Detail předmětu

Pozemní stavitelství 1

FAST-AH001Ak. rok: 2018/2019

• Předmět je úvodem do problematiky pozemního stavitelství, jeho názvosloví, třídění, struktury konstrukce objektu a souvisejících stavebních dílů – souhrnně technického sytému konstrukcí budovy.
• Seznámení se základní stavební terminologií.
• Jsou stanoveny základní požadavky na hlavní konstrukce staveb a jejich stručný přehled.
• Velká pozornost je věnována zásadám navrhování staveb a stavební legislativě.
• Představení stavebních materiálů a jejich vlastností včetně modulové koordinace.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav pozemního stavitelství (PST)

Výsledky učení předmětu

• Uvedení do problematiky pozemního stavitelství.
• Osvojí si odbornou terminologii, získají znalosti o základních konstrukčních principech.
• Přehled základního názvosloví konstrukcí a jejich členění.
• Úvod k základnímu přístupu při navrhování budov.
• Seznámení s hlavní nosnými konstrukcemi a konstrukčními systémy budovy.
• Seznámení s fázemi výstavby a požadavky na dokumentaci staveb
• Studenti se naučí číst výkresy pozemních staveb a získají základy technického zakreslování a myšlení.

Prerekvizity

Písemná a grafická úroveň vyjadřování, dodržování nejzákladnější odborné terminologie, základní materiální znalosti, základní obecné konstrukční znalosti, logické myšlení.

Korekvizity

Odborné názvosloví, zatížení budov, materiálové vlastnosti.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

V přednáškách se jedná o přednáškovou činnost pedagogů, ale také zástupců stavební praxe. Ve cvičení je řešen jednoduchý konstrukční projekt v podobě části projektové dokumentace rodinného domu ve stupni pro stavební povolení. Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro získání zápočtu je nezbytné absolvovat aktivní účast ve cvičení, průběžné konzultace a odevzdání jednotlivých elaborátů (výkresů) podle stanoveného harmonogramu cvičení, odevzdání všech elaborátů v předepsané formě v daném termínu. Pro absolvování klasifikovaného zápočtu je nezbytné splnění všech požadavků cvičení - docházka a úspěšné absolvování zápočtového testu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod a představení problematiky pozemního stavitelství; proces návrhu stavby jako vyvážená kooperace profesí. Základní funkční, materiálové, technologické a technické požadavky na stavební konstrukce.
2. Typy staveb (obytné, průmyslové, zemědělské a speciální stavby). Funkce domu a jeho a vnitřního prostředí, - stručná typologická pravidla.
3. Základní terminologie, přehled základních stavebních konstrukcí.
4. Konstrukční požadavky na stavební konstrukce, odolnost staveb proti vnějším vlivům. Požadavky na omezení úniku tepla a hygieny vnitřního prostředí, technologické požadavky, požadavky ekologické, ekonomické požadavky. Stabilita a prostorová tuhost stavby, zásady pro navrhování nosných konstrukcí budov.
5. Modulární koordinace - zásady proporcionality , princip modulární koordinace, provádění modulu ve stavebních konstrukcích , koordinační rozměry.
6. Stavební materiály, fyzikální a chemické vlastnosti materiálů. Obvodový plášť stavby, povrchové úpravy, okna, dveře a vrata.
7. Základní seznámení s nosnými svislými a vodorovnými konstrukcemi.
8. Stručný úvod do: Zakládání staveb, střešní systémy budov a krytiny, šikmé nosné konstrukce.
9. Projektová činnost ve výstavbě; stavební legislativa, České technické normy, (model systému budovy, princip konstrukčního řešení).
10. Proces a realizace stavby, hlavní účastníci stavebního procesu. Metodika procesu návrhu stavby. Legislativa – Technické požadavky na stavby.
11. Péče o stavby: údržba a opravy, modernizace a rekonstrukce, renovace.
12. Užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, zásady navrhování.
13. Tepelná ochrana budov a zásad pro úsporu energie - tepelná pohoda v interiérech , tepelné vlastnosti konstrukcí , energetická účinnost .

