Detail předmětu

Konstrukce a dopravní stavby

FAST-BO001Ak. rok: 2018/2019

Historie, vývoj a význam inženýrských konstrukcí ve stavebnictví. Základní typy konstrukcí pozemních a inženýrských staveb a jejich obecné charakteristiky.
Materiály pro konstrukce - vlastnosti materiálů z hlediska použití ve stavebních konstrukcích, hlavní materiálové charakteristiky.
Zatížení stavebních konstrukcí, jeho klasifikace, zatěžovací stavy a kombinace.
Betonové a zděné konstrukce, kovové a dřevěné konstrukce - základní typy, dispoziční a konstrukční řešení, zásadní konstrukční detaily.
Zásady navrhování a vytváření výpočtových modelů stavebních konstrukcí.
Betonové a ocelové mosty a dřevěné lávky, zděné mosty - klenby: přehled používaných typů.
Historie dopravy, rozdělení dopravy, význam jednotlivých druhů dopravy ve společnosti, výhody a nevýhody jednotlivých druhů dopravy. Integrované dopravní systémy. Základní terminologie.
Charakteristika železniční dopravy, základní pojmy, směrové a sklonové poměry železniční tratě, železniční svršek a spodek. Železniční stanice.
Charakteristika silniční a dálniční sítě v ČR, navrhování pozemních komunikací, technologie staveb pozemních komunikací, městské komunikace.
Letiště.

Zajišťuje ústav

Ústav kovových a dřevěných konstrukcí (KDK)

Výsledky učení předmětu

Přehled o základních konstrukčních systémech nosných stavebních konstrukcí - halové stavby, patrové budovy, inženýrské konstrukce, technologické konstrukce, mosty a lávky. Přehled o fyzikálně mechanických vlastnostech, výhodách a nevýhodách základních konstrukčních materiálů nosných konstrukcí a jejich statistických parametrech. Základní principy zatížení nosných stavebních konstrukcí.
Obecné informace o dopravě – historie, druhy dopravy, význam ve společnosti, výhody a nevýhody jednotlivých druhů dopravy, základní pojmy z dopravní terminologie. Železniční doprava – zákon o drahách, geometrické parametry koleje, železniční svršek a spodek, výhybky a výhybkové konstrukce, železniční stanice. Pozemní komunikace – kategorie pozemních komunikací, šířkové uspořádání, návrh osy a nivelety, druhy vozovek, technologie staveb pozemních komunikací. Letiště.

Prerekvizity

Základní znalosti stavebních látek, elementární základy pružnosti, pevnosti a stavební mechaniky. Základní znalosti matematiky a geometrie. Základní orientace v mapách.

Korekvizity

Rozšíření poznatků o vlastnostech konstrukčních materiálů a jejich vyhodnocení, rozšíření znalostí pružnosti, pevnosti, stavební mechaniky a vybraných statistických metod.

Doporučené volitelné složky programu

Možnost studia volitelných předmětů daného studijního programu nad rámec studijního plánu.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, praktických cvičení a samostudia. Účast na přednáškách je doporučená, na cvičeních povinná.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro úspěšné absolvování předmětu je nutné vypracování konkrétních úkolů ve cvičení odpovídajících harmonogramu cvičení a v rozsahu stanoveném vyučujícím. Účast na cvičeních je povinná. Zkouška je konána písemnou formou a její rozsah vychází z anotace předmětu.

Jazyk výuky

čeština, angličtina

Osnovy výuky

1. Základní typy konstrukcí pozemních a inženýrských staveb.
2. Materiály pro stavební konstrukce.
3. Základní typy betonových, zděných, ocelových a dřevěných konstrukcí.
4. Zatížení stavebních konstrukcí, jeho klasifikace, druhy, hodnoty pro výpočet, zatěžovací stavy a kombinace.
5. Zásady navrhování a vytváření výpočtových modelů stavebních konstrukcí.
6. Zásady konstrukčního řešení staveb.
7. Betonové a ocelové mosty a dřevěné lávky.
8. Historie dopravy, rozdělení dopravy. význam jednotlivých druhů dopravy, výhody a nevýhody jednotlivých druhů dopravy. Základní pojmy z oblasti železniční dopravy. Návrh směrových a sklonových poměrů železničních tratí.
9. Charakteristika silniční a dálniční sítě v ČR. Projektování pozemních komunikací.
10. Městské komunikace.
11. Technologie stavby pozemních komunikací. Druhy vozovek.
12. Železniční svršek a spodek. 13. Železniční stanice. Letiště.

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou tohoto kurzu a procvičit získané znalosti a dovednosti.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-E-SI (N) bakalářský

    obor VS , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

  • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

    obor VS , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

  • Program B-K-C-SI (N) bakalářský

    obor VS , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Základní typy konstrukcí pozemních a inženýrských staveb.
2. Materiály pro stavební konstrukce.
3. Základní typy betonových, zděných, ocelových a dřevěných konstrukcí.
4. Zatížení stavebních konstrukcí, jeho klasifikace, druhy, hodnoty pro výpočet, zatěžovací stavy a kombinace.
5. Zásady navrhování a vytváření výpočtových modelů stavebních konstrukcí.
6. Zásady konstrukčního řešení staveb.
7. Betonové a ocelové mosty a dřevěné lávky.
8. Historie dopravy, rozdělení dopravy. význam jednotlivých druhů dopravy, výhody a nevýhody jednotlivých druhů dopravy. Základní pojmy z oblasti železniční dopravy. Návrh směrových a sklonových poměrů železničních tratí.
9. Charakteristika silniční a dálniční sítě v ČR. Projektování pozemních komunikací.
10. Městské komunikace.
11. Technologie stavby pozemních komunikací. Druhy vozovek.
12. Železniční svršek a spodek. 13. Železniční stanice. Letiště.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Zásady navrhování a vytváření výpočtových modelů stavebních konstrukcí.
2.-3. Základní typy konstrukcí pozemních a inženýrských staveb: základní typy betonových, zděných, ocelových a dřevěných konstrukcí, betonové, ocelové a dřevěné mosty a lávky, zásady konstrukčního řešení staveb.
4.-5. Materiály pro stavební konstrukce: základní stavební materiály, jejich fyzikálně mechanické vlastnosti, výhody a nevýhody.
6. Zatížení stavebních konstrukcí, jeho klasifikace, druhy, hodnoty pro výpočet, zatěžovací stavy a kombinace.
7. Základní terminologie. Návrh liniových staveb. Směrové poměry – návrh osy pozemní komunikace, prostý kružnicový oblouk.
8. Směrové poměry – přechodnice (klotoida), oblouk s krajními přechodnicemi.
9. Sklonové poměry – návrh nivelety.
10. Výkresová dokumentace – situace, podélný profil.
11. Kategorie pozemních komunikací, šířkové uspořádání pozemních komunikací, příčný řez.
12. Příčné uspořádání železniční tratě, odvodnění, zemní těleso.
13. Závěrečná kontrola zpracovaných zadaných úkolů.

eLearning