Detail předmětu

Betonové konstrukce (M)

FAST-BL008Ak. rok: 2018/2019

Železobetonové nosné konstrukce pozemních staveb. Konstrukční systémy jedno a vícepodlažních budov. Monolitické skeletové konstrukce. Desky působící ve dvou směrech podepřené po obvodu a lokálně. Základové konstrukce.
Předpjatý beton - podstata, materiály, technologie výroby, zásady navrhování, předpětí a jeho změny, mezní stavy porušení a použitelnosti. Montované konstrukce a zvláštnosti v jejich navrhování. Vybrané konstrukce inženýrských staveb. Zásady navrhování zděných konstrukcí. Dilatační celky a spáry.

Zajišťuje ústav

Ústav betonových a zděných konstrukcí (BZK)

Výsledky učení předmětu

Student získá tyto znalosti a dovednosti:
Znalost základů statického řešení betonových konstrukcí a objektů pozemního a inženýrského stavitelství. Schopnost porozumět chování plošných betonových konstrukcí. Znalost navrhovat železobetonové prutové konstrukce. Znalost navrhovat jednodušší základové konstrukce. Schopnost navrhovat deskové a stěnové betonové konstrukce. Schopnost porozumět zásadám chování předpjatých konstrukcí.

Prerekvizity

stavební mechanika, lineární pružnost, zatížení konstrukcí, dimenzování betonových prvků

Korekvizity

nejsou požadovány

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. Výuka probíhá formou přednášek a cvičení. Přednášky mají charakter výkladu základních principů, problémů a metodologie. Ve cvičeních jsou vybraná hlavní témata procvičena na individuálně zadaných projektech (příkladech).

Způsob a kritéria hodnocení

K zápočtu se požaduje odevzdání projektu vypracovaného podle individuálního zadání a příkladů. Studenti jsou povinni projekt a příklady průběžně konzultovat ve stanovených termínech konzultací a korekcí a odevzdat do určeného termínu. Docházka ve cvičeních je kontrolovaná. Zkouška je písemná a sestává z příkladu na probírané téma a z části teoretické. Podmínkou úspěšného složení zkoušky je splnění obou částí.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1.-2. Konstrukce vícepodlažních monolitických skeletových budov - uspořádání, zatížení, prostorová tuhost, stropní tabule, návrh rozměrů, statické řešení, redukce a redistribuce sil, uspořádání výztuže, konstruktivní zásady.
3. Konstrukce monolitických železobetonových hal.
4.-5. Železobetonové desky působící ve dvou směrech podepřené po obvodu a podepřené lokálně.
6. Základové konstrukce - patky, pásy, rošty, desky.
7. Předpjatý beton - podstata, materiály, technologie výroby, zásady navrhování.
8. Předpětí a jeho změny, mezní stavy porušení a použitelnosti.
9. Montované nosné konstrukce hal a budov - navrhování a vyztužování, stabilita a tuhost objektu.
10. Zvláštnosti v navrhování montovaných konstrukcí - vliv výroby, dopravy a montáže, navrhování styků, úchytů a závěsných ok, působení v montážním stádiu.
11.-12. Zásady navrhování vybraných konstrukcí inženýrských staveb - zásobníky, sila, nádrže, opěrné zdi.
13. Zásady navrhování zděných konstrukcí. Dilatační celky a spáry.

Cíl

Naučit studenty základům statického řešení betonových konstrukcí a objektů.
Získat schopnost navrhovat základní druhy konstrukcí a objektů pozemního a inženýrského stavitelství včetně schopnosti vypracovat příslušnou výkresovou dokumentaci.
Porozumět zásadám chování předpjatých konstrukcí a ve stavební praxi a vliv předpětí správně aplikovat.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-E-SI (N) bakalářský

    obor M , 4. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

  • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

    obor M , 4. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

  • Program B-K-C-SI (N) bakalářský

    obor M , 4. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.-2. Konstrukce vícepodlažních monolitických skeletových budov - uspořádání, zatížení, prostorová tuhost, stropní tabule, návrh rozměrů, statické řešení, redukce a redistribuce sil, uspořádání výztuže, konstruktivní zásady.
3. Konstrukce monolitických železobetonových hal.
4.-5. Železobetonové desky působící ve dvou směrech podepřené po obvodu a podepřené lokálně.
6. Základové konstrukce - patky, pásy, rošty, desky.
7. Předpjatý beton - podstata, materiály, technologie výroby, zásady navrhování.
8. Předpětí a jeho změny, mezní stavy porušení a použitelnosti.
9. Montované nosné konstrukce hal a budov - navrhování a vyztužování, stabilita a tuhost objektu.
10. Zvláštnosti v navrhování montovaných konstrukcí - vliv výroby, dopravy a montáže, navrhování styků, úchytů a závěsných ok, působení v montážním stádiu.
11.-12. Zásady navrhování vybraných konstrukcí inženýrských staveb - zásobníky, sila, nádrže, opěrné zdi.
13. Zásady navrhování zděných konstrukcí. Dilatační celky a spáry.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Monolitická železobetonová rámová konstrukce - předběžný návrh rozměrů, schematický náčrt tvaru konstrukce, zatížení, zatěžovací stavy pro vnitřní rám.
2. Výpočet statických veličin na rámu.
3. Výpočet statických veličin na rámu - pokračování, kombinace zatížení.
4. Dimenzování příčle na ohyb.
5. Dimenzování příčle na smyk (třmínky, popř. i ohyby).
6. Rozdělení materiálu příčle. Korekce.
7. Dimenzování jednoho vnitřního sloupu.
8. Statické řešení a dimenzování základové patky pod vnitřním sloupem.
9. Výkresy výztuže příčle, patky a sloupu. Korekce.
10. Deska působící ve dvou směrech – předběžný návrh, zatížení, statické veličiny, dimenzování – návrh výztuže.
11. Vyztužování tyčovou výztuží nebo sítěmi. Schéma výztuže.
12. Závěrečná korekce.
13. Odevzdání projektu. Zápočet.