Cíl

Uvedení do problematiky pozemního stavitelství.
Přehled základního názvosloví konstrukcí a jejich členění.
Úvod k základnímu přístupu při navrhování budov.
Seznámení s hlavní nosnými konstrukcemi a konstrukčními systémy budovy.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-C-APS (N) bakalářský

    obor APS , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod a představení problematiky pozemního stavitelství; proces návrhu stavby jako vyvážená kooperace profesí. Základní funkční, materiálové, technologické a technické požadavky na stavební konstrukce.
2. Typy staveb (obytné, průmyslové, zemědělské a speciální stavby). Funkce domu a jeho a vnitřního prostředí, - stručná typologická pravidla.
3. Základní terminologie, přehled základních stavebních konstrukcí.
4. Konstrukční požadavky na stavební konstrukce, odolnost staveb proti vnějším vlivům. Požadavky na omezení úniku tepla a hygieny vnitřního prostředí, technologické požadavky, požadavky ekologické, ekonomické požadavky. Stabilita a prostorová tuhost stavby, zásady pro navrhování nosných konstrukcí budov.
5. Modulární koordinace - zásady proporcionality , princip modulární koordinace, provádění modulu ve stavebních konstrukcích , koordinační rozměry.
6. Stavební materiály, fyzikální a chemické vlastnosti materiálů. Obvodový plášť stavby, povrchové úpravy, okna, dveře a vrata.
7. Základní seznámení s nosnými svislými a vodorovnými konstrukcemi.
8. Stručný úvod do: Zakládání staveb, střešní systémy budov a krytiny, šikmé nosné konstrukce.
9. Projektová činnost ve výstavbě; stavební legislativa, České technické normy, (model systému budovy, princip konstrukčního řešení).
10. Proces a realizace stavby, hlavní účastníci stavebního procesu. Metodika procesu návrhu stavby. Legislativa – Technické požadavky na stavby.
11. Péče o stavby: údržba a opravy, modernizace a rekonstrukce, renovace.
12. Užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, zásady navrhování.
13. Tepelná ochrana budov a zásad pro úsporu energie - tepelná pohoda v interiérech , tepelné vlastnosti konstrukcí , energetická účinnost .

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. cvičení: Zadání studie č. S1- Vypracovat studii modulové koordinace dle vzoru;
2. cvičení: Zadání studie č. S2- Zakreslování vybraných stavebních konstrukcí dle normy požadovaných normativních předpisů;
Konzultace: studie č. S1
3. cvičení: Zadání studie č. S3- Vypracování souhrnné studie dle vzoru;
Zadání studie č. S4- Vypracování studie rodinného domu;
Odevzdání: studie č. S1
Konzultace: studie č. S2
4. cvičení: Revize předchozích zadání;
Konzultace: studie č. S3 a S4
Odevzdání: studie č. S2
5. cvičení: Zadání studie č. S5- Vypracování studie schodiště;
Odevzdání: studie č. S3
Odevzdání: studie č. S4
6. cvičení: Konzultace: studie č. S5
7. cvičení: Zadání výkresu č. V1- Výkres půdorysu 1NP ;
Odevzdání: studie č. S5
8. cvičení: Konzultace: výkres č. V1
9. cvičení: Zadání výkresu č. V2- Výkres stropní konstrukce;
Odevzdání: výkres č. V1
10. cvičení: Zadání výkresu č. V3- Výkres příčného řezu objektem;
Konzultace: výkres č. V2
11. cvičení: Zadání výkresu č. V4- Výkres technických a architektonických pohledů; Konzultace: výkres č. V3
Odevzdání: výkres č. V2
12. cvičení: Konzultace: výkres č. V4
Odevzdání: výkres č. V3
13. cvičení: Odevzdání: výkres č. V4
Zápočet