Detail předmětu

Nosné konstrukce 1

FAST-AL001Ak. rok: 2018/2019

Principy a zásady navrhování. Zatížení a jeho účinky. Vlastnosti materiálů pro betonové konstrukce. Rozdělení betonových konstrukcí. Navrhování železobetonových prvků namáhaných ohybovým momentem, normálovou silou, posouvající silou a kroutícím momentem. Základní typy prvků betonových konstrukcí. Prvky z prostého betonu.
Navrhování a realizace kovových nosných konstrukcí. Výhody a nevýhody ocelových konstrukcí. Materiál a sortiment konstrukčních prvků. Principy a zásady spolehlivosti, metoda mezních stavů. Spoje kovových konstrukcí. Pruty tažené. Ohyb nosníků. Stabilita a vzpěrná únosnost tlačených prutů. Klopení nosníků. Únosnost průřezů se štíhlými stěnami.

Zajišťuje ústav

Ústav betonových a zděných konstrukcí (BZK)

Výsledky učení předmětu

Student získá tyto znalosti a dovednosti:
Znalost podstaty chování betonových a ocelových prvků při různém namáhání. Znalost základů dimenzování železobetonových a ocelových průřezů pro základní způsoby namáhání. Schopnost navrhovat jednoduché železobetonové a ocelové konstrukce. Schopnost navrhovat spoje ocelových konstrukcí. Schopnost vypracovat výkresovou dokumentaci pro vyztužení železobetonových prvků.

Prerekvizity

základy stavební mechaniky, základy pružnosti

Korekvizity

nejsou požadovány

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. Výuka probíhá formou přednášek a cvičení. Přednášky mají charakter výkladu základních principů, problémů a metodologie. Ve cvičeních jsou vybraná hlavní témata procvičena na individuálně zadaných projektech (příkladech).

Způsob a kritéria hodnocení

K zápočtu se požaduje odevzdání projektu vypracovaného podle individuálního zadání a příkladů. Studenti jsou povinni projekt a příklady průběžně konzultovat ve stanovených termínech konzultací a korekcí a odevzdat do určeného termínu. Docházka ve cvičeních je kontrolovaná. Zkouška je písemná a sestává z příkladu na probírané téma a z části teoretické. Podmínkou úspěšného složení zkoušky je splnění obou částí.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Typy nosných konstrukcí, jejich charakteristika a uplatnění. Principy a zásady navrhování.
2. Zatížení a jeho účinky na nosné konstrukce, kombinace zatížení.
3. Vlastnosti materiálů pro betonové konstrukce. Rozdělení betonových konstrukcí.
4. Mezní stav porušení – namáhání ohybovým momentem a normálovou silou.
5. Mezní stav porušení – namáhání posouvající silou, kroutícím momentem.
6.-7. Prvky betonových konstrukcí – desky, trámy, průvlaky, překlady. Konstrukce schodišť. Prostý beton.
8.-9. Navrhování a realizace kovových nosných konstrukcí. Materiál a sortiment konstrukčních prvků.
10. Principy a zásady spolehlivosti kovových konstrukcí, metoda mezních stavů.
11. Spoje kovových konstrukcí - zásady navrhování a konstrukčního řešení.
12. Pruty tažené. Ohyb nosníků. Stabilita a vzpěrná únosnost tlačených prutů celistvého, složeného a členěného průřezu.
13. Klopení nosníků. Únosnost průřezů se štíhlými stěnami.

Cíl

Získat schopnost dimenzovat železobetonové prvky a jednoduché konstrukce včetně schopnosti vypracovat příslušnou výkresovou dokumentaci.
Získat schopnost dimenzovat ocelové prvky a jejich spoje.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-C-APS (N) bakalářský

    obor APS , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Typy nosných konstrukcí, jejich charakteristika a uplatnění. Principy a zásady navrhování.
2. Zatížení a jeho účinky na nosné konstrukce, kombinace zatížení.
3. Vlastnosti materiálů pro betonové konstrukce. Rozdělení betonových konstrukcí.
4. Mezní stav porušení – namáhání ohybovým momentem a normálovou silou.
5. Mezní stav porušení – namáhání posouvající silou, kroutícím momentem.
6.-7. Prvky betonových konstrukcí – desky, trámy, průvlaky, překlady. Konstrukce schodišť. Prostý beton.
8.-9. Navrhování a realizace kovových nosných konstrukcí. Materiál a sortiment konstrukčních prvků.
10. Principy a zásady spolehlivosti kovových konstrukcí, metoda mezních stavů.
11. Spoje kovových konstrukcí - zásady navrhování a konstrukčního řešení.
12. Pruty tažené. Ohyb nosníků. Stabilita a vzpěrná únosnost tlačených prutů celistvého, složeného a členěného průřezu.
13. Klopení nosníků. Únosnost průřezů se štíhlými stěnami.

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.- 2. Dimenzování železobetonové desky na účinky ohybového momentu na MSÚ (mezní stav únosnosti).
3.- 4. Dimenzování železobetonového trámu (trámový strop) na účinky ohybového momentu na mezní stav únosnosti.
5.- 6. Dimenzování železobetonového trámu (trámový strop) na účinky posouvajících sil na mezní stav únosnosti.
7.- 8. Konstrukční zásady a výkres výztuže dimenzovaných prvků.
9.- 12. Základní typy namáhání a dimenzování prvků ocelových konstrukcí – ohyb, tah, prostý a vzpěrný tlak. Základní spoje prvků ocelových konstrukcí.
13. Zápočet.