Detail předmětu

Realizace staveb

FAST-BW005Ak. rok: 2018/2019

Předmět řeší problematiku přípravy a způsobu výstavby objektů a stavebních celků. Jde o složitý komplexní proces zahrnující investiční záměr, jeho technickou přípravu, ekonomické propočty, stavební řízení, stavebně technologickou přípravu a výslednou fázi - realizaci stavby. Předmět se zabývá strukturou a koordinací přípravných, dílčích a stádiových stavebních procesů do uceleného a promyšleného systému, jehož výsledkem je dokončený stavební objekt nebo jejich souhrn, tedy stavba.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb (TST)

Výsledky učení předmětu

Studenti po absolvování předmětu budou umět řešit administrativu spojenou s výstavbovým procesem. Studenti se naučí řešit na individuálních příkladech v celé své komplexnosti dokumentace předkládané k veřejnoprávním projednání, budou umět administrovat žádosti o zahájení územního, stavebního či kolaudačního řízení. Dále se naučí vypracovat podmínky pro zadání výběrového řízení a jeho objektivního vyhodnocení, tedy administrace související i s veřejnými zakázkami včetně příslušných smluvních ustanovení. Studenti zpracují administraci náležející k předání staveniště či předání celého díla nebo jeho části, včetně pořízení příslušných administrativních dokladů. V další části předmětu je cílem naučit studenty chápat a modelovat různé způsoby časového plánování - řádkový harmonogram, časoprostorový graf, síťové grafy a jejich aplikace na konkrétní zadání.

Prerekvizity

Základní znalosti a vědomosti o účastnících a procesu výstavby.

Korekvizity

Studium souběžných předmětů není požadováno.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.
Předmět je rozdělen na přednášky, které jsou v týdenním cyklu a cvičení, které jsou ve dvou týdenním cyklu. Ve cvičeních studenti dostávají individuální zadání, na která zpracovávají dílčí řešení a konzultují svoje návrhy s vyučujícími. V přednáškách pedagog představuje teoretické i praktické činnosti vybraných oblastí týkající se celého výstavbového procesu.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou úspěšného absolvování předmětu je obdržení zápočtu, který je podmíněn povinnou účastí ve cvičeních (povolena je 1 absence), aktivním přístupem studentů při konzultacích dílčích výstupů zadání, odevzdáním všech protokolů v požadované věcné i vizuální úpravě. Podmínkou úspěšného absolvování zkoušky je obdržení zápočtu, vyhovující písemná a ústní část zkoušky.

Jazyk výuky

čeština, angličtina

Osnovy výuky

1. Úvod do předmětu - investiční politika, investiční proces, účastníci výstavby
2. Veřejnoprávní projednání stavby, vybrané činnosti ve výstavbě
3. Nabídkové a výběrové řízení, způsoby zadávání veřejných zakázek
4. Modelování výrobního prostoru stavby, zásady navrhování staveništních zařízení
5. Dodavatelské systémy ve výstavbě, činnosti výrobního procesu, přejímací řízení
6. Staveništní výstavbové procesy (členění stavby, výrobní procesy, prostorová struktura)
7. Modelování časové struktury stavby (lhůta výstavby, harmonogram, cyklogram)
8. Metody síťového plánování (síťový graf hranový, síťový graf uzlový), síťová analýza
9. Cenová kalkulace (cena stavebních prací, kalkulační vzorec, daň z přidané hodnoty)
10.Řízení provozu na stavbách, kvalita produkce, ochrana životního prostředí
11.Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, základní zásady bezpečného provádění prací

Cíl

Naučit studenta chápat komplexnost výstavbového projektu v době přípravy, veřejného projednávání, vlastní realizace a odevzdávání i užívání staveb. Student po absolvování předmětu zná práva a povinnosti jednotlivých účastníků výstavby, má přehled o základních předpisech vztahujících se k procesu výstavby a jeho veřejném projednávání, má základní přehled o časovém a finančním plánování staveb a bezpečnostních rizicích při provádění staveb.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-E-SI (N) bakalářský

    obor S , 4. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

  • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

    obor S , 4. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

  • Program B-K-C-SI (N) bakalářský

    obor S , 4. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do předmětu - investiční politika, investiční proces, účastníci výstavby
2. Veřejnoprávní projednání stavby, vybrané činnosti ve výstavbě
3. Nabídkové a výběrové řízení, způsoby zadávání veřejných zakázek
4. Modelování výrobního prostoru stavby, zásady navrhování staveništních zařízení
5. Dodavatelské systémy ve výstavbě, činnosti výrobního procesu, přejímací řízení
6. Staveništní výstavbové procesy (členění stavby, výrobní procesy, prostorová struktura)
7. Modelování časové struktury stavby (lhůta výstavby, harmonogram, cyklogram)
8. Metody síťového plánování (síťový graf hranový, síťový graf uzlový), síťová analýza
9. Cenová kalkulace (cena stavebních prací, kalkulační vzorec, daň z přidané hodnoty)
10.Řízení provozu na stavbách, kvalita produkce, ochrana životního prostředí
11.Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, základní zásady bezpečného provádění prací

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Seznámení s programem cvičení semestru, organizační pokyny. Vypracování průvodní zprávy, souhrnné zprávy, situace stavby a zásad organizace výstavby dle příloh vyhlášky o dokumentaci staveb č. 62/2013 Sb., vzorové formuláře dle vyhlášky 526/2006 Sb. a jejich vyplnění (2 formuláře).
2. Předávací protokol mezi objednatelem a zhotovitelem (předání staveniště, předání stavby) jeho vyplnění a sestavení seznamu dokladů k předávacímu řízení individuální akce. Vyhlášení výběrového řízení, zadávací podmínky, zpracování nabídky, vyhodnocení nabídek.
3. Řádkový harmonogram, cyklogram.
4. Hranově, uzlově definovaný síťový graf.
5. Zápočet

eLearning