Detail předmětu

Technologie betonu 2

FAST-BJ015Ak. rok: 2018/2019

Zásady a organizace evropské a tuzemské normalizace betonu a souvisejících zákonů. Vysokopevnostní beton, recycling v silničním stavitelství, stříkaný beton, architektonický probarvený beton, klasifikace agresivních prostředí, návrh složení a značení betonů pro tato prostředí podle ČSN EN 206, recyklovaný beton. Vibrolisované drobnozrnné betony a jemnozrnné kompozity.
Reologie čerstvého betonu, modelování, reometrie, návrh zkoušení a využití samozhutňujících betonů. Přetváření a smršťování ztvrdlého betonu. Pórovitá struktura zatvrdlého betonu.
Technologie výroby mezerovitých, lehčených betonů a těžkých betonů pro krytí proti radioaktivnímu záření. Zpracování druhotných surovin při přípravě speciálních betonů, využití popílků a strusek, odprašků. Návrh složení betonů s ohledem na jeho trvanlivost při působení vody, mrazu, chemických rozmrazovacích solí a agresivních kapalných a plynných prostředí.
Přednášky jsou doplněny laboratorními úlohami ve cvičení.

Zajišťuje ústav

Ústav technologie stavebních hmot a dílců (THD)

Výsledky učení předmětu

V návaznosti na poznatky získané v Technologii betonu I jsou znalosti rozšiřovány o nové typy betonů a způsoby jejich navrhování, zkoušení a podmínek aplikování. Cílem je seznámit posluchače s moderními trendy v technologii betonu a s betony speciálních vlastností jako např. vysokohodnotné, vysokopevnostní, samozhutnitelné, lehké, těžké betony a dále betony se zvýšenou trvanlivostí proti agresívním prostředím.

Prerekvizity

Prerekvizity: Základní znalosti získané v kurzu Technologie betonu I, zejména vlastnosti komponent pro výrobu betonů, značení betonů pro běžné a agresivní prostředí, způsoby navrhování složení betonů a jejich zkoušení. Dále informace z lehkých stavebních látek a procesech degradace betonů.

Korekvizity

Nutné základní znalosti o všech typech maltovin, aktivních latentně-hydraulických a pucolánových příměsích, základní vlastnosti betonů,metody navrhování složení betonů.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Nutná 100% docházka do cvičení s laboratorním měřením a odevzdání protokolů ze všech laboratorních cvičení, zápočtový test, ústní zkouška.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Zásady a organizace evropské a tuzemské normalizace betonu a souvisejících zákonů.
2. Klasifikace agresivních prostředí. Návrh složení a značení betonu pro tato prostředí podle ČSN EN 206-1.
3. Pórovitá struktura ztvrdlého betonu.Přetváření a smršťování ztvrdlého betonu.
4. Zpracování druhotných surovin při přípravě speciálních betonů, využití popílků a strusek, odprašků.
5. Vodostavební beton.
6. Reologie čerstvého betonu. Reologické vlastnosti jemnozrnné cementové matrice. Reometrie.
7. Samozhutnitelný beton.
8. Silniční beton.
9. Vysokopevnostní beton.
10. Mezerovitý beton. Drobnozrnný beton.
11. Recyklovaný beton. Těžký beton.
12. Vláknobeton.
13. Pohledový beton. Architektonický beton. Betony s tepelně-izolačními vlastnostmi. Polystyrenbeton. Pěnobeton.

Cíl

V návaznosti na poznatky získané v Technologii betonu I jsou znalosti rozšiřovány o nové typy betonů a způsoby jejich navrhování, zkoušení a podmínek aplikování. Cílem je seznámit posluchače s moderními trendy v technologii betonu a s betony speciálních vlastností jako např. vysokohodnotné, vysokopevnostní, samozhutnitelné, lehké, těžké betony a dále betony se zvýšenou trvanlivostí proti agresívním prostředím.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-E-SI (N) bakalářský

