Detail předmětu

Maltoviny 2

FAST-BJ016Ak. rok: 2018/2019

Rychle tuhnoucí sádra, suroviny, teoretické podklady výroby. Výroba rychle tuhnoucí sádry, vlastnosti a hydratace sádry. Sádrové maltoviny, anhydritové maltoviny, sádra pomalu tuhnoucí. Využití energosádrovců. Sorelova hořečnatá maltoviny, suroviny, příprava, vlastnosti. Vápno vzdušné, suroviny, teoretické podklady výroby. Pece na výpal vápna, technologické systémy výroby. Vlastnosti vzdušných vápen a jejich použití ve stavebnictví. Hydraulické vápno, suroviny, technologie výroby vlastnosti a použití. Cementy, suroviny, výpočet surovinové směsi, paliva, proces výpalu slínku. Pece pro výpal slínku, tepelné bilance jednotlivých pecních systémů. Drcení a mletí slínku, využití odprašků, základní vlastnosti portlandských cementů.
Mineralogie slínku, hydratace portlandského cementu. Speciální druhy cementů.

Zajišťuje ústav

Ústav technologie stavebních hmot a dílců (THD)

Výsledky učení předmětu

Teoretické a technologické poklady výroby anorganických stavebních pojiv, jmenovitě chemie a technologie sádrařství, vápenictví a cementářství.

Prerekvizity

Fyzika, stavební látky, chemie a technologie maltovin

Doporučené volitelné složky programu

konference Maltoviny, spolupráce na projektech Grantové agentury České republiky

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. Předmět se skládá z přednášek a laboratorních cvičení. Informace jsou studentům předkládány formou přednášky. V laboratorním cvičení studenti pracují ve skupinách a plní zadané úlohy dle plánu cvičení. Výstup z každého cvičení je protokol s vyhodnocením naměřených hodnot.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet - povinná účast na cvičeních, vypracování a odevzdání protokolů ze cvičení v požadovaném rozsahu, formě, kvalitě a čase, zápočtový test (splněný alespoň na 60 %).
Závěrečná zkouška je tvořena písemnou a ústní částí.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Rychle tuhnoucí sádra, suroviny a teoretické podklady výroby
2. Výroba rychle tuhnoucí sádry, vlastnosti a hydratace sádry
3. Sádrové maltoviny, anhydritové maltoviny, sádra pomalu tuhnoucí.
4. Vápno vzdušné, suroviny a teoretické podklady výroby
5. Pece na výpal vápna, technologické systémy výroby
6. Vlastnosti vzdušných vápen a jejich použití ve stavebnictví a dalších oborech průmyslu a ekologie.
7. Hydraulické vápno, suroviny, výroby, proces výpalu a hydratace, použití hydraulických vápen ve stavebnictví.
8. Cementy, suroviny, výpočet surovinové směsi, způsoby výroby
9. Úprava surovinové směsi, paliva a proces výpalu portlandského slínku. Využití sekundárních paliv.
10. Šachtové pece, rotační pece, slinovací rošty pro výpal cementářského slínku.
11. Drcení a mletí slínku, využití odprašků.
12. Mineralogie slínku a hydratace portlandského cementu
13. Speciální druhy cementů. Sorelova maltovina, suroviny, příprava, vlastnosti, využití ve stavebnictví.

Cíl

Stručné základy obecné fyzikální chemie z oblasti skupenských stavů látek, termodynamiky, reakční kinetiky, dějů na fázových rozhraních, sorpčních jevů a základních projevů disperzních soustav. Základy silikátové chemie z oboru struktury silikátů, teorie tavenimy a skla, teorie reakcí v pevné fázi.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-E-SI (N) bakalářský

    obor M , 3. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

  • Program B-K-C-SI (N) bakalářský

    obor M , 3. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

  • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

    obor M , 3. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Rychle tuhnoucí sádra, suroviny a teoretické podklady výroby
2. Výroba rychle tuhnoucí sádry, vlastnosti a hydratace sádry
3. Sádrové maltoviny, anhydritové maltoviny, sádra pomalu tuhnoucí.
4. Vápno vzdušné, suroviny a teoretické podklady výroby
5. Pece na výpal vápna, technologické systémy výroby
6. Vlastnosti vzdušných vápen a jejich použití ve stavebnictví a dalších oborech průmyslu a ekologie.
7. Hydraulické vápno, suroviny, výroby, proces výpalu a hydratace, použití hydraulických vápen ve stavebnictví.
8. Cementy, suroviny, výpočet surovinové směsi, způsoby výroby
9. Úprava surovinové směsi, paliva a proces výpalu portlandského slínku. Využití sekundárních paliv.
10. Šachtové pece, rotační pece, slinovací rošty pro výpal cementářského slínku.
11. Drcení a mletí slínku, využití odprašků.
12. Mineralogie slínku a hydratace portlandského cementu
13. Speciální druhy cementů. Sorelova maltovina, suroviny, příprava, vlastnosti, využití ve stavebnictví.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Laboratorní řád, teoretický popis zkušebních postupů
2. Zkoušení sádry – Zkušební metody dle ČSN 72 2301 a ČSN EN 13279
3. Zkoušení vápna – Zkušební metody dle ČSN EN 459
4. Stanovení měrné hmotnosti cementu pyknometricky; Stanovení jemnosti mletí cementu
5. Stanovení objemové stálosti cementu; Stanovení druhu cementu mikroskopicky
6. Zkoušení parametrů tuhnutí a pevnosti cementů
7. Zkoušení vlastností směsných cementů
8. Sledování hydratačního procesu sádry
9. Návrh a výpočet surovinové moučky pro výrobu slínku
10. Zkoušky pojiv ze síranu vápenatého (CAB, CAC)
11. Cement pro zdění – Zkušební metody dle ČSN EN 413
12. Exkurze
13. Zápočet

eLearning