Detail předmětu

Stavební látky

FAST-BI001Ak. rok: 2018/2019

Základní údaje o struktuře, základních vlastnostech stavebních látek a jejich využití jako stavební materiály.
Metody zkoušení fyzikálně mechanických vlastností a trvanlivosti se zaměřením na destruktivní metody. Základní přetvárné vlastnosti stavebních látek a jejich sledování.
Vlastnosti stavebních látek dle členění: kámen, kamenivo, pojiva, beton, malty, stavební keramika, kovy, dřevo, makromolekulární látky, živice, izolace, kompozity.
Praktické laboratorní zkoušky vlastností vybraných stavebních látek s individuálním zadáním pro jednotlivé studenty včetně zpracování protokolů o uvedených zkouškách.

Zajišťuje ústav

Ústav stavebního zkušebnictví (SZK)

Výsledky učení předmětu

Studenti po absolvování předmětu získají tyto odborné znalosti a dovednosti:
Stanovení objemové hmotnosti, sypné hmotnosti a mezerovitosti volně sypaného a zhutněného kameniva. Stanovení zrnitosti kameniva a obsahu jemných částic. Stanovení tvaru zrn – tvarový index. Stanovení pevnosti zrn pórovitého kameniva.
Stanovení normální konzistence a dob tuhnutí cementové kaše. Stanovení vodního součinitele a doby tuhnutí sádrového pojiva. Stanovení konzistence a objemové hmotnosti čerstvé malty.
Stanovení objemové hmotnosti, pevnosti v tahu za ohybu a v tlaku zatvrdlé malty.
Stanovení objemové hmotnosti, nasákavosti a pevnosti v tlaku přírodního kamene.
Stanovení objemové hmotnosti a nasákavosti různých druhů betonů. Stanovení pevnosti v tlaku, v tahu ohybem a v příčném tahu betonu.
Stanovení objemové hmotnosti cihlářských výrobků a objemové hmotnosti a nasákavosti cihelného střepu. Stanovení pevnosti v tahu za ohybu a v tlaku cihlářských výrobků.
Stanovení hustoty, vlhkosti, nasákavosti a bobtnání vzorku řeziva. Stanovení pevnosti v tlaku rovnoběžně s vlákny a v ohybu dřeva. Stanovení rázové houževnatosti dřeva v ohybu.
Určení druhu betonářské výztuže a jejich jmenovitého průměru. Stanovení tvrdosti oceli metodou Poldi. Zkouška oceli tahem.
Stanovení objemové hmotnosti, pevnosti v tahu, v ohybu a stanovení napětí v tlaku u vybraných vzorků polymerů.

Prerekvizity

Planimetrie, stereometrie, goniometrické funkce, jednotky fyzikálních veličin a jejich převody, fundamentální fyzikální zákony, mechanika těles

Korekvizity

Statika pevných těles, teorie pružnosti pevných těles, Hookeův zákon, účinky statických a dynamických zatížení, deformace tělesa

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Vzdělávací činnost je zajišťována přednáškami a laboratorními cvičeními.
Přednášky mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny, problémů a jejich vzorových řešení.
Laboratorní cvičení podporují zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách za aktivní účasti studentů.

Způsob a kritéria hodnocení

Studijní výsledky se ověřují průběžnou kontrolou studia a při zakončení předmětu zápočtem a zkouškou.
Požadavkem k zápočtu je aktivní absolvování všech laboratorních cvičení, správně zpracované protokoly ve cvičebnici a úspěšné složení zápočtového testu.
Zkouškou se zjišťuje komplexní zvládnutí látky prezentované ve výuce a schopnosti získané poznatky samostatně a tvůrčím způsobem aplikovat. Míru zvládnutí problematiky hodnotí učitel klasifikačním stupněm ECTS. Zkouška je písemná.

Jazyk výuky

čeština, angličtina

Osnovy výuky

1. Úvod, správná laboratorní praxe
2. Struktura a vlastnosti stavebních hmot
3. Zjišťování vlastností, zkoušení a stanovování vlastností stavebních hmot
4. Stavební kámen, kamenivo a výrobky z kamene
5. Pojiva a malty I.
6. Pojiva a malty II.
7. Beton, speciální druhy betonu a betonové výrobky I
8. Beton, speciální druhy betonu a betonové výrobky II
9. Keramika, keramické výrobky a sklo
10. Dřevo, dřevěné výrobky a konstrukce
11. Ocel, kovy a neželezné kovy
12. Polymery, ostatní stavební látky, hmoty a výrobky
13. Asfalty, dehty a silniční stavební materiály

Cíl

Seznámení a praktické procvičení základních vlastností vybraných stavebních látek, schopnost provádět základní zkoušky různých druhů staviv.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program B-P-E-SI (N) bakalářský

  obor VS , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

 • Program B-P-C-MI (N) bakalářský

  obor MI , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

 • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

  obor VS , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

 • Program B-K-C-SI (N) bakalářský

  obor VS , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod, správná laboratorní praxe
2. Struktura a vlastnosti stavebních hmot
3. Zjišťování vlastností, zkoušení a stanovování vlastností stavebních hmot
4. Stavební kámen, kamenivo a výrobky z kamene
5. Pojiva a malty I.
6. Pojiva a malty II.
7. Beton, speciální druhy betonu a betonové výrobky I
8. Beton, speciální druhy betonu a betonové výrobky II
9. Keramika, keramické výrobky a sklo
10. Dřevo, dřevěné výrobky a konstrukce
11. Ocel, kovy a neželezné kovy
12. Polymery, ostatní stavební látky, hmoty a výrobky
13. Asfalty, dehty a silniční stavební materiály

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvodní cvičení
2. Fyzikální vlastnosti kameniv
3. Geometrické a fyzikálně mechanické vlastnosti kameniv
4. Vlastnosti čerstvých pojiv
5. Vlastnosti čerstvých malt
6. Vlastnosti zatvrdlých malt a pojiv
7. Fyzikální vlastnosti betonu a kamene
8. Fyzikálně mechanické vlastnosti kamene a betonu
9. Vlastnosti keramiky a cihlářských výrobků
10. Vlastnosti dřeva
11. Vlastnosti oceli a dalších kovů
12. Vlastnosti polymerů
13. Závěrečné shrnutí, zápočet

eLearning