. Nové plastické materiály s maximální životností.
♦ 3. Vlastnosti plastických látek.
♦ 4. Celulóza, polyetylén.
♦ 5. Polypropylén, PIB a polytetrafluoretylén-teflon.
♦ 6. PVC, výroba, vlastnosti použití, PVaC
♦ 7. Polyamidy, polystyren
♦ 8. Epoxidové pryskyřice
♦ 9. Polyestery.
♦ 10. Polyuretany
♦ 11. Akrylové polymery - polyakryláty
♦ 12. Ostatní používané polymery (furanové prysk., fenoplasty, aminoplasty apod.)
♦ 13. Silikony. Možnosti využití plastických hmot(do cementových malt a betonů, nátěry, lepidla apod.), likvidace polymerů

Cíl

Cílem výuky je podat komplexní přehled o plastických hmotách vyráběných v tuzemsku i v zahraničí.Důraz je kladen na nové plastické materiály s maximální životností.Předmět seznámí o možnostech plastických hmot přidávaných do cementových malt a betonů - hlavní důraz je kladen na sanace betonových konstrukcí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-E-SI (N) magisterský navazující

    obor M , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor M , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor M , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

♦ 1. Přehled o plastických hmotách vyráběných v tuzemsku a v zahraničí, rozdělení
♦ 2. Výroba plastických látek. Nové plastické materiály s maximální životností.
♦ 3. Vlastnosti plastických látek.
♦ 4. Celulóza, polyetylén.
♦ 5. Polypropylén, PIB a polytetrafluoretylén-teflon.
♦ 6. PVC, výroba, vlastnosti použití, PVaC
♦ 7. Polyamidy, polystyren
♦ 8. Epoxidové pryskyřice
♦ 9. Polyestery.
♦ 10. Polyuretany
♦ 11. Akrylové polymery - polyakryláty
♦ 12. Ostatní používané polymery (furanové prysk., fenoplasty, aminoplasty apod.)
♦ 13. Silikony. Možnosti využití plastických hmot(do cementových malt a betonů, nátěry, lepidla apod.), likvidace polymerů

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

♦ 1. Úvodní cvičení, bezpečnost práce, seznámení s laboratorním řádem
♦ 2. Stanovení difúzních vlastností folií a nátěrů z plastických látek
♦ 3. Stanovení difuzních vlastností pro CO2 na nátěrech určených pro betonové konstrukce
♦ 4. Příprava PVC plastisolů, zkoušky adheze, pevnosti, použití různých receptur a želatinačních teplot
♦ 5. Teorie identifikace a identifikace plastických látek v plameni, zkouška rozpustnosti a pyrolytická zkouška plastických látek
♦ 6. Infračervená spektroskopie- identifikace plastických látek
♦ 7. Příprava a stanovení vlastností polymerbetonů a polymerních malt
♦ 8. Příprava fenolformaldehydové a močovinoformaldehydové pryskyřice
♦ 9. Příprava polymercementových malt a stanovení jejich vlastností
♦ 10. Příprava polymerních stěrek, aplikace na vodorovné povrchy, zkoušení. Příprava hutných a mezerovitý polymerbetonů ♦ 11. Stanovení chemické odolnosti plastických látek v různých agresivních prostředích, Praktická aplikace analýz při hodnocení materiálu exponované v konkrétních podmínkách,
♦ 12. Exkurze (např. Fatra Napajedla, Barum, nebo Rimtech apod.)
♦ 13. Zápočtový test, kontrola protokolů, udělování zápočtu