Detail předmětu

Pozemní stavitelství 3 (S)

FAST-BH003Ak. rok: 2018/2019

Zásady navrhování, principy konstrukčního řešení a materiálové varianty schodišť, doplňkové konstrukce, výtahy. Konstrukční řešení spodní stavby budov podsklepených a nepodsklepených, ochrana budov proti zemní vlhkosti, vodě a radonu. Povrchové úpravy stropů, podlahy a montované podhledy.

Zajišťuje ústav

Ústav pozemního stavitelství (PST)

Výsledky učení předmětu

Podání uceleného přehledu v oblasti navrhování spodní stavby v interakci s horní stavbou a základovým podložím. Obeznámení s problematikou izolací spodních staveb,konstrukcí spojující různé výškové úrovně a vybraných povrchových úprav.
Student bude odborně připraven uplatnit komplex poznatků v navazujících předmětech a následně i při zpracovávání bakalářské práce.
Při výuce je kladen důraz na využití znalostí z dříve studovaných předmětů teoretických i z předmětů oboru Pozemní stavby.
Výsledkem výuky předmětu je získání potřebných znalostí problematiky a pochopení vzájemných souvislostí. Student zvládne návrh a konstrukci schodišť, založení stavby - plošné základy.

Prerekvizity

Základní znalosti fyzikálně mechanických vlastností běžných stavebních materiálů, znalost fyziky, deskriptivní geometrie. Mechanika zemin I., základní terminologie konstrukcí pozemních staveb, Nauka o pozemních stavbách, Pozemní stavitelství I.

Korekvizity

Znalosti betonových i kovových konstrukcí, pozemního stavitelství a technických zařízení budov z předmětů absolvovaných v 1. a 2. ročníku studia.

Doporučené volitelné složky programu

Doporučená účast ve studentské soutěži SVOČ.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, praktických cvičení a samostudia. Účast na přednáškách je doporučená, na cvičeních povinná.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou pro absolvování předmětu je docházka do povinných cvičení, které jsou v trvání 13 týdnů, konzultace rozpracovaných úkolů a odevzdání hotové práce ve 13. týdnu výuky.

Jazyk výuky

čeština, angličtina

Osnovy výuky

1.-4. Schodiště a šikmé rampy. Obecné zásady pro navrhování. Konstrukce schodišť. Schodiště v monolitickém skeletu. Schodiště montovaná schodnicová : železobetonová prvková, kovová, dřevěná. Vnější schodiště.
5. Žebříky, zábradlí, výtahy.
6.-7. Zakládání staveb. Spodní stavba budov podsklepených a nepodsklepených, osvětlovací a větrací šachty.Základové konstrukce.
8.-9. Izolace spodní stavby proti zemní vlhkosti a vodě. Izolace proti radonu.
10.-11. Podlahy: požadavky na vlastnosti podlah, podlahové vrstvy, druhy podlah – příklady skladeb.
12.-13. Omítky, nátěry, nástřiky a malby, obklady. Montované podhledy.

Cíl

Získání základních znalostí z oblasti konstrukcí zastřešení, obvodových stěn budov, oken, dveří a vrat v obvodových stěnách, oken ve střechách budov, osvojení si teoretických i funkčních souvislostí k získání potřebných dovedností a schopností pro navrhování.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-E-SI (N) bakalářský

    obor S , 3. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

  • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

    obor S , 3. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

  • Program B-K-C-SI (N) bakalářský

    obor S , 3. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.-4. Schodiště a šikmé rampy. Obecné zásady pro navrhování. Konstrukce schodišť. Schodiště v monolitickém skeletu. Schodiště montovaná schodnicová : železobetonová prvková, kovová, dřevěná. Vnější schodiště.
5. Žebříky, zábradlí, výtahy.
6.-7. Zakládání staveb. Spodní stavba budov podsklepených a nepodsklepených, osvětlovací a větrací šachty.Základové konstrukce.
8.-9. Izolace spodní stavby proti zemní vlhkosti a vodě. Izolace proti radonu.
10.-11. Podlahy: požadavky na vlastnosti podlah, podlahové vrstvy, druhy podlah – příklady skladeb.
12.-13. Omítky, nátěry, nástřiky a malby, obklady. Montované podhledy.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Zadání, konstrukce objektu - pojmy, terminologie, okrajové podmínky návrhu, základní konstrukční principy.
2. Situace - zásady vytyčení stavby, inženýrské sítě atd.
3.-5. Schodiště a šikmé rampy. Konstrukce schodišť - podmínky návrhu, základní konstrukční principy.
6.-7. Zakládání staveb: základové pasy - terminologie, podmínky návrhu, základní konstrukční principy.
8.-9. Zakládání staveb: základové patky - terminologie, podmínky návrhu, základní konstrukční principy.
10.-11. Izolace spodní stavby - podmínky návrhu, základní konstrukční principy.
12.-13. Povrchové úpravy podlah - návrh konstrukce podlahy, základní konstrukční principy.

eLearning