Detail předmětu

Bakalářský seminář (V)

FAST-BP053Ak. rok: 2018/2019

V tomto předmětu se posluchači, přihlášení k bakalářské práci v časově navazujícím termínu, seznamují hlouběji se specializovanou tématikou, ke které je bakalářská práce vypsána. Rovněž tak shromažďují vstupní data a podklady k bakalářské práci, které by nebylo možno v časově omezeném intervalu, daném pro její vypracování, získat. Předmět vede vždy pro každého individuelního studenta jeho vedoucí bakalářské práce, který určuje náplň a rozsah předmětu.

Zajišťuje ústav

Ústav vodního hospodářství obcí (VHO)

Výsledky učení předmětu

Student se po absolvování předmětu naučí samostatně řešit problematiku a individuální požadavky v oblasti stokování, čištění odpadních vod, vodárenství, odpadového hospodářství, balenotechniky a inženýrských sítí.
Výsledkem je zpracování bakalářské práce podle individuálního požadavku náplně a rozsahu, který určí vedoucí bakalářské práce.

Prerekvizity

Chemie a technologie vody, navrhování stavebních konstrukcí, stokování, čištění odpadních vod, inženýrské sítě

Korekvizity

Odborná komunikace s vodohospodářskými firmami a státní správou.

Doporučené volitelné složky programu

Studium doporučených webových stránek výrobců a dodavatelů technologií úpravy vody, čistíren odpadních vod, trubních materiálů, tvarovek a armatur.
Odborné semináře a konference.
Veletrhy a výstavy.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. Prezentace hlavních výstupů bakalářské práce.

Způsob a kritéria hodnocení

Povinná účast na seminářích (povoleny pouze dvě omluvené absence), průbežné odevzdávání práce ve stanovených termínech.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem bakalářského semináře je odevzdání bakalářské práce dle individuálního zadání a náplně, kterou určí jednotlivý vedoucí vedoucí bakalářského semináře.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-E-SI (N) bakalářský

    obor V , 4. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

  • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

    obor V , 4. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

  • Program B-K-C-SI (N) bakalářský

    obor V , 4. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Předmět vede vždy pro každého individuelního studenta jeho vedoucí bakalářské práce, který určuje náplň a rozsah cvičení předmětu.