Detail předmětu

Vybrané statě z geotechniky

FAST-BF053Ak. rok: 2018/2019

- typy geomateriálů
- faktory ovlivňující vlastnosti geomateriálů,
- tuhost zemin (tuhost v oboru malých a velmi malých přetvoření, měření tuhosti zeminy v laboratoři)
- pevnost zemin (teorie kritických stavů)
- materiálové modely pro zeminy (lineárně elastický-ideálně plastický, elastoplastický)
- laboratorní zkoušky pro stanovení vstupních parametrů pro probírané materiálové modely
- modelování interakce plošného a hlubinného základu
- model pažící konstrukce

Zajišťuje ústav

Ústav geotechniky (GTN)

Výsledky učení předmětu

Rozšíření znalostí o vlastnostech geomateriálů, jejich vhodná volba do matematických modelů základových konstrukcí. Získání dovednosti provést ekonomický a bezpečný návrh základových konstrukcí v různých geotechnických podmínkách.
Student získá znalosti o mechanických vlastnostech geomateriálů se zvláštním zřetelem na pokročilejší konstitutivní materiálové modely. Získá vědomosti o zkouškách, které je potřeba volit pro jejich stanovení. Student bude seznámen se specializovaným geotechnickým, ale i standardním softwarem se zaměřením na zakládání staveb, jako např. interakce plošného a hlubinného základu, pažící konstrukce, apod.
Hlavním cílem předmětu je tedy zaměření se na praktické aplikace z oblasti zakládání staveb při aplikaci výše uvedené znalosti.

Prerekvizity

Vznik zemin, typy základových půd, inženýrskogeologický průzkum, pružnost a pevnost materiálů, základy stavební mechaniky a mechaniky zemin.

Korekvizity

Rizika při zakládání objektů, rizika při provádění pažení hlubokých stavebních jam, nové technologie speciálního zakládání, environmentální geotechnika, výpočetní metody v geotechnice.

Doporučené volitelné složky programu

Není požadováno.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. Předmět probíhá formou přednášek a cvičení. Na přednáškách je vyložena teorie k probírané problematice. Na cvičeních je vysvětlena aplikace poznatků získaných na přednáškách. Mimo přednášek a cvičení mají též studenti možnost konzultovat probíranou látku s vyučujícími v rámci jejich konzultací.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou udělení zápočtu je vypracování zápočtových příkladů a splnění docházky.
Zkouška bude sestávat z písemné části (formou stručných odpovědí na otázky, včetně např. načrtnutí grafů, jednoduchého výpočtu), a z ústní části. Podmínkou ústní zkoušky je splnění podmínek písemného testu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod do předmětu (základní pojmy, příklad aplikací).
2. Typy geomateriálů (zeminy, horniny, lehké materiály, geosyntetika - vlastnosti).
3. Korelace používané v geotechnické praxi.
4. Tuhost zemin.
5. Pevnost zemin (teorie kritických stavů).
6. Úvod do konstitučních vztahů - Lineárně elastický - ideálně plastický materiálový model.
7. Úvod do konstitučních vztahů - Elastoplastický materiálový model.
8. Pilotové základy (skupina pilot, zvednání).
9. Kombinovaný základ (plošný a pilotový).
10. Pažící konstrukce (zemní tlaky pro speciální případy, nestandarní tvary).
11. Monitoring geotechnický konstrukcí.

Cíl

Naučit studenty ekonomickému a bezpečnému návrhu základových konstrukcí, v různých geotechnických podmínkách. Seznámit studenty s konkrétními geotechnickými problémy. Dále se základními vlastnostmi hornin, klasifikací hornin a s podzemním urbanismem.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-E-SI (N) bakalářský

    obor S , 4. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

  • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

    obor S , 4. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

  • Program B-K-C-SI (N) bakalářský

    obor S , 4. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do předmětu (základní pojmy, příklad aplikací).
2. Typy geomateriálů (zeminy, horniny, lehké materiály, geosyntetika - vlastnosti).
3. Korelace používané v geotechnické praxi.
4. Tuhost zemin.
5. Pevnost zemin (teorie kritických stavů).
6. Úvod do konstitučních vztahů - Lineárně elastický - ideálně plastický materiálový model.
7. Úvod do konstitučních vztahů - Elastoplastický materiálový model.
8. Pilotové základy (skupina pilot, zvednání).
9. Kombinovaný základ (plošný a pilotový).
10. Pažící konstrukce (zemní tlaky pro speciální případy, nestandarní tvary).
11. Monitoring geotechnický konstrukcí.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Jednoduché příklady v programu GEO5.
2. Stanovení vlastností geomateriálů na základě korelací.
3. Cvičení v laboratoři - edometrická zkouška.
4. Cvičení v laboratoři - triaxiální zkouška (CD).
5. Cvičení v laboratoři - propustnost.
6. Srovnání probíraných materiálových modelů.
7. Návrh pilotvého základu dle různých návrhových teorií.
8. Návrh skupiny pilot.
9. Matematické modelování chování kombinovaného základu.
10. Matematické modelování pažící konstrukce.
11. Zápočet.

eLearning