Detail předmětu

Specializovaný projekt (S-TST)

FAST-BW055Ak. rok: 2018/2019

Postupy pro vypracování stavebně technologické studie, dílčích částí stavebně technologického projektu organizace výstavby zadané stavby a technologického projektu stavebního procesu, s využitím výpočetní techniky.
Vypracování dokumentace studie pro realizaci hlavních technologických etap stavby, dokumentace pro řešení organizace výstavby technologické etapy stavebního objektu. Vypracování technologického projektu stavebního procesu.

Zajišťuje ústav

Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb (TST)

Výsledky učení předmětu

Získání znalostí a praktických dovedností pro vypracování stavebně technologické studie a vybraných částí stavebně technologického projektu pro hlavní technologické etapy, resp. pro stupně rozestavěnosti stavebního objektu. Student získá znalosti pro řízení postupu výstavby stavebního objektu a jeho technologických etap. Výstupem jsou alternativně vypracované vybrané části stavebně technologické studie stavebního objektu, vybrané části stavebně technologického projektu technologické etapy, technologický projekt dílčího stavebního procesu.

Prerekvizity

Základní znalosti z navrhování a projektování pozemních staveb, dopravních staveb a inženýrských sítí. Základní znalosti z oblasti provádění dílčích stavebních procesů, jejich sled a návaznosti, s využitím výpočetní techniky.

Korekvizity

Postupné souběžné doplňování znalostí z oblasti dílčích stavebních procesů, stavebních strojů, využití stavebních výpočetních programů a znalostí z oblasti řízení kvality na stavbě.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou pravidelných konzultací s vyučujícím, samostatným zpracováním zadaných částí projektové dokumentace a prezentace vypracovaných částí projektu.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou úspěšného absolvování předmětu je povinná docházka a pravidelná konzultace vypracovaných zadaných dílčích částí stavebně technologické studie, technologické etapy projektu nebo technologického projektu stavebního procesu, který je zpracováván v rámci bakalářské práce studenta. Předmět je uzavřen klasifikovaným zápočtem.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Získání znalostí a praktických dovedností pro vypracování stavebně technologické studie a vybraných částí stavebně technologického projektu, nutného pro efektivní realizaci stavby.
Rozbor hlavních technologických etap výstavby, základní koncepce staveništního provozu, vytvoření časového a finančního plánu stavby, hrubá bilance základních zdrojů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-E-SI (N) bakalářský

    obor S , 4. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinně volitelný

  • Program B-K-C-SI (N) bakalářský

    obor S , 4. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinně volitelný

  • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

    obor S , 4. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Stavebně technologická studie.
Zpracování technické zprávy řešeného objektu ke stavebně technologické studii. Situace stavby se širšími vztahy dopravních tras. Technologická studie realizace hlavních technologických etap pro zadaný objekt. Výkaz výměr určených objektů výstavby. Zdrojová analýza zadané části stavby, včetně finančního propočtu podle THU. Časový a finanční objektový plán výstavby pro zadanou stavbu. Základní koncepce řešeného staveništního provozu.
Technologická etapa stavebního objektu.
Technická zpráva řešeného objektu se zaměřením na vybranou technologickou etapu. Výkaz výměr pro zadanou technologickou etapu. Analýza zdrojů pro řešenou technologickou etapu. Řešení organizace výstavby pro zadanou technologickou etapu. Koncepce návrhu pro zařízení staveniště. Časový plán pro zadanou technologickou etapu. Návrh strojní sestavy pro zadanou technologickou etapu. Kvalitativní požadavky a jejich zajištění, bezpečnost práce řešené technologické etapy.
Technologický projekt pro vybraný dílčí stavební proces.
Technologický předpis stavebního procesu. Technický popis stavební konstrukce nebo její části, variantní možnosti řešení, výběr postupu. Technologický postup výroby, sled jednotlivých prací, vzájemné vazby, organizace pracoviště, jeho vybavení (zařízení), připravenost. Materiál, jeho množství a kvalita, způsob dopravy. Odborné složení pracovní čety, použité stroje, nářadí a pomocná zařízení. Položkový rozpočet dílčího stavebního procesu. Časový harmonogram prováděného dílčího stavebního procesu. Podmínky kvality vykonané práce, bezpečnost práce stavebního procesu. Zhodnocení provedených úloh, obhajoba navržených řešení, zápočet.

eLearning