Detail předmětu

Nauka o budovách 1

FAST-BH007Ak. rok: 2018/2019

Metodika projektování obytných staveb s využitím znalostí základních typologických, provozně dispozičních a objemových požadavků. Respektování platných vyhlášek, předpisů, norem. Osvojení zásad architektonického a konstrukčního navrhování pozemních staveb. Uplatnění současných požadavků na ekonomii, energetickou náročnost staveb a na ochranu životního prostředí. Požadavky na bezbariérové řešení občanských staveb a přístupnosti k nim. Projektování obytných budov v navazujících cvičeních.

Zajišťuje ústav

Ústav pozemního stavitelství (PST)

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu získá znalosti o typologických základech projektování obytných staveb. Absolvent předmětu bude schopen koncepční práce při návrhu širokého spektra obytných budov s ohledem na požadavky výtvarné a kompoziční. Student si osvojí akceptování typologických a ergonomických zásad provozního řešení, požadavků na bezbariérové řešení staveb při dodržování platných norem, vyhlášek a předpisů.

Prerekvizity

Znalost základních konstrukcí zděných a betonových, kovových a dřevěných. Požadavky TZB, tepelné techniky a akustiky.

Korekvizity

Souběžné získávání dalších znalostí o vhodných použitích konstrukčních systémů a detailů, nových materiálů. Požadavky tepelné techniky a akustiky, požární bezpečnosti staveb.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody výuky jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu Vysokého užení technického v Brně.
Přednášky předmětu jsou doplněny prezentacemi současných developerských projektů a realizací. Studenti mají na intranetu přístup k tzv. oporám k předmětu .

Způsob a kritéria hodnocení

Úspěšné zakončení předmětu vyžaduje absolvování cvičení s udělením zápočtu z daného předmětu na základě odevzdání grafického výstupu elaborátu, splnění podmínek závěrečného písemná testu a vlastní zkoušky.

Jazyk výuky

čeština, angličtina

Osnovy výuky

1. Soulad požadavků při tvorbě prostředí.
2. Závislost prostoru na fyziologii uživatele.
3. Provozní zásady. Vstupní prostory vnější a vnitřní.
4. Komunikační prostory vertikální a horizontální.
5. Hygienické a sociální vybavení.
6. Bezbariérové řešení vnějšího prostředí.
7. Bezbariérové řešení vnitřních prostorů staveb.
8. Obytné budovy - dispozičně provozní vztahy. Zónování.
9. Obytné místnosti. Příslušenství. Domovní vybavení. Domovní komunikace.
10. Typologické formy obytných budov.
11. Posouzení obytných budov z hlediska proslunění a zastínění.
12. Vestavba garáže a provozoven do bytových domů. Osazení do terénu. Odstupy jednotlivých objektů.
13. Návaznost interiéru na exteriér. Oplocení. Malá architektura. Využití nezastavěné plochy pozemku.

Cíl

Získat základní znalosti a zkušenosti v koncepční práci při návrhu obytných budov s ohledem na požadavky výtvarné a kompoziční,osvojení si a akceptování typologických zásad, norem, vyhlášek a předpisů, požadavků na bezbarierové řešení staveb i exteriéru při současném využití znalostí z oblasti konstrukcí, tepelné techniky, akustiky a požární ochrany.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-E-SI (N) bakalářský

    obor S , 3. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

  • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

    obor S , 3. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

  • Program B-K-C-SI (N) bakalářský

    obor S , 3. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Soulad požadavků při tvorbě prostředí.
2. Závislost prostoru na fyziologii uživatele.
3. Provozní zásady. Vstupní prostory vnější a vnitřní.
4. Komunikační prostory vertikální a horizontální.
5. Hygienické a sociální vybavení.
6. Bezbariérové řešení vnějšího prostředí.
7. Bezbariérové řešení vnitřních prostorů staveb.
8. Obytné budovy - dispozičně provozní vztahy. Zónování.
9. Obytné místnosti. Příslušenství. Domovní vybavení. Domovní komunikace.
10. Typologické formy obytných budov.
11. Posouzení obytných budov z hlediska proslunění a zastínění.
12. Vestavba garáže a provozoven do bytových domů. Osazení do terénu. Odstupy jednotlivých objektů.
13. Návaznost interiéru na exteriér. Oplocení. Malá architektura. Využití nezastavěné plochy pozemku.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.– 12. Týden:

Zadání 1:
Vypracujte rešerši na libovolný rodinný dům, který si vyberete na www.archiweb.cz a posuďte minimálně z pěti hledisek.
Posuďte umístění na pozemku, orientaci ke světovým stranám… Rozeberte provozní vazby, posuďte plochy jednotlivých místností, popř. kubaturu, vypočtěte a vyhodnoťte osvětlení jednotlivých místností. Doplňte obrázky, případně náčrty, výpočty. Porovnejte s normou ČSN 73 4301 Obytné budovy, s vyhl. 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby, vyhodnoťte ergonomii řešení jednotlivých prostorů…
Bude odevzdáno jako samostatná práce nebo přiloženo k zadání č. 2. Výstup na A4 nebo A3.

Zadání 2:
Na základě získaných informací z rešerše a přednášek navrhněte rodinný dům se 2 - 3 byty (např. jako dvougenerační: rodina se dvěmi dětmi + prarodiče). Dům bude alespoň částečně podsklepený.
Dům se navrhne dle současných trendů bydlení (ne jako sociální) s balkony, terasou nebo lodžiemi pro každý byt. Specifické požadavky zadá vedoucí práce – parcela (velikost + orientace), dále např. pracovna, posilovna, dílna, jídelna pro 10 lidí, hudební salonek, krb v jídelně apod. (samozřejmě specifické zadání co se týče parcely může být vždy pro celou skupinu stejné). Důraz bude také kladen na dostatek úložných prostorů, dům bude vybaven technickou místností (ne pračka v koupelně) s vlastním zdrojem vytápění a ohřevem teplé vody.
Dům bude mít zajištěno parkování pro každý z bytů (garáž nebo parkovací stání).

U návrhu budou zohledněny tyto aspekty:
- provozní vazby (rozdělení na denní a klidovou zónu)
- plochy, kubatura (podkrovní místnosti)
- úložné prostory
- osvětlení
- orientace ke světovým stranám (osazení v terénu)
- ergonomie (kuchyň, koupelna, komunikační prostory, pracovna…)
- barevnost

Výstup:
Projekt bude zpracován jako architektonická studie vybavená mobiliářem s popisem jednotlivých místností a výměrami. Tisk na formát A3 – horizontálně - lištová nebo kroužková vazba:
- průvodní zpráva
- situace 1 : 200
- půdorysy 1 : 100
- řez 1 : 100
- pohledy 1 : 100
- 3D vizualizace

Grafická úprava – libovolná technika - jednotná úprava všech listů – jednoduchý popis, barevně!!!

13. týden – ZÁPOČET

eLearning