Detail předmětu

Bakalářský seminář (S-TZB)

FAST-BT052Ak. rok: 2018/2019

Seminář je založen především na individuální práci studenta, který podle pokynů svého vedoucího bakalářské práce řeší samostatně úkoly vedoucí ke zdárnému vypracování bakalářské práce. Obsahem bakalářského semináře je vypracování analýzy problematiky a studií řešení individuálně zadaného tématu ze zvolené specializace zdravotní technika, vytápění, vzduchotechnika nebo elektroinstalace. Vypracování literární rešerše a zprávy jako podkladu ke zpracování bakalářské práce.

Zajišťuje ústav

Ústav technických zařízení budov (TZB)

Výsledky učení předmětu

Studenti prohloubí své teoretické poznatky o systémech techniky prostředí. Naučí se efektivně pracovat s odbornou literaturou, tištěnou i elektronickou, časopisy, technickými normami; zpracovávat literární rešerše na zadané téma s dodržením pravidel citační etiky. Rozšíří své vědomosti o jednotlivých prvcích v technických systémech, jejich funkci, užití a návrhu. Budou schopni analyzovat specifické problémy v technice prostředí.

Prerekvizity

Zdravotní technika, vytápění, vzduchotechnika na úrovni předmětů ve 2. a 3. ročníku bakalářského studia.

Korekvizity

Současně je nutné studovat 3 povinně volitelné předměty z nabídky Ústavu technických zařízení budov.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou praktických cvičení a samostudia. Účast na cvičeních je povinná.

Způsob a kritéria hodnocení

Průběžná konzultace zpracovávané problematiky a předložení zprávy v zápočtovém týdnu semestru.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Prohloubení poznatků a tvůrčích schopností při návrhu systémů techniky prostředí. Využití experimentálních metod při řešení problémů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-E-SI (N) bakalářský

    obor S , 4. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

  • Program B-K-C-SI (N) bakalářský

    obor S , 4. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

  • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

    obor S , 4. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Zadání a specifikace seminární práce související s bakalářskou prací
Typografické a citační zásady při psaní textů.
Vypracování, konzultace a korekce seminární práce.
Vypracování zadané části bakalářské práce.

eLearning