Detail předmětu

Technická zařízení budov (M)

FAST-BT004Ak. rok: 2018/2019

Úvod do předmětu TZB, zásady navrhování zdravotně technických zařízení. Vnitřní kanalizace. Zdroje vody a vnitřní vodovody. Příprava teplé užitkové vody. Domovní plynovod.
Mikroklima v budovách. Typy otopných soustav. Tepelné ztráty budovy. Otopná tělesa. Zdroje tepla a jejich dispoziční uspořádání. Kotelny.
Větrání a klimatizace budov.

Zajišťuje ústav

Ústav technických zařízení budov (TZB)

Výsledky učení předmětu

Studenti se seznámí se základy problematiky návrhu technických zařízení budov. V rámci předmětu si studenti objasní vazby mezi konstrukčním systém objektu a systémy technických zařízení budov. Dále se studenti seznámí se zásadami pro návrh rozvodů vody, kanalizace a plynoinstalací. Student získá základy návrhu zdrojů tepla a tvorby vnitřního mikroklimatu.

Prerekvizity

Základní znalosti o konstrukčních systémech budov, základy hydromechaniky, základy sdílení tepla.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek a cvičení. Přednášky mají charakter výkladu základních principů a problémů. Ve cvičeních jsou vybraná hlavní témata procvičena na individuálně zadaných projektech.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou pro absolvování předmětu je docházka dle požadavků studijního a zkušebního řád VUT. Další podmínkou je vypracování zadaných příkladů a výkresů.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Úvod do předmětu TZB.
Zásady navrhování zdravotně technických zařízení.
Druhy odpadních vod a navrhování vnitřní kanalizace.
Hospodaření s dešťovými vodami. Zásobování budov vodou.
Vnitřní vodovody a jejich návrh. Příprava a rozvod teplé užitkové vody.
Domovní plynovod.
Problematika tvorby mikroklimatu budov systémy vytápění a vzduchotechniky
Výpočet tepelného výkonu
Přehled otopných soustav, výběr, návrh
Tepelné ztráty budovy a bilance tepla
Stanovení typu a velikosti otopných ploch
Zdroje tepla a jejich dispoziční uspořádání
Obnovitelené zdroje v systémech TZB

Cíl

Systémy technických zařízení budov. Tvorba vnitřního prostředí budov. Přehled systémů. Návrh, provoz, energetické a ekonomické faktory tvorby vnitřního prostředí budov systémy TZB.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-E-SI (N) bakalářský

    obor M , 4. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný

  • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

    obor M , 4. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný

  • Program B-K-C-SI (N) bakalářský

    obor M , 4. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Úvod do předmětu TZB.
Zásady navrhování zdravotně technických zařízení.
Druhy odpadních vod a navrhování vnitřní kanalizace.
Hospodaření s dešťovými vodami. Zásobování budov vodou.
Vnitřní vodovody a jejich návrh. Příprava a rozvod teplé užitkové vody.
Domovní plynovod.
Problematika tvorby mikroklimatu budov systémy vytápění a vzduchotechniky
Výpočet tepelného výkonu
Přehled otopných soustav, výběr, návrh
Tepelné ztráty budovy a bilance tepla
Stanovení typu a velikosti otopných ploch
Zdroje tepla a jejich dispoziční uspořádání
Obnovitelené zdroje v systémech TZB

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Návrh hygienických místností, výkres situace
Návrh domovní kanalizace
Návrh rozvodů vody, příprava teplé vody.
Výpočet tepelného výkonu
Návrh otopných ploch a rozvodů tepla
Návrh zdroje tepla
Vnitřní plynovod

eLearning