Detail předmětu

Betonové mosty 1

FAST-BL012Ak. rok: 2018/2019

Význam a vývoj mostního stavitelství. Materiály pro stavby mostů a jejich vlastnosti. Zásady navrhování mostů, jejich prostorová úprava a zatížení.
Mosty kamenné, cihelné a z prostého betonu. Propustky. Deskové mosty kolmé, šikmé a nepravidelné. Rozpěrákové působení. Desky z předpjatého betonu sestavené z prefabrikovaných prvků. Zásady navrhování základních typů trámových mostů.
Mostní příslušenství. Mostní závěry, ložiska a vybavení. Spodní stavba mostů, stavební úpravy za opěrou.

Zajišťuje ústav

Ústav betonových a zděných konstrukcí (BZK)

Výsledky učení předmětu

Student získá tyto znalosti a dovednosti:
Znalost o základních principech navrhování mostů. Schopnost navrhovat základní typy betonových deskových mostů. Schopnost navrhovat základní typy betonových trámových mostů. Znalost a dovednost v navrhování spodní stavby mostů. Znalost a dovednost v navrhování příslušenství mostů.

Prerekvizity

navrhování pozemních komunikací, navrhování betonových konstrukcí, předpjatý beton

Korekvizity

nejsou požadovány

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. Výuka probíhá formou přednášek a cvičení. Přednášky mají charakter výkladu základních principů, problémů a metodologie. Ve cvičeních jsou vybraná hlavní témata procvičena na individuálně zadaných projektech (příkladech).

Způsob a kritéria hodnocení

K zápočtu se požaduje odevzdání projektu vypracovaného podle individuálního zadání a příkladů. Studenti jsou povinni projekt a příklady průběžně konzultovat ve stanovených termínech konzultací a korekcí a odevzdat do určeného termínu. Docházka ve cvičeních je kontrolovaná. Zkouška je písemná a sestává z příkladu na probírané téma a z části teoretické. Podmínkou úspěšného složení zkoušky je splnění obou částí.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod. Vývoj mostního stavitelství. Základní pojmy. Rozdělení mostů. Hlavní části mostů. Prostorová úprava.
2. Zatížení. Materiály pro stavby mostů a jejich vlastnosti. Zásady navrhování mostů a nosné konstrukce.
3. Mosty kamenné, cihelné a z prostého betonu. Propustky - typy, zatížení, dimenzování.
4. Deskové mosty - konstrukční uspořádání, statické působení.
5. Desky kolmé, šikmé a nepravidelné. Přesné a přibližné metody výpočtu desek. Rozpěrákové působení.
6. Desky z předpjatého betonu sestavené z prefabrikovaných prvků - výztuž, předpínání, metody výpočtu.
7. Zásady navrhování základních typů monolitických trámových mostů.
8. Zásady navrhování základních typů trámových mostů z prefabrikovaných prvků.
9. Příslušenství silničních a železničních mostů. Izolace. Chodníky a římsy. Záchytné bezpečnostní zařízení.
10. Mostní závěry. Odvodnění. Ložiska ocelová, betonová, elastomerová a kombinovaná.
11. Spodní stavba - opěry, křídla a mezilehlé podpěry. Izolace a povrchová úprava. Úložný práh. Úprava za opěrou.

Cíl

Získat znalosti o základních principech navrhování mostů.
Naučit se navrhovat základní typy betonových deskových a trámových mostů.
Získat znalosti a dovednost v navrhování příslušenství a vybavení mostů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-E-SI (N) bakalářský

    obor K , 4. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

  • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

    obor K , 4. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

  • Program B-K-C-SI (N) bakalářský

    obor K , 4. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod. Vývoj mostního stavitelství. Základní pojmy. Rozdělení mostů. Hlavní části mostů. Prostorová úprava.
2. Zatížení. Materiály pro stavby mostů a jejich vlastnosti. Zásady navrhování mostů a nosné konstrukce.
3. Mosty kamenné, cihelné a z prostého betonu. Propustky - typy, zatížení, dimenzování.
4. Deskové mosty - konstrukční uspořádání, statické působení.
5. Desky kolmé, šikmé a nepravidelné. Přesné a přibližné metody výpočtu desek. Rozpěrákové působení.
6. Desky z předpjatého betonu sestavené z prefabrikovaných prvků - výztuž, předpínání, metody výpočtu.
7. Zásady navrhování základních typů monolitických trámových mostů.
8. Zásady navrhování základních typů trámových mostů z prefabrikovaných prvků.
9. Příslušenství silničních a železničních mostů. Izolace. Chodníky a římsy. Záchytné bezpečnostní zařízení.
10. Mostní závěry. Odvodnění. Ložiska ocelová, betonová, elastomerová a kombinovaná.
11. Spodní stavba - opěry, křídla a mezilehlé podpěry. Izolace a povrchová úprava. Úložný práh. Úprava za opěrou.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Železobetonový most: Návrh a posouzení nosné konstrukce deskového mostu: návrh mostního objektu, prostorové uspořádání, osazení do terénu, svršek, uložení a vybavení.
2. Zatížení (stálé a proměnné – svislé pohyblivé), výpočet statických veličin zjednodušenou metodou (metoda spolupůsobící šířky), kombinace statických veličin.
3. Dimenzování pro mezní stav únosnosti – materiály, krytí a návrh výztuže, posouzení na ohyb, posouzení na smyk, návrh příčné výztuže, kotvení výztuže.
4. Posouzení pro mezní stavy použitelnosti – omezení napětí, omezení trhlin, omezení průhybu.
5. Výkresy dispozičního řešení a výztuže.
6. Spodní stavba mostu: Návrh a posouzení opěry – únosnost, stabilita, zavěšené křídlo.
7. Úložný práh, závěrná zeď.
8. Konstrukční prvky umožňující dilataci nosné konstrukce mostu: Výpočet dilatací, návrh prvků, nastavení prvků pro různé montážní teploty.
9. Most z podélných předpjatých dílců: Návrh konstrukce, zatížení, příčné spolupůsobení nosníků, statické veličiny, princip dimenzování, zásady vyztužování.
10. Závěrečná korekce.
11. Odevzdání projektu. Zápočet.