    obor M , 4. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

  • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

    obor M , 4. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

  • Program B-K-C-SI (N) bakalářský

    obor M , 4. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Zásady a organizace evropské a tuzemské normalizace betonu a souvisejících zákonů.
2. Klasifikace agresivních prostředí. Návrh složení a značení betonu pro tato prostředí podle ČSN EN 206-1.
3. Pórovitá struktura ztvrdlého betonu.Přetváření a smršťování ztvrdlého betonu.
4. Zpracování druhotných surovin při přípravě speciálních betonů, využití popílků a strusek, odprašků.
5. Vodostavební beton.
6. Reologie čerstvého betonu. Reologické vlastnosti jemnozrnné cementové matrice. Reometrie.
7. Samozhutnitelný beton.
8. Silniční beton.
9. Vysokopevnostní beton.
10. Mezerovitý beton. Drobnozrnný beton.
11. Recyklovaný beton. Těžký beton.
12. Vláknobeton.
13. Pohledový beton. Architektonický beton. Betony s tepelně-izolačními vlastnostmi. Polystyrenbeton. Pěnobeton.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.Ověření vlivu různých typů plastifikačních přísad na vlastnosti čerstvého a ztvrdlého betonu. Návrh složení betonu na pevnostní třídu C 25/30, provedení zkoušky sednutí a rozlití kužele pro stanovení konzistence čerstvého betonu. Výroba zkušebních těles (krychle o hraně 150 mm) pro stanovení objemové hmotnosti a pevnosti betonu ve stáří 28dní.
2.Ověření vlivu vodního součinitele na konzistenci čerstvého betonu a pevnost betonu v tlaku. Návrh složení betonu se dvěma typy plastifikačních přísad pro výrobu čerstvého betonu o konzistenci sednutí kužele S3. Výroba zkušebních těles (krychle o hraně 150 mm) pro stanovení objemové hmotnosti a pevnosti betonu ve stáří 28 dní.
3.SCC samozhutnitelný beton. Teoretická podstata všech typů zkušebních metod pro ověření zpracovatelnosti čerstvého betonu a jejich praktické testování v laboratořích. Namíchání betonu dle předepsaného složení a provedení zkoušek sednutí-rozlitím, L-box, V-funnel test, Orimet + J prstenec.
4.Návrh složení samozhutnitelného betonu na předepsanou hodnotu sednutí-rozlitím 750 mm. Využití příměsí a účinných plastifikačních přísad do betonu. Vizuální posouzení a stanovení konzistence čerstvého betonu. Výroba zkušebních těles pro stanovení pevností v tlaku ve stáří 7 a 28 dní. Stanovení fyz.-mechanických vlastností zkušebních těles předchozích cvičení.
5.SCRFCC Samozhutnitelný beton s rozptýlenou výztuží. Návrh složení betonu s použitím dvou typů rozptýlené výztuže (polypropylenová vlákna a ocelové drátky). Provedení zkoušky sednutí-rozlitím a L-box na čerstvém betonu. Výroba zkušebních těles pro stanovení pevnosti v tlaku a tahu za ohybu. Stanovení fyz.-mechanických vlastností zkušebních těles z předchozích cvičení.
6.LWSCC Lehký samozhutnitelný beton. Výroba samozhutnitelného betonu s využitím lehkého kameniva Liapor ve dvou frakcích 0-1 a 0-4 mm. Provedení zkoušky sednutí-rozlitím a L-box na čerstvém betonu. Výroba zkušebních těles pro stanovení pevnosti v tlaku.
7.ULWSCC Ultra lehký samozhutnitelný beton. Výroba samozhutnitelného betonu s použitím napěňovací přísady za účelem snížení objemové hmotnosti betonu. Ověření vlivu přísady na objemovou hmotnost čerstvého betonu, výroba zkušebních těles pro stanovení objemové hmotnosti a pevnosti v tlaku po 7 dnech zrání. Stanovení fyz.-mechanických vlastností zkušebních těles z předchozích cvičení.
8.HSC Vysokopevnostní betony. Na základě teoretických znalostí návrh složení betonu s využitím kameniva o vyšší objemové hmotnosti pro získání pevnosti v tlaku více jak 60 MPa. Stanovení konzistence čerstvého betonu a výroba zkušebních těles pro stanovení tlakové pevnosti.
9.Architektonický beton. Prezentace nejzajímavějších staveb současné architektury s využitím moderních typů betonů včetně jejich aplikace v moderním designu (nábytkářství, sochařství, šperkařství aj.). Tvůrčí činnost studentů v laboratořích, výroba předmětů na základě vlastního návrhu s využitím různých technik výroby.
10.KSC betony. Využití kameniva stmeleného cementy v podkladových vrstvách dopravního stavitelství. Návrh tří typů KSC směsí a provedení základní zkoušky Proctor Standard. Na základě provedení zkoušky stanovení optimální vlhkosti směsi. 11.Stanovení fyz.-mechanických vlastností zkušebních těles z předchozích cvičení.
12. Exkurze
13.Zápočtový test, kontrola protokolů, docházky a udělení zápočtu při splnění všech požadavků.