Detail předmětu

Pozemní stavitelství 2 (S)

FAST-BH052Ak. rok: 2018/2019

Konstrukční systémy vícepodlažních staveb:- systémy stěnové, nosné stěny zděné, otvory v nosných stěnách,- systémy skeletové železobetonové monolitické, - systémy kombinované. Konstrukční systémy výškových budov, superkonstrukce – princip, materiálové varianty. Stropní konstrukce, jejich funkce, obecné požadavky, vazba na svislé nosné stěny: stropy dřevěné, železobetonové, keramické, kovové, kombinované. Konstrukce předsazené. Komínové a ventilační průduchy. Nenosné svislé konstrukce, požadavky, materiálové a konstrukční řešení.

Zajišťuje ústav

Ústav pozemního stavitelství (PST)

Výsledky učení předmětu

Navazuje na předmět a znalosti z předmětu Nauka o pozemních stavbách. Zopakování základní terminologie konstrukcí pozemních staveb a zásadní prohloubení dosavadních znalostí týkajících se dílčích součástí daných konstrukčních systémů. Získání hlubokých vědomostí o konstrukčních principech jednotlivých konstrukcí a jejich součástech (svislé nosné konstrukce, vodorovné nosné konstrukce, konstrukce převislé a ustupující, komíny, dělící a dilatační spáry).

Prerekvizity

Základní požadavky na různé typy staveb (funkční, konstrukční, a architektonické), odborné názvosloví, základní znalosti o konstrukčních systémech, schopnost výběru systému v závislosti na typu stavby, zajištění prostorové tuhosti konstrukčního systému.Znalost zakreslování základních typů konstrukcí, schopnost čtení stavebních výkresů.

Korekvizity

Odborné názvosloví, zatížení budov, mechanická odolnost a stabilita, znalosti z mechaniky zemin a zakládání, materiálové vlastnosti.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

V přednáškách se jedná o přednáškovou činnost pedagogů, ale také zástupců stavební práce. Ve cvičení je řešen konstrukční projekt v podobě části projektové dokumentace rodinného domu ve stupni pro stavební povolení. Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro získání zápočtu je nezbytné absolvovat aktivní účast ve cvičení, průběžné konzultace a odevzdání jednotlivých elaborátů (výkresů) podle stanoveného harmonogramu cvičení v předepsané formě v daném termínu. Pro absolvování zkoušky je nezbytné udělení zápočtu ze cvičení, z písemné části zkoušky získat více než 60% bodů a úspěšně složit ústní zkoušku.

Jazyk výuky

čeština, angličtina

Osnovy výuky

1. Požadavky na konstrukce – funkční, konstrukční a materiálové; zatížení; konstrukční systémy vícepodlažních staveb.
2. Svislé nosné konstrukce, stěny – zděné – druhy malt, materiál zdiva, únosnost, sedání a dotvarování zdiva; cihelné zdivo – druhy, vazby zdiva.
3. Tvárnicové zdivo, kamenné zdivo, smíšené zdivo – materiálová řešení, vlastnosti a konstrukční principy.
4. Monolitické a montované stěny, vícevrstvé konstrukce - konstrukční principy, únosnost; sloupy a pilíře - materiálová řešení, vlastnosti a konstrukční principy.
5. Otvory ve svislých konstrukcích (ztužující prvky) - věnce a překlady – statické a konstrukční principy, materiálové varianty, eliminace tepelných mostů.
6. Vodorovné nosné konstrukce - funkční a statické požadavky, vazba na svislé konstrukce; stropy monolitické.
7. Montované, polomontované stropní konstrukce – druhy, vlastnosti a funkční požadavky.
8. Klenby - typy, konstrukční a statické řešení; skeletové systémy – základní principy a funkční požadavky
9. Skeletové systémy – monolitické, montované, kombinované konstrukční systémy.
10. Konstrukční systémy výškových budov – superkonstrukce – princip, materiálové varianty, halové objekty – druhy, funkční a statické požadavky.
11. Konstrukce převislé a ustupující – balkóny, lodžie, pavlače, arkýře a římsy – materiálové varianty, statické požadavky, tepelně technická problematika.
12. Dilatační spáry; konstrukce svislé nenosné – příčky – materiálové a konstrukční řešení.
13. Komíny a ventilační průduchy – zásady pro navrhování a provádění.

