Detail předmětu

Projekt – Pozemní stavitelství

FAST-BH009Ak. rok: 2018/2019

Obsahem předmětu je vypracování projektové dokumentace zadaného objektu. Při aplikaci dílčích znalostí o stavebních konstrukcích se student naučí jak se vypracuje kompletní dokumentace stavby. Součástí zadání bude zpracování koordinační situace, vytyčovacího schema a pohledů zadané stavby.
Námětem je rodinný dům, volně stojící v intravilánu obce, o 2 nazemních podlažích a s částečným podsklepením pro technické zázemí (vytápění, sklepní boxy, garáž...). Zastřešení krovem s využitím podkroví. Stavební pozemek ve svahu pro uplatnění částečného podsklepení. Vrstevnicový plán s vyznačním stávajících objektů a inženýrských sítí pro napojení stavby.
Přílohy: Technická zpráva, Situace 1:200; půdorysy všech podlaží 1:100; Příčné řezy 1:100 celým objektem (případně schodištěm a tvarem zastřešení - rozhodne vyučující); Pohledy 1:100

Zajišťuje ústav

Ústav pozemního stavitelství (PST)

Výsledky učení předmětu

Student musí prokázat schopnost navrhovat jednoduché objekty po stránce dispoziční, konstrukční, architektonické a grafické podle platných norem. Cílem je aplikace znalostí získaných v kurzech souvisejících s navrhováním stavebních konstrukcí k vytvoření kompozice dokumentace stavby, potřebné pro její realizaci.

Prerekvizity

Student musí absolvovat předměty Pozemní stavitelství 1,2,3 and 4 a Nauka o budovách. Potřebné jsou znalosti z předmětů: Statika, Prvky betonových konstrukcí, Prvky kovových konstrukcí, Stavební mechanika, Stavební fyzka, Stavební materiály, Geodézie.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. Praktické konzultace při konstruování jednotlivých stavebních objektů v rozsahu podle zadání práce.

Způsob a kritéria hodnocení

Vypracování projektu v rozsahu stanoveném vyučujícím. Klasifikovaný zápočet.

Jazyk výuky

čeština, angličtina

Cíl

Student má v rámci tohoto předmětu aplikovat znalosti z předmětu BH02 Nauka o pozemních stavbách, z předmětů BH52, BH03, BH05, t.j. Pozemní stavitelství I, II a III. Má prokázat schopnost navrhnout projekt jednoduché budovy a správně jej vyřešit po stránce dispoziční, konstrukční, architektonické a grafické podle platných norem.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-E-SI (N) bakalářský

    obor S , 4. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

  • Program B-K-C-SI (N) bakalářský

    obor S , 4. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

  • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

    obor S , 4. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.-4. Návrh dispozice 1:200, volba konstrukčního systému, modulová koordinace dle zvoleného stavebního systému
5.-7. Zpracování půdorysů v M 1:100
8.-9. Zpracování řezů v M 1:100
10. Výkres zastřešení v M 1:100
11. Zpracování pohledů v M 1:100
12. Technická zpráva ke stavební části návrhu stavby
13. Situace v M 1:200

eLearning