Detail předmětu

Zkušebnictví a řízení jakosti

FAST-BI053Ak. rok: 2018/2019

Legislativa EU a ČR z hlediska odpovědnosti za produkt, akreditační systém v ČR a EU, předpisová základna akreditačního procesu, požadavky MD ČR na stavební hmoty, výrobky a konstrukce.
Sedm jednoduchých nástrojů řízení kvality, normy k systémům managementu, definice základních pojmů k systémům managementu, Všeobecné zásady systémů managementu, management kvality ve stavební výrobě, možnost řízení a zajišťování kvality stavební produkce s ohledem na specifika stavební výroby, požadavky na zkušební laboratoře, statistické metody ve stavebně materiálovém inženýrství, zajišťování kvality výsledků zkoušek, vyjadřování nejistot měření v kvantitativním zkoušení, programy zkoušení způsobilosti, navrhování experimentů (DOE), hodnocení způsobilosti výrobních procesů, statistická regulace výrobních procesů, statistické vzorkování a kontrolní a zkušební plány, novinky a zajímavosti z oblasti řízení kvality.

Zajišťuje ústav

Ústav stavebního zkušebnictví (SZK)

Výsledky učení předmětu

Předmět si klade za cíl seznámit studenty s:
- přehledem o legislativě EU a ČR z hlediska odpovědnosti za produkt,
- požadavky MD ČR na stavební hmoty, výrobky a konstrukce.
- jednoduchými nástroje řízení kvality.
- systémy řízení ve stavebnictví
- statistickými metody řízení kvality, hodnocením, posuzováním a interpretací výsledků zkoušek.

Prerekvizity

Základní znalosti o metodách stavebního zkušebnictví, základní znalosti popisné statistiky, základní přehled o možnostech kontroly kvality ve stavební výrobě.

Korekvizity

Nejsou

Doporučené volitelné složky programu

Nejsou

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednášky, cvičení, prezentace, LMS Moodle, seminární práce. Studenti ve výukovém bloku navazují cvičením na přednášku, ve kterém aplikují získané znalosti na konkrétních případových studiích z praxe. Během práce v semestru zpracovávají postupně seminární práci, kterou na konci semestru obhajují.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet: Absolvování nejméně 12 cvičení, min 50 bodů ze seminární práce
Zkouška: Obhajoba seminární práce

Jazyk výuky

čeština

Pracovní stáže

Nejsou

Osnovy výuky

Úvod, organizace a ukončení předmětu, legislativa EU a ČR z hlediska odpovědnosti za produkt, akreditační systém v ČR a EU, předpisová základna akreditačního procesu.
Požadavky MD ČR na stavební hmoty, výrobky a konstrukce.
Sedm jednoduchých nástrojů řízení kvality.
Normy k systémům managementu; Definice základních pojmů k systémům managementu; Všeobecné zásady systémů managementu - I, II.
Management kvality ve stavební výrobě, možnost řízení a zajišťování kvality stavební produkce s ohledem na specifika stavební výroby.
Požadavky na zkušební laboratoře.
Statistické metody ve stavebně materiálovém inženýrství, zajišťování kvality výsledků zkoušek.
Vyjadřování nejistot měření v kvantitativním zkoušení, programy zkoušení způsobilosti.
Navrhování experimentů (DOE), hodnocení způsobilosti výrobních procesů, statistická regulace výrobních procesů, statistické vzorkování a kontrolní a zkušební plány.
Novinky a zajímavosti z oblasti řízení kvality.

Cíl

Schopnosti a dovednosti z oblasti řízení, měření, monitorování, analýzy a zlepšování kvality procesů a produktů v podmínkách stavebních podniků a požadavcích na způsobilost akreditovaných stavebních zkušebních laboratoří.
Předmět je koncipován tak, aby odpovídal harmonizovanému schématu vzdělávání EFQM a umožnil studentům po jeho absolvování získat základní dovednosti a znalosti pro funkce, interního auditora kvality, metrologa nebo konzultanta pro oblast řízení kvality.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-E-SI (N) bakalářský

    obor K , 4. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

  • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

    obor K , 4. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

  • Program B-K-C-SI (N) bakalářský

    obor K , 4. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Úvod, organizace a ukončení předmětu, legislativa EU a ČR z hlediska odpovědnosti za produkt, akreditační systém v ČR a EU, předpisová základna akreditačního procesu.
Požadavky MD ČR na stavební hmoty, výrobky a konstrukce.
Sedm jednoduchých nástrojů řízení kvality.
Normy k systémům managementu; Definice základních pojmů k systémům managementu; Všeobecné zásady systémů managementu - I, II.
Management kvality ve stavební výrobě, možnost řízení a zajišťování kvality stavební produkce s ohledem na specifika stavební výroby.
Požadavky na zkušební laboratoře.
Statistické metody ve stavebně materiálovém inženýrství, zajišťování kvality výsledků zkoušek.
Vyjadřování nejistot měření v kvantitativním zkoušení, programy zkoušení způsobilosti.
Navrhování experimentů (DOE), hodnocení způsobilosti výrobních procesů, statistická regulace výrobních procesů, statistické vzorkování a kontrolní a zkušební plány.
Novinky a zajímavosti z oblasti řízení kvality.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Zadání seminární práce
2. - 3. Vybrané jednoduché nástroje řízení kvality
4. - 5. Hodnocení rizik a nebezpečí
6. - 7. Zajišťování kvality výsledků zkoušek
8. Plánování experimentu (DOE) a dům kvality (QFD)
9. Zkušební metody a jejich validace
10. Prezentace seminárních prací
11. Zápočet