Detail předmětu

Specializovaný ateliér

FAST-TG12Ak. rok: 2018/2019

Specializovaný atelier má přímou vazbu na diplomovou práci jak zaměřením, tak pedagogickým vedením. Řeší náročnější program odpovídající magisterskému stupni studia