Detail předmětu

Geodézie

FAST-BE001Ak. rok: 2018/2019

Význam geodézie ve stavebnictví. Souřadnicové systémy, referenční rámce a výškové systémy v ČR a EU.
Úhlová, délková, výšková měření, geodetické výpočty. Globální navigační satelitní systémy (GNSS).
Metody sběru prostorových dat – geodetické, GNSS, pozemní a letecké laserové skenování, mobilní mapovací systémy.
Vytyčování staveb, kontrolní měření, určování posunů a deformací, speciální měřické práce.
Katastr nemovitostí, získávání informací z KN.
Kartografie, státní mapové dílo, geografické informační systémy (GIS), informační model budovy (BIM).

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie (GED)

Výsledky učení předmětu

Student získá znalosti z oblasti geodézie týkající se projektování, realizace a dokumentace staveb. Speciální pozornost je věnována základním postupům měření a vytyčování na stavbách včetně analýz přesnosti.

Prerekvizity

Základy matematiky, trigonometrické funkce

Korekvizity

Žádné požadavky

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, praktických cvičení a samostudia. Účast na přednáškách je doporučená, na cvičeních povinná.

Způsob a kritéria hodnocení

Docházka, odevzdání a akceptování protokolů ze cvičení, absolvování závěrečného testu

Jazyk výuky

čeština, angličtina

Osnovy výuky

1. Úloha geodézie ve stavebnictví. Historie. Tvar a rozměry Země, referenční plochy. Jednotky.
2. Geodetické polohové základy. Úhlová a délková měření. Souřadnicové systémy a referenční rámce. Základní souřadnicové výpočty.
3. Geodetické výškové základy. Metody měření výšek. Digitální model terénu.
4. Globální navigační satelitní systémy (GNSS), využití v geodézii, řízení stavebních strojů.
5. Metody sběru prostorových dat – polární metoda, ortogonální metody, GNSS-RTK.
6. Fotogrammetrie a dálkový průzkum Země.
7. Pozemní a letecké laserové skenování, mobilní mapovací systémy.
8. Geodetické práce při přípravě projektu. Vytyčovací práce. Kontrolní měření. Pasportizace staveb.
9. Určování posunů a deformací stavebních objektů.
10. Geodézie v dopravním stavitelství, při stavbě tunelů a mostů. Speciální práce v průmyslu. Určování ploch a kubatur.
11. Katastr nemovitostí. Realizace změny v KN, geometrický plán, vytýčení hranice pozemku. Nahlížení do katastru nemovitostí. ČÚZK.
12. Základy kartografie. Mapová díla v České republice.
13. Geografické informační systémy, informační model budovy. Příklady řešení konkrétních geodetických úloh

Cíl

Základy geodézie pro stavebnictví

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program B-P-C-MI (N) bakalářský

  obor MI , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

 • Program B-P-E-SI (N) bakalářský

  obor VS , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

 • Program B-K-C-SI (N) bakalářský

  obor VS , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

 • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

  obor VS , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úloha geodézie ve stavebnictví. Historie. Tvar a rozměry Země, referenční plochy. Jednotky.
2. Geodetické polohové základy. Úhlová a délková měření. Souřadnicové systémy a referenční rámce. Základní souřadnicové výpočty.
3. Geodetické výškové základy. Metody měření výšek. Digitální model terénu.
4. Globální navigační satelitní systémy (GNSS), využití v geodézii, řízení stavebních strojů.
5. Metody sběru prostorových dat – polární metoda, ortogonální metody, GNSS-RTK.
6. Fotogrammetrie a dálkový průzkum Země.
7. Pozemní a letecké laserové skenování, mobilní mapovací systémy.
8. Geodetické práce při přípravě projektu. Vytyčovací práce. Kontrolní měření. Pasportizace staveb.
9. Určování posunů a deformací stavebních objektů.
10. Geodézie v dopravním stavitelství, při stavbě tunelů a mostů. Speciální práce v průmyslu. Určování ploch a kubatur.
11. Katastr nemovitostí. Realizace změny v KN, geometrický plán, vytýčení hranice pozemku. Nahlížení do katastru nemovitostí. ČÚZK.
12. Základy kartografie. Mapová díla v České republice.
13. Geografické informační systémy, informační model budovy. Příklady řešení konkrétních geodetických úloh

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. – 3. Teodolit, měření a vytyčování úhlů.
4. – 5. Technická nivelace, měření a vytyčování výšek.
6. – 8. Seznámení s měřícími přístroji užívanými na stavbě. Vytyčení přímky, vodorovné roviny, plochy daného spádu, měření délek.
9. Příprava podkladů pro projekční práce.
10. Jednoduché souřadnicové výpočty.
11. – 13. Vytyčovací výkresy staveb. Pasportizace staveb.

eLearning