Cíl

Podání uceleného přehledu v oblasti navrhování spodní stavby v interakci s horní stavbou a základovým podložím. Obeznámení s problematikou izolací spodních staveb,konstrukcí spojující různé výškové úrovně, dilatačních spar a vybraných povrchových úprav.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program B-P-E-SI (N) bakalářský

  obor VS , 2. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

 • Program B-P-C-MI (N) bakalářský

  obor MI , 2. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

 • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

  obor VS , 2. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

 • Program B-K-C-SI (N) bakalářský

  obor VS , 2. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Požadavky na konstrukce – funkční, konstrukční a materiálové; zatížení; konstrukční systémy vícepodlažních staveb.
2. Svislé nosné konstrukce, stěny – zděné – druhy malt, materiál zdiva, únosnost, sedání a dotvarování zdiva; cihelné zdivo – druhy, vazby zdiva.
3. Tvárnicové zdivo, kamenné zdivo, smíšené zdivo – materiálová řešení, vlastnosti a konstrukční principy.
4. Monolitické a montované stěny, vícevrstvé konstrukce - konstrukční principy, únosnost; sloupy a pilíře - materiálová řešení, vlastnosti a konstrukční principy.
5. Otvory ve svislých konstrukcích (ztužující prvky) - věnce a překlady – statické a konstrukční principy, materiálové varianty, eliminace tepelných mostů.
6. Vodorovné nosné konstrukce - funkční a statické požadavky, vazba na svislé konstrukce; stropy monolitické.
7. Montované, polomontované stropní konstrukce – druhy, vlastnosti a funkční požadavky.
8. Klenby - typy, konstrukční a statické řešení; skeletové systémy – základní principy a funkční požadavky
9. Skeletové systémy – monolitické, montované, kombinované konstrukční systémy.
10. Konstrukční systémy výškových budov – superkonstrukce – princip, materiálové varianty, halové objekty – druhy, funkční a statické požadavky.
11. Konstrukce převislé a ustupující – balkóny, lodžie, pavlače, arkýře a římsy – materiálové varianty, statické požadavky, tepelně technická problematika.
12. Dilatační spáry; konstrukce svislé nenosné – příčky – materiálové a konstrukční řešení.
13. Komíny a ventilační průduchy – zásady pro navrhování a provádění.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Cvičení 1.
Úvod do cvičení, úpravy výkresů a studií, technické písmo, popisové pole a členění místa na výkrese. Výkres půdorysu 1NP a studie výpočtu a zakreslování schodiště.
• Výkres V1 - půdorys 1NP.
• Studie S1 - návrh, výpočet a zakreslení dvouramenného schodiště z 1NP do 2NP.
• Studie S2 - návrh, výpočet a zakreslení jednoramenného schodiště s vloženou mezipodestou.
• Studie S3 - návrh, výpočet a zakreslení schodiště s kosými stupni (lomeného schodiště).

Cvičení 2.
Výkres půdorysu 2NP podle individuálního zadání.
• Výkres V2 - půdorys 2NP.
Konzultace.

Cvičení 3.
Odevzdání Výkres V1 - půdorys 1NP.
Odevzdání Studie S1.
Konzultace.

Cvičení 4.
Výkres tvaru stropu nad 1NP včetně předběžné dimenze a studie uložení stropu.
• Výkres V3 - výkres tvaru stropu nad 1NP.
• Studie S4 - detail uložení stropu na vnitřní zeď (výkres tvaru).
• Studie S5 - detail uložení stropu na obvodovou zeď (výkres tvaru).
Odevzdání Výkres V2 - půdorys 2NP.
Odevzdání studie S2 a S3.
Konzultace.

Cvičení 5.
Konzultace.

Cvičení 6.
Výkres sestavy stropních dílců z panelů SPIROLL nad 1NP včetně doložení podkladů výrobce k navrhování stropu a studie uložení stropu.
• Výkres V4 - výkres sestavy stropních dílců nad 1NP (panelový strop SPIROLL).
• Studie S6 - detail uložení stropu SPIROLL na vnitřní zeď.
• Studie S7 - detail uložení stropu SPIROLL na obvodovou zeď.
Odevzdání Výkres V3 – výkres tvaru stropu nad 1NP.
Odevzdání studie detailů S4 a S5.
Konzultace.

Cvičení 7.
Konzultace.

Cvičení 8.
Výkres sestavy stropních dílců (polomontovaný strop) nad 1NP včetně doložení podkladů výrobce
k navrhování stropu a studie uložení stropu.
• Výkres V4 - výkres sestavy stropních dílců nad 1NP (polomontovaný strop).
• Studie S8 - detail uložení stropu na vnitřní zeď (polomontovaný strop).
• Studie S9 - detail uložení stropu na obvodovou zeď (polomontovaný strop).
Odevzdání Výkres V4 – výkres sestavy stropních dílců SPIROL.
Odevzdání studie S6 a S7.
Konzultace.

Cvičení 9.
Konzultace.

Cvičení 10.
Výkres svislého řezu A-A přes dvě podlaží včetně studie řešení detailů konstrukčních principů se snahou eliminovat tepelné mosty.
• Výkres V6 – svislý řez A–A.
• Studie S10 - detail konstrukčních principů se snahou eliminovat tepelné mosty.
Odevzdání Výkres V5 – výkres sestavy stropních dílců MIAKO nad 1NP
Odevzdání Studie S8 a S9.
Konzultace.

Cvičení 11.
Konzultace.

Cvičení 12.
Odevzdání Výkresu V6 - svislý řez A–A přes dvě podlaží.
Odevzdání Studie S10.

Cvičení 13.
Zápočet.

eLearning