Detail předmětu

Projektovaní vodohospodářských staveb

FAST-BR054Ak. rok: 2018/2019

Projektová příprava staveb se zvláštním zřetelem na vodohospodářské stavby (zadání stavby a projekt stavby).
Samostatné vypracováním formálních dokumentů (žádost o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení) a specifických dokumentů (manipulační a provozní řád, povodňový plán).
Proces projednávání projektové dokumentace (gaming simulation)
Česká komora architektů a inženýrů a techniků činných ve výstavbě.
Smluvní vztahy a oceňování projektových a inženýrských prací (Obchodní a občanský zákoník, Honorářový řád), Stavební zákon 50/1976 Sb. ve znění zákona 83/1998 Sb. a prováděcí předpisy k němu, soubor zákonů o životním prostředí, dodavatelské systémy ve výstavbě v ČR, zákon 360/1992 Sb. O výkonu povolání autorizovaných architektů, inženýrů a techniků činných ve výstavbě, stavební deník,
projednávání projektové dokumentace, podnikání autorizovaných osob,
soustava norem ve Vodním hospodářsví.

Zajišťuje ústav

Ústav vodních staveb (VST-VST)

Výsledky učení předmětu

Základní orientace v právních předpisech, především stavební a vodní zákon. Dále jsou zmíněny otázky tvorby a použití normativních podkladů v projektové praxi. Cílem je také osvojení si postupů při plánování, přípravě a vedení stavby. Seznámení se s problematikou tvorby a využití základní dokumentace pro potřeby výstavby a provozu vodohospodářských staveb. Zahrnuty jsou různé specializované typy vodohospodářské dokumentace. Jedná se jednak o studijní typy dokumentace a jednak dokumentaci provozní a realizační.

Prerekvizity

Vodní hospodářství a vodní stavby. Ekonomie a Ekonomika podniku.

Korekvizity

-

Doporučené volitelné složky programu

-

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, praktických cvičení a samostudia. Účast na přednáškách je doporučená, na cvičeních povinná.

Způsob a kritéria hodnocení

K absolvování předmětu je třeba absolvovat přednášky a cvičení (100% docházka). Vypracovat tématické úlohy pro jednotlivá cvičení a absolvovat závěrečný test. Následně ústní zkoušku.

Jazyk výuky

čeština

Pracovní stáže

Praktické ukázky problematiky správy povodí a provozních aspektů vodohospodářských staveb.

Osnovy výuky

1. Smluvní vztahy - uzavírání smluv (účastníci, podklady, termíny, kontrola, penalizace)
2. Oceňování projektových a inženýrských prací
3. Praktické aplikace Stavebního zákona
4. - 5. Dodavatelské systémy ve výstavbě, jejich realizace v ČR
6. Autorizační zkoušky dle zákona 360/1992 Sb., práva a povinnosti autorizovaných osob
7. Stavební deník - obsah zápisů, forma vedení
8. Projednávání staveb s ohledem na zákon 244/1992 Sb. i zákony a předpisy související
9. Vypracování projektové dokumentace - stupeň, rozsah, obsah
10.Projednávání projektové dokumentace
11.Podnikání autorizovaných osob
12.Uplatňování a používání norem Vodního hospodářství
13.Kompletace in dividuálně zadané práce, test, zápočet.

Cíl

Cílem předmětu je seznámit posluchače s doplňkovými činnostmi doprovázejícími projektovou činnost ve výstavbě. Jde o související normy, legislativu, ekonomické a správní činnosti při projektování a v investiční výstavbě vůbec. Probrány jsou některé speciální druhy vodohospodářské dokumentace.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-E-SI (N) bakalářský

    obor V , 4. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinně volitelný

  • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

    obor V , 4. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinně volitelný

  • Program B-K-C-SI (N) bakalářský

    obor V , 4. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Smluvní vztahy - uzavírání smluv (účastníci, podklady, termíny, kontrola, penalizace)
2. Oceňování projektových a inženýrských prací
3. Praktické aplikace Stavebního zákona
4. - 5. Dodavatelské systémy ve výstavbě, jejich realizace v ČR
6. Autorizační zkoušky dle zákona 360/1992 Sb., práva a povinnosti autorizovaných osob
7. Stavební deník - obsah zápisů, forma vedení
8. Projednávání staveb s ohledem na zákon 244/1992 Sb. i zákony a předpisy související
9. Vypracování projektové dokumentace - stupeň, rozsah, obsah
10.Projednávání projektové dokumentace
11.Podnikání autorizovaných osob
12.Uplatňování a používání norem Vodního hospodářství
13.Kompletace in dividuálně zadané práce, test, zápočet.

Cvičení

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. ZÁSADY PROJEKTOVÁNÍ - inženýring projektu
2. STAVEBNÍ ZÁKON - prováděcí předpisy, administrace schvalovacího procesu
3. OCEŇOVÁNÍ PROJEKTOVÝCH A INŽENÝRSKÝCH PRACÍ - kategorizace staveb, honorářový řád, stanovení ceny, fakturace
4. SMLUVNÍ VZTAHY - zpracování smlouvy o dílo, mandátní smlouvy a smlouvy pracovní
5. VODNÍ ZÁKON - ustanovení související s případovým projektem
6. ZÁKONY O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ - ustanovení související s případovým projektem
7. DODAVATELSKÉ SYSTÉMY VE VÝSTAVBĚ - dodavatelské schema pro případový projekt
8. SPRÁVA POVODÍ - PRAKTICKÉ POZNATKY PREZENTOVANÉ PRACOVNÍKEM PODNIKU POVODÍ
9. STAVEBNÍ DENÍK A PROJEDNÁVÁNÍ DOKUMENTACE, SOUSTAVA NOREM VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ - vzorový deník, související normy
10. MANIPULAČNÍ A PROVOZNÍ ŘÁDY, POVODŇOVÉ PLÁNY, DISPEČINK - vypracování manipulačního řádu
11. ZÁKON O AUTORIZACI - žádost o autorizaci a související podklady
12. SPECIÁLNÍ PROJEKTY A STUDIE