Detail předmětu

Technická zařízení budov a technická infrastruktura 1

FAST-AT001Ak. rok: 2018/2019

Návrh standardního řešení vnitřní kanalizace, vnitřního vodovodu, domovního plynovodu a elektrické instalace v návaznosti na dispoziční a konstrukční řešení budovy. Návrh přípojek těchto instalací. Základními pojmy, dělení a historie vodohospodářských a sdělovacích sítí.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav technických zařízení budov (TZB)

Výsledky učení předmětu

Student získá základní znalosti o zdravotně technických, plynovodních a elektrických instalacích, které potřebuje znát architekt. Tyto znalosti student využije při zpracování své bakalářské a diplomové práce a další následné praxi. Student získá především základní znalosti o vnitřní kanalizaci, vnitřním vodovodu, domovním plynovodu, umísťování plynových spotřebičů a elektrické instalaci v budovách.

Prerekvizity

Základní znalosti o konstrukčních systémech budov, hydromechanice a elektrickém proudu.

Korekvizity

Výuka v předmětu souvisí s ateliérem architektonické tvorby.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. V přednáškách je uveden výklad základních principů, návrhových metod a řešení standardních případů. Ve cvičeních studenti provádí praktické výpočty a návrhy pro individuálně zadanou budovu. Ve cvičeních budou aplikovány moderní výukové metody využívající interaktivní prezentaci. V laboratoři ústavu mohou studenti vidět modely technických zařízeni budov a jejich příslušenství.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkami pro úspěšné absolvování předmětu jsou docházka, odevzdání zadaných projektů a výpočtů a úspěšně vykonaná zkouška.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod do problematiky zdravotní techniky a elektroinstalací, prostorová koordinace podzemních sítí.
2. Návrh hygienických zařízení, soustředění instalací.
3. Sestavy zařizovacích předmětů, montážní prvky pro předstěnové instalace.
4. Vnitřní kanalizace: Druhy odpadních vod a zásady jejich odvádění z budovy, rozdělení a popis vnitřní kanalizace, dimenzování potrubí vnitřní kanalizace.
5. Vnitřní kanalizace: Zásady navrhování splaškové a dešťové kanalizace.
6. Kanalizační přípojky, žumpy a domovní čistírny odpadních vod.
7. Vnitřní vodovody: Zásobování budov vodou a zdroje vody, vodovodní přípojky, vnitřní vodovod a jeho provedení.
8. Vnitřní vodovody: Zásady dimenzování vnitřního vodovodu, ohřev vody a požární vodovod.
9. Domovní plynovod: Plynovodní přípojky s nízkým a středním tlakem, domovní plynovod.
10. Domovní plynovod: Zásady dimenzování domovního plynovodu, plynové spotřebiče.
11. Elektrická instalace: Vnitřní elektrické silnoproudé rozvody.
12. Elektrická instalace: Elektrické přípojky, návrh hromosvodu.
13. Vodohospodářské sítě: Stokové sítě, vodovody pro veřejnou potřebu.

Cíl

Studenti porozumí hlavním principům odvádění odpadních vod z budov, zásobování vodou , elektrickou energií a zemním plynem.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-C-APS (N) bakalářský

    obor APS , 3. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do problematiky zdravotní techniky a elektroinstalací, prostorová koordinace podzemních sítí.
2. Návrh hygienických zařízení, soustředění instalací.
3. Sestavy zařizovacích předmětů, montážní prvky pro předstěnové instalace.
4. Vnitřní kanalizace: Druhy odpadních vod a zásady jejich odvádění z budovy, rozdělení a popis vnitřní kanalizace, dimenzování potrubí vnitřní kanalizace.
5. Vnitřní kanalizace: Zásady navrhování splaškové a dešťové kanalizace.
6. Kanalizační přípojky, žumpy a domovní čistírny odpadních vod.
7. Vnitřní vodovody: Zásobování budov vodou a zdroje vody, vodovodní přípojky, vnitřní vodovod a jeho provedení.
8. Vnitřní vodovody: Zásady dimenzování vnitřního vodovodu, ohřev vody a požární vodovod.
9. Domovní plynovod: Plynovodní přípojky s nízkým a středním tlakem, domovní plynovod.
10. Domovní plynovod: Zásady dimenzování domovního plynovodu, plynové spotřebiče.
11. Elektrická instalace: Vnitřní elektrické silnoproudé rozvody.
12. Elektrická instalace: Elektrické přípojky, návrh hromosvodu.
13. Vodohospodářské sítě: Stokové sítě, vodovody pro veřejnou potřebu.

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Zadání. Situace. Úprava dispozic.
2. Výkresy TZB. Návrh zařizovacích předmětů.
3. Potrubí a příslušenství vnitřní kanalizace – Laboratoř TZB. Dimenzování kanalizačního potrubí.
4. Půdorysy podlaží. Rozvinutý řez připojovacích a odpadního potrubí.
5. Půdorys základů a kanalizační přípojky. Rozvinutý řez svodných potrubí včetně přípojky.
6. Potrubí a příslušenství vnitřního vodovodu - Laboratoř TZB. Návrh přípravy teplé vody.
7. Půdorysy podlaží a vodovodní přípojky.
8. Dimenzování vodovodního potrubí.
9. Návrh umístění plynových spotřebičů. Půdorysy podlaží a plynovodní přípojky.
10. Výpočtové axonometrické schéma. Dimenzování plynovodního potrubí.
11. Půdorys elektrické světelné instalace a elektrické přípojky.
12. Půdorys elektrické zásuvkové instalace.
13. Závěrečná kontrola. Zápočet.