Detail předmětu

Odvodnění a ochrana krajiny

FAST-BS005Ak. rok: 2018/2019

Teorie erozních procesů, erozní faktory, modelování odtoků, organizace povodí a řešení následků soustředěného odtoku, ochrana vodních zdrojů a toků. Historie a vývoj odvodňovacích staveb, potřeba a přínos odvodňovacích staveb, ochrana a organizace povodí v komplexu vodního hospodářství a zemědělství, teorie odvodnění, povrchový a podzemní odtok, hydrotechnické výpočty, modelování procesů odvodnění, navrhování, provoz a využívání odvodňovacích staveb.

Zajišťuje ústav

Ústav vodního hospodářství krajiny (VHK)

Výsledky učení předmětu

Studenti získají znalosti v oblasti eroze, povrchového a podzemního odtoku, ochrany a organizace povodí a odvodnění a odvodňovacích staveb

Prerekvizity

Hydraulika, hydrologie

Korekvizity

Nádrže a soustavy, hydrotechnické stavby, pedologie

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. Ústní přednášky s využitím Power point. Ve cvičeních základní výpočty z odvodnění a erozních procesů.

Způsob a kritéria hodnocení

Pravidelná docházka do cvičení, vypracování zadání,písemná a ústní zkouška

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Výskyt eroze ve světě – třídění eroze, faktory ovlivňující erozi,intenzita a přípustná mez
2. Modelování erozních procesů – rozdělení modelů, USLE, teoretický rozbor vodní eroze, velká povodí
3. Posouzení míry erozního ohrožení – komplexní průzkum, rozbor povodí z hlediska výpočtu míry erozního ohrožení
4. Návrh protierozních opatření – rozdělení a popis. Zásady pro dimenzování prvků protierozní ochrany
5.Hrazení bystřin – proudová eroze, rozbor příčin a následků, protierozní opatření, zásady dimenzování a návrhu opatření
6. Stanovení parametrů povrchového odtoku – zjednodušující předpoklady, metody výpočtu kulminačního průtoku a objemu povodně v malých povodích
7. Větrná eroze – rozbor procesu, formy eroze, stanovení intenzity, návrh protierozních opatření
8. Odvodnění – příčiny, výskyt a posuzování zamokření, rozdělení a pohyb vody v půdě
9. Modelování pohybu vody v půdě – rozdělení modelů, charakteristika, nasycené, nedeformující se porézní prostředí, nenasycené nedeformující se porézní prostředí. Podzemní odtok
10.Hlavní odvodňovací zařízení – rozdělení, zásady návrhu, dimenzování zařízení
11.Podrobné odvodňovací zařízení - rozdělení, zásady návrhu, parametry odvodnění a dimenzování trubkové drenáže
12.Speciální způsoby odvodnění – svážná území, sportoviště, zásady výpočtu, přehledné schéma
13.Vliv odvodnění na krajinu

Cíl

Eroze, povrchový a podzemní odtok, organizace povodí, rybníky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-E-SI (N) bakalářský

    obor V , 3. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

  • Program B-K-C-SI (N) bakalářský

    obor V , 3. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

  • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

    obor V , 3. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Výskyt eroze ve světě – třídění eroze, faktory ovlivňující erozi,intenzita a přípustná mez
2. Modelování erozních procesů – rozdělení modelů, USLE, teoretický rozbor vodní eroze, velká povodí
3. Posouzení míry erozního ohrožení – komplexní průzkum, rozbor povodí z hlediska výpočtu míry erozního ohrožení
4. Návrh protierozních opatření – rozdělení a popis. Zásady pro dimenzování prvků protierozní ochrany
5.Hrazení bystřin – proudová eroze, rozbor příčin a následků, protierozní opatření, zásady dimenzování a návrhu opatření
6. Stanovení parametrů povrchového odtoku – zjednodušující předpoklady, metody výpočtu kulminačního průtoku a objemu povodně v malých povodích
7. Větrná eroze – rozbor procesu, formy eroze, stanovení intenzity, návrh protierozních opatření
8. Odvodnění – příčiny, výskyt a posuzování zamokření, rozdělení a pohyb vody v půdě
9. Modelování pohybu vody v půdě – rozdělení modelů, charakteristika, nasycené, nedeformující se porézní prostředí, nenasycené nedeformující se porézní prostředí. Podzemní odtok
10.Hlavní odvodňovací zařízení – rozdělení, zásady návrhu, dimenzování zařízení
11.Podrobné odvodňovací zařízení - rozdělení, zásady návrhu, parametry odvodnění a dimenzování trubkové drenáže
12.Speciální způsoby odvodnění – svážná území, sportoviště, zásady výpočtu, přehledné schéma
13.Vliv odvodnění na krajinu

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. - 6. Výpočet eroze a návrh opatření v povodí
7. - 12. Výpočet povrchového a podzemního odtoku, návrh odvodňovací stavby