Detail předmětu

Keramika

FAST-BJ001Ak. rok: 2018/2019

Cílem studia předmětu je získání znalostí o obecných a teoretických základech výroby keramiky, principech keramických technologických procesů se zvláštním zřetelem na oblast stavební keramiky. V rámci tohoto předmětu jsou podány základní teoretické poznatky o keramických surovinách, jejich těžbě a zpracování, technologických procesech, které jsou základem výroby keramiky a to od úpravnictví před jednotlivé výrobní fáze až po hotový výrobek. V rámci tohoto předmětu jsou podány základní teoretické poznatky o pevné fázi jak syrového, tak i vypáleného střepu z hlediska jejího vzniku a její stability za různých teplotních podmínek. Zásady pro hodnocení keramických surovin a výrobků včetně jejich užitných vlastností. Orientace v oblasti výroby a použití keramických výrobků.

Zajišťuje ústav

Ústav technologie stavebních hmot a dílců (THD)

Výsledky učení předmětu

Přehled nejběžnějších keramických surovin, jejich vlastnosti a úprava.
Nejpoužívanější způsoby vytváření v keramické technologii.
Průběh procesu sušení v keramice a přehled sušicích agregátů.
Průběh výpalu v keramice a tvorby keramického střepu, přehled pálicích agregátů.
Vlastnosti keramického střepu v závislosti na parametrech mikrostruktury střepu (Keramický koncept podle Lacha).

Prerekvizity

Studenti, kteří jsou zapsáni na tento předmět, by měli mít základní znalosti z oblasti teoretických základů struktury silikátů. Jinak nejsou požadovány žádné speciální vědomosti.

Korekvizity

Laboratorní posuzování vlastností keramických surovin, surovinových směsí a vypáleného keramického střepu.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Informace jsou studentům předkládány formou přednášky. Studenti pracují v rámci cvičení na zadaných úkolech v týmech a následně prezentují dosažené výsledky formou protokolů. Obsahem cvičení jsou také praktické ukázky.

Způsob a kritéria hodnocení

Odevzdání protokolů a docházka u cvičení. Vykonání zkoušky, která sestává z písemné a ústní části. Celkový maximální počet bodů získaný na zkoušce je 100. Pro úspěšné vykonání písemné části je třeba získat 25 bodů (maximálně 50).

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod, silikáty a keramika, definice, charakteristika ker. střepu, rozdělení.
2. Mikrostruktura a stavba keram. látek.
3. Keramické suroviny - rozdělení, mineralogické složení.
4. Metody zkoumání a stanovování vlastností v keramice. Metody zkoumání mikrostruktury (DTA, DKTA, RTG, distribuce pórů).
5. Plastické suroviny.
6. Neplastické suroviny - ostřiva, taviva, lehčiva. Nástřepné suroviny.
7. Zpracování a úprava keramických surovin.
8. Vytváření lisováním.
9. Vytváření tažením.
10. Vytváření litím.
11. Dynamika sušení.
12. Statika a technologie sušení.
13. Teoretické základy tvorby mikrostruktury vypáleného střepu - reakce v tuhém stavu, slinování.Reakce při výpalu keramiky. Chování minerálů při zahřívání a vznik nových fází.

Cíl

Teoretické základy tvorby keramického střepu - obecný přehled vlastností keramických surovin, jejich úprava, způsoby vytváření v keramice, sušení, výpal, vlastnosti vypáleného střepu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-E-SI (N) bakalářský

    obor M , 3. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

  • Program B-K-C-SI (N) bakalářský

    obor M , 3. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

  • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

    obor M , 3. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod, silikáty a keramika, definice, charakteristika ker. střepu, rozdělení.
2. Mikrostruktura a stavba keram. látek.
3. Keramické suroviny - rozdělení, mineralogické složení.
4. Metody zkoumání a stanovování vlastností v keramice. Metody zkoumání mikrostruktury (DTA, DKTA, RTG, distribuce pórů).
5. Plastické suroviny.
6. Neplastické suroviny - ostřiva, taviva, lehčiva. Nástřepné suroviny.
7. Zpracování a úprava keramických surovin.
8. Vytváření lisováním.
9. Vytváření tažením.
10. Vytváření litím.
11. Dynamika sušení.
12. Statika a technologie sušení.
13. Teoretické základy tvorby mikrostruktury vypáleného střepu - reakce v tuhém stavu, slinování.Reakce při výpalu keramiky. Chování minerálů při zahřívání a vznik nových fází.

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvodní hodina, vlastnosti keramiky
2. Výpočet vlastností keramického střepu z receptury
3. Rtg-difrakční analýza keramických surovin a vypálených keramických střepů
4. Diferenčně termická analýza (DTA) keramických surovin a směsí
5. Systém CaO-Al2O3-SiO2
6. Kontrola protokolů, zápočet

eLearning