Detail předmětu

Betonové konstrukce 3

FAST-BL053Ak. rok: 2018/2019

Interakční modely systému základová půda - základ - nadzákladová konstrukce. Plošné základy - podrobný návrh základových patek, pasů roštů a desek. Patky montovaných konstrukcí. Základy prstencové a skořepinové. Krabicové a masivní blokové základy. Hlubinné základy - piloty, skupiny pilot, patky nad pilotami. Betonové podzemní stěny nekotvené a kotvené. Spouštěné studny a kesony. Dynamicky namáhané základy. Návrh základů v prolukách a ve zvláštních podmínkách. Vybrané konstrukce inženýrských staveb - zásobníky (bunkry a sila), vodojemy, nádrže, potrubí a kanály. Zásady navrhování objektů a základů na poddolovaném území.

Zajišťuje ústav

Ústav betonových a zděných konstrukcí (BZK)

Výsledky učení předmětu

Student nastuduje problematiku předmětu a zvládne vymezené cíle předmětu ve smyslu získání znalostí a dovedností v oblasti speciálních témat navrhování a realizace betonových konstrukcí, konkretizovaných v harmonogramu předmětu (základové konstrukce, betonové nádrže, zásobníky,potrubí).

Prerekvizity

geotechnika, stavební mechanika, pružnost, navrhování betonových prvků a konstrukcí

Korekvizity

Korekvizity se nepožadují.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. Výuka probíhá formou přednášek a cvičení. Přednášky mají charakter výkladu základních principů, problémů a metodologie. Ve cvičeních jsou vybraná hlavní témata procvičena na individuálně zadaných projektech (příkladech).

Způsob a kritéria hodnocení

K zápočtu se požaduje odevzdání projektu vypracovaného podle individuálního zadání a příkladů. Studenti jsou povinni projekt a příklady průběžně konzultovat ve stanovených termínech konzultací a korekcí a odevzdat do určeného termínu. Docházka ve cvičeních je kontrolovaná. Zkouška je písemná a sestává z příkladu na probírané téma a z části teoretické. Podmínkou úspěšného složení zkoušky je splnění obou částí.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Základová konstrukce jako součást širšího spolehlivostního systému „základová půda – základ – nadzemní konstrukce“. Výsledky inženýrsko geologického průzkumu. Spolehlivost základů. Mezní stavy únosnosti základové půdy a základových konstrukcí.
2. Interakční modely systému základová půda - základ - nadzákladová konstrukce. Úplná a zjednodušená interakční soustava. Modelování podloží a základových konstrukcí. Program Soilin.
3. Plošné základy. Rozdělení kontaktního napětí v základové spáře. Podrobný návrh základových patek z prostého betonu a z železobetonu. Podrobný návrh rovnoměrně tlačených pasů.
4. Plošné základy. Podrobný návrh pasů, roštů pod sloupy, základové desky.
5. Plošné základy. Patky montovaných konstrukcí (kalichová patka) - podrobný návrh. Základy prstencové a skořepinové. Krabicové a masivní blokové základy.
6. Hlubinné základy. Mezní stavy základové půdy a betonového tělesa piloty. Pilotové základy - skupiny pilot, patky nad pilotami. Betonové podzemní stěny nekotvené a kotvené.
7. Dynamicky namáhané základy. Odezva strojů na účinky dynamického zatížení.
8. Zakládání v prolukách a ve zvláštních podmínkách. Základové konstrukce při rekonstrukcích a přestavbách.
9. Navrhování zásobníků (bunkry a sila) - konstrukční uspořádání, tlaky náplně, principy řešení. Dimenzování a vyztužování jednotlivých prvků zásobníků.
10. Navrhování pravoúhlých a rotačně symetrických nádrží. Vodojemy.
11. Navrhování potrubí a kanálů. Zásady navrhování objektů a základů na poddolovaném území.

Cíl

Návrh různých typů betonových základových konstrukcí. Návrh základů v běžných a speciálních podmínkách.
Návrhování vybraných konstrukcí inženýrského stavitelství - zásobníky, nádrže, potrubí apod.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-E-SI (N) bakalářský

    obor S , 4. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

  • Program B-K-C-SI (N) bakalářský

    obor S , 4. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

  • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

    obor S , 4. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Základová konstrukce jako součást širšího spolehlivostního systému „základová půda – základ – nadzemní konstrukce“. Výsledky inženýrsko geologického průzkumu. Spolehlivost základů. Mezní stavy únosnosti základové půdy a základových konstrukcí.
2. Interakční modely systému základová půda - základ - nadzákladová konstrukce. Úplná a zjednodušená interakční soustava. Modelování podloží a základových konstrukcí. Program Soilin.
3. Plošné základy. Rozdělení kontaktního napětí v základové spáře. Podrobný návrh základových patek z prostého betonu a z železobetonu. Podrobný návrh rovnoměrně tlačených pasů.
4. Plošné základy. Podrobný návrh pasů, roštů pod sloupy, základové desky.
5. Plošné základy. Patky montovaných konstrukcí (kalichová patka) - podrobný návrh. Základy prstencové a skořepinové. Krabicové a masivní blokové základy.
6. Hlubinné základy. Mezní stavy základové půdy a betonového tělesa piloty. Pilotové základy - skupiny pilot, patky nad pilotami. Betonové podzemní stěny nekotvené a kotvené.
7. Dynamicky namáhané základy. Odezva strojů na účinky dynamického zatížení.
8. Zakládání v prolukách a ve zvláštních podmínkách. Základové konstrukce při rekonstrukcích a přestavbách.
9. Navrhování zásobníků (bunkry a sila) - konstrukční uspořádání, tlaky náplně, principy řešení. Dimenzování a vyztužování jednotlivých prvků zásobníků.
10. Navrhování pravoúhlých a rotačně symetrických nádrží. Vodojemy.
11. Navrhování potrubí a kanálů. Zásady navrhování objektů a základů na poddolovaném území.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Základová patka – 1. geotechnická kategorie – zadání příkladu, výpočet zatížení.
2. Základová patka – 2. geotechnická kategorie – mezní stav únosnosti základové půdy.
3. Základová patka – 2. geotechnická kategorie – mezní stav použitelnosti (sedání).
4. Základová patka – dimenzování na ohyb a protlačení.
5. Základový pas – zadání příkladu, řešení zjednodušenými metodami.
6. Základový pas – řešení na Winklerově podloží.
7. Základová deska – zadání příkladu, zatížení, řešení jako obrácený strop.
8. Základová deska – řešení s iterací se zeminou.
9. Pilotový základ – zadání příkladu, posudek patkového pilotového roštu.
10. Pilotový základ – posudek piloty z betonářského hlediska.
11. Odevzdání projektu. Zápočet.

eLearning