Detail předmětu

Městské inženýrství II

FAST-TP01Ak. rok: 2018/2019

Předmět se zabývá inženýrskými sítěmi obecně, zejména podzemními sítěmi a odpadovým hospodářstvím. K obecné části patří základní pojmy, dělení sítí, kategorie a historie. Studenti budou seznámeni s normami a předpisy z dané problematiky, s prostorovou koordinací sítí a s navrhováním sdružených tras městských vedení technického vybavení. Dále bude probíráno navrhování trubních sítí (vodovody, stokové sítě, teplovody, parovody a plynovody) a kabelových vedení (elektroenergetická soustava, telekomunikační a datové sítě). Ze stavebního hlediska bude student seznámen s trubními materiály a základními stavebními postupy výstavby a sanace jednotlivých sítí, zejména v jejich podzemním uložení. V rámci odpadového hospodářství bude řešena koncepce odpadového hospodářství, katalog odpadů, sběr a třídění odpadu, skládky, spalovny a recyklace odpadů.

Zajišťuje ústav

Ústav vodního hospodářství obcí (VHO)

Výsledky učení předmětu

Student získá přehled o významu inženýrských sítí v současné společnosti, informace o systémech jednotlivých sítí (vodohospodářské, energetické a informační sítě), jejich prvcích, o vzájemné provázanosti sítí.
Student se naučí základy navrhování sítí technického vybavení, hlubší informace o funkci, navrhování a provozu teplovodních a plynovodních sítí. Ze stavebního hlediska se student seznámí s materiály a základními stavebními postupy výstavby a sanace sítí technického vybavení, zejména v jejich podzemním uložení.
Student zvládne základy navrhování a projektování sítí technického vybavení.

Prerekvizity

fyzika, základy hydrauliky a termodynamiky

Korekvizity

nepožaduje se

Doporučené volitelné složky programu

Studium doporučených webových stránek výrobců a dodavatelů trubních materiálů, tvarovek a armatur. Studium národních a evropských norem.

Doporučená nebo povinná literatura

ŠRYTR, Petr a kol.: Městské inženýrství 1.. Praha: Academia, 1998. ISBN 80-200-0663-X. (CS)
ŠRYTR, Petr a kol.: Městské inženýrství 2.. Praha: Academia, 2001. ISBN 80-200-0440-8. (CS)
BERÁNEK, Josef a kol.: Inženýrské sítě (stud. opora). Brno: VUT v Brně, FAST, 2005. (CS)
GRAHAM, Stephen and MARVIN, Simon: Splintering Urbanism: networked Infrastructures, technological mobilities and the urban condition. London: Routledge, 2001. ISBN 0-415-18964-0. (EN)
RACLAVSKÝ, Jaroslav a kol.: Rekonstrukce vodohospodářských sítí (stud. opora). Brno: VUT v Brně, FAST, 2006. (CS)
KLEPSATEL, F., RACLAVSKÝ, J.: Bezvýkopová výstavba a obnova podzemních vedení. Bratislava: JAGA GROUP, 2007. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Prezentace doporučených výpočtových postupů, prezentace fotografií a video sekvencí z reálných objektů inženýrských sítí, poskytnutí vzorové projektové dokumentace, podélných profilů. LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Povinná účast na cvičeních (povoleny pouze dvě omluvené absence), odevzdávání příkladů ze cvičení ve stanovených termínech. Písemná a ústní část zkoušky.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod (úloha sítí technického vybavení ve společnosti).
2. Vývoj sítí technického vybavení (historický vývoj, třídění sítí, hospodárnost sítí, faktory ovlivňující investiční náklady).
3. Prostorová koordinace (prostorové uspořádání) sítí technického vybavení.
4. Sdružené trasy městských vedení technického vybavení.
5. Vodovody (vodárenské systémy, zdroje, akumulace a rozvod vody, materiály a armatury vodovodů).
6. Stokové sítě (navrhování stok, stokové soustavy, odtok dešťových vod a splaškových vod, materiály stok a objekty na stokové síti, přípojky, nakládání s dešťovými vodami).
7. Tepelné sítě (systémy centrálního zásobení teplem, horkovody a parovody, materiály tepelných sítí, trubní a stavební části).
8. Zásobení plynem (vlastnosti topných plynů a potřeba plynu, tlakové úrovně plynovodů, zákonitosti proudění plynu).
9. Trubní materiály, vystrojení a stavba plynovodů.
10. Energetické a sdělovací sítě.
11. Výstavba a sanace trubních sítí – výkopové a bezvýkopové technologie.
12. Odpadové hospodářství - koncepce odpadového hospodářství, katalog odpadů, sběr a třídění odpadu.
13. Odpadové hospodářství - skládky, spalovny, recyklace odpadů.

Cíl

Student by měl získat přehled o významu inženýrských sítí v současné společnosti, informace o systémech jednotlivých sítí, jejich prvcích,o vzájemné provázanosti sítí a o odpadovém hospodářství.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-C-A magisterský navazující

    obor ARS , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod (úloha sítí technického vybavení ve společnosti).
2. Vývoj sítí technického vybavení (historický vývoj, třídění sítí, hospodárnost sítí, faktory ovlivňující investiční náklady).
3. Prostorová koordinace (prostorové uspořádání) sítí technického vybavení.
4. Sdružené trasy městských vedení technického vybavení.
5. Vodovody (vodárenské systémy, zdroje, akumulace a rozvod vody, materiály a armatury vodovodů).
6. Stokové sítě (navrhování stok, stokové soustavy, odtok dešťových vod a splaškových vod, materiály stok a objekty na stokové síti, přípojky, nakládání s dešťovými vodami).
7. Tepelné sítě (systémy centrálního zásobení teplem, horkovody a parovody, materiály tepelných sítí, trubní a stavební části).
8. Zásobení plynem (vlastnosti topných plynů a potřeba plynu, tlakové úrovně plynovodů, zákonitosti proudění plynu).
9. Trubní materiály, vystrojení a stavba plynovodů.
10. Energetické a sdělovací sítě.
11. Výstavba a sanace trubních sítí – výkopové a bezvýkopové technologie.
12. Odpadové hospodářství - koncepce odpadového hospodářství, katalog odpadů, sběr a třídění odpadu.
13. Odpadové hospodářství - skládky, spalovny, recyklace odpadů.

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Cvičení probíhá jednou za dva týdny.
1. Koordinace sítí technického vybavení.
2. Optimalizace délky přípojek.
3. Návrh kanalizační přípojky.
4. Návrh plynovodu/horkovodu.
5. Seminární práce - prezentace.
6. Seminární práce - prezentace.
7. Zápočet.

eLearning