Detail předmětu

Dopravní urbanismus

FAST-TM51Ak. rok: 2018/2019

V přednáškách bude studentům podán stručný výtah nejdůležitějších informací ze zákonů a vyhlášek, které zásadně ovlivňují dopravní řešení v jednotlivých urbanistických strukturách.
Ve cvičeních budou na konkrétních příkladech procvičeny návrhové i šířkové parametry jednotlivých kategorií pozemních komunikací.

Zajišťuje ústav

Ústav pozemních komunikací (PKO)

Výsledky učení předmětu

Cílem výuky v předmětu je studenty seznámit s návrhem pozemních komunikací zejména z pohledu jejich prostorové náročnosti. Student získá základní povědomí o potřebách motorové i nemotorové dopravy, veřejné i neveřejné dopravy v urbanizovaných územích. Předmět bude dále zaměřen na popis základních potřeb jednotlivých staveb ať už bytových nebo občanských i průmyslových z pohledu dopravní obslužnosti území.

Prerekvizity

Všeobecné znalosti v rozsahu bakalářského stupně studia architektury

Korekvizity

Student má zadanou oblast řešení své DP ať už jako urbanista nebo architekt, kde se orientuje, má podklady, polohopis, výškopis, katastr, existenci inženýrských sítí. Znalost dalších územních limitů.
Student ovládá nějaký grafický editor, tak aby uměl udělat podélný profil, příčné řezy a situaci.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Postavení dopravy ve struktuře společnosti
2. Doprava v územním plánování
3. Dopravní řešení v urbanistických strukturách
4. Dopravní politika ČR, krajů a měst
5. Zákon o pozemních komunikacích
6. Dálnice, rychlostní silnice, silnice
7. Místní komunikace
8. Dopravní inženýrství – podklady pro projektování
9. Šířkové parametry pozemních komunikací a jejich odvodnění
10. Úrovňové a mimoúrovňové křižovatky
11. Veřejná hromadná doprava
12. Statická doprava – odstavování a parkování vozidel
13. Cyklistická doprava a pěší provoz

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-C-A magisterský navazující

    obor ARS , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinně volitelný
    obor ARS , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Postavení dopravy ve struktuře společnosti
2. Doprava v územním plánování
3. Dopravní řešení v urbanistických strukturách
4. Dopravní politika ČR, krajů a měst
5. Zákon o pozemních komunikacích
6. Dálnice, rychlostní silnice, silnice
7. Místní komunikace
8. Dopravní inženýrství – podklady pro projektování
9. Šířkové parametry pozemních komunikací a jejich odvodnění
10. Úrovňové a mimoúrovňové křižovatky
11. Veřejná hromadná doprava
12. Statická doprava – odstavování a parkování vozidel
13. Cyklistická doprava a pěší provoz

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Předmětem cvičení je dopravně vyřešit zadanou oblast pro svoji diplomovou práci jako specializaci doprava.