Detail předmětu

Železniční stavby 2

FAST-BN002Ak. rok: 2018/2019

Členění a stavba tělesa železničního spodku a konstrukčních vrstev tohoto tělesa, konstrukce železniční tratě, základní pojmy, dělení. Pražcové podloží – únosnost, typ konstrukce a navrhování konstrukce, konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku.
Stavba a tvar zemního tělesa, odvodnění tělesa železničního spodku, zemní těleso v náspu, zemní těleso v zářezu a odřezu, svahy železničního tělesa a jejich ochrana.
Geotechnický průzkum tělesa železničního spodku a opravné práce, diagnostické metody, sanační metody, zvyšování únosnosti a stability tělesa železničního spodku.
Konstrukce železničního svršku, vývoj konstrukce, kolejnice, výroba kolejnic, kolejnicové styky, kolejnicové podpory, kolejové lože, systémy upevnění kolejnic na pražce.
Zřizování bezstykové koleje, svařování kolejnic, udržování bezstykové koleje.
Kolejové konstrukce, rozdělení. Výhybky, základní pojmy, geometrické uspořádání výměnové části a srdcovky. Soustavy výhybek, značení.
Konstrukce jednoduché výhybky, opornice, jazyky, srdcovky, výhybkové pražce, drobné kolejivo a upevňovadla.
Výhybková spojení a rozvětvení. Kolejové spojky, odbočení do rovnoběžné koleje.

Zajišťuje ústav

Ústav železničních konstrukcí a staveb (ZEL)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne problematiku stavby a tvaru zemního tělesa, odvodnění tělesa železničního spodku, návrh a posouzení konstrukčních vrstev tělesa železničního spodku. Student se seznámí s geotechnickým průzkumem železničního spodku a dalšími diagnostickými metody. Student dále zvládne problematiku konstrukce železničního svršku, jeho součástí a seznámí se moderními konstrukcemi kolejové jízdní dráhy a jeho vývojem. Kromě běžné koleje se student seznámí také s výhybkami a výhybkovými konstrukcemi a naučí se projektovat jednoduchá kolejové spojení a rozvětvení.

Prerekvizity

Mechanika zemin, stabilita svahů, zemní tlaky, zhutňování zemin, zlepšování vlastností zemin, stabilizace zemin. Pružnost a pevnost materiálů, základy stavební mechaniky. Projektování železničních tratí a členění a stavba železničního spodku

Korekvizity

Fyzikální, mechanické a technologické vlastnosti hornin a horninového prostředí. Návrh předpjatých betonových prvků.

Doporučené volitelné složky programu

Student se může zúčastnit konferencí a seminářů zaměřených na problematiku železničních staveb.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka je vedena formou přednášek, cvičení a individuální konzultace. Součástí studijních činností studenta je zadávaná samostatná práce, práce zadané k samostatnému nastudování za aktivní účasti studentů a práce studentů s LMS Moodle. Výuka je doplněna exkurzemi na stavby nebo k výrobcům.

Způsob a kritéria hodnocení

Předmět je zakončen zápočtem a zkouškou. Zkouška má dvě části – praktickou, při níž navrhuje student charakteristický příčný řez železniční tratí a teoretickou, při níž odpovídá na otázky týkající se konstrukce železničního svršku a spodku.
Podmínkou pro udělení zápočtu je účast, odevzdání projektu úseku železniční trati včetně konstrukce železničního svršku a spodku a odevzdání všech výpočetních příkladů.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Členění a stavba tělesa železničního spodku a konstrukčních vrstev. Pražcové podloží – typy konstrukcí
2. Návrh a posouzení pražcového podloží podle předpisu SŽDC S4. Metoda DORNII. Ochrana proti účinkům mrazu
3. Geosyntetické prvky. Zlepšené a stabilizované zeminy. Zemní těleso železničního spodku.
4. Sklony svahů a jejich stabilita. Ochrana svahů zemního tělesa. Odvodnění tělesa železničního spodku.
5. Geotechnický průzkum. Poruchy železničního spodku.
6. Základní konstrukční prvky železničního svršku. Kolejnice.
7. Sled kolejnic. Příčné pražce.
8. Bezstyková kolej. Zřizování bezstykové koleje, udržování bezstykové koleje.
9. Upevnění kolejnic na pražci. Kolejové lože.
10. Systémy upevnění kolejnic na pražce.
11. Kolejové konstrukce, rozdělení. Výhybky, základní pojmy, geometrické uspořádání výměnové části a srdcovky. Soustavy výhybek, značení.
12. Konstrukce jednoduché výhybky, opornice, jazyky, srdcovky, výhybkové pražce, drobné kolejivo a upevňovadla.
13. Výhybková spojení a rozvětvení. Kolejové spojky, odbočení do rovnoběžné koleje.

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou stavby a tvarem zemního tělesa, konstrukcí železničního svršku a moderními konstrukcemi kolejové jízdní dráhy a procvičit získané znalosti a dovednosti.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-E-SI (N) bakalářský

    obor K , 4. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

  • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

    obor K , 4. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

  • Program B-K-C-SI (N) bakalářský

    obor K , 4. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Členění a stavba tělesa železničního spodku a konstrukčních vrstev. Pražcové podloží – typy konstrukcí
2. Návrh a posouzení pražcového podloží podle předpisu SŽDC S4. Metoda DORNII. Ochrana proti účinkům mrazu
3. Geosyntetické prvky. Zlepšené a stabilizované zeminy. Zemní těleso železničního spodku.
4. Sklony svahů a jejich stabilita. Ochrana svahů zemního tělesa. Odvodnění tělesa železničního spodku.
5. Geotechnický průzkum. Poruchy železničního spodku.
6. Základní konstrukční prvky železničního svršku. Kolejnice.
7. Sled kolejnic. Příčné pražce.
8. Bezstyková kolej. Zřizování bezstykové koleje, udržování bezstykové koleje.
9. Upevnění kolejnic na pražci. Kolejové lože.
10. Systémy upevnění kolejnic na pražce.
11. Kolejové konstrukce, rozdělení. Výhybky, základní pojmy, geometrické uspořádání výměnové části a srdcovky. Soustavy výhybek, značení.
12. Konstrukce jednoduché výhybky, opornice, jazyky, srdcovky, výhybkové pražce, drobné kolejivo a upevňovadla.
13. Výhybková spojení a rozvětvení. Kolejové spojky, odbočení do rovnoběžné koleje.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod, zadání projektu
2. Návrh a posouzení pražcového podloží podle předpisu SŽDC S4. Metoda DORNII. Ochrana proti účinkům mrazu
3. Zemní těleso železničního spodku. Odvodnění, opěrné a zárubní zdi
4. Úprava výkresů
5. Technická zpráva, konzultace
6. Odevzdání projektu. Návrh vyrovnání geometrických parametrů koleje
7. Přehled součástí železničního svršku.
8. Stykovaná kolej, sled kolejnic v oblouku.
9. Bezstyková kolej
10. Základní rozměry výhybek.
11. Transformace výhybek.
12. Jednoduchá kolejová spojka, odbočení do rovnoběžné koleje.
13. Odevzdání příkladů, zápočet