Detail předmětu

Angličtina pro mírně pokročilé (zkouška)

FAST-BY001Ak. rok: 2018/2019

K předmětu se vypisují čtyři volitelné předměty, ve kterých studenti získají požadované znalosti a dovednosti. Obsah zkoušky vychází z knih Oxenden, C., Latham-Koenig, S., Seligson, P.: English File Elementary Third Edition - Student´s Book, Oxford University Press, 2012 a Oxenden, C., Latham-Koenig, S., Seligson, P.: English File Pre-Intermediate Third Edition - Student´s Book, Oxford University Press, 2012. Zkouška se skládá ze dvou částí, z písemné, kde se prověřuje znalost gramatiky a slovní zásoby a schopnost čtení a poslechu a psaní v angličtině, a ústní, která zkouší schopnost hovořit krátce o daném tématu a reagovat na dotazy.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav společenských věd (SPV)

Výsledky učení předmětu

Tato zkouška odpovídá úrovni B1 mírně nižší podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Studenti prokáží schopnost ústně i písemně používat základní slovní zásobu v anglickém jazyce v běžných denních situacích.

Prerekvizity

Gramatika a slovní zásoba z učebnic English File Elementary Third Edition a English File Pre-intermediate Third Edition.

Korekvizity

žádné

Doporučené volitelné složky programu

Pro tento předmět (zkoušku) vypisuje Kabinet jazyků volitelné semestrální předměty Angličtina pro začátečníky I, Angličtina pro začátečníky II, Angličtina pro mírně pokročilé I, Angličtina pro mírně pokročilé II a v rámci programu CŽV Překlenovací kurzy I a II, které slouží k zopakování a upevnění učiva před povinnou zkouškou z angličtiny na úrovni Pre-Intermediate.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Zkouška

Způsob a kritéria hodnocení

Zkouška se skládá ze dvou částí: 1) písemné části, která testuje znalost gramatiky a slovní zásoby, čtení, písemné a poslechové dovednosti; a 2) ústní části, která testuje schopnost jednoduché komunikace na určitá témata a odpovídání na otázky. Anglická sekce Ústavu společenských věd používá pro vyhodnocení výsledků zkoušky interní stupnici klasifikace, která je přizpůsobena typům testů, které jsou k dispozici pro testování jazykových znalostí.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Pro tento předmět (zkoušku) vypisuje Kabinet jazyků volitelné semestrální předměty Angličtina pro začátečníky I, Angličtina pro začátečníky II, Angličtina pro mírně pokročilé I, Angličtina pro mírně pokročilé II a v rámci programu CŽV Překlenovací kurzy I a II, které slouží k zopakování a upevnění učiva před povinnou zkouškou z angličtiny na úrovni Pre-Intermediate.

Cíl

Tato zkouška odpovídá úrovni A2+ podle CEFR.

Prověřuje se, zda studenti získali základní slovní zásobu z obecné angličtiny, zvládli základní gramatická pravidla, jsou schopni se dorozumět v běžných životních situacích.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-C-APS (N) bakalářský

    obor APS , 3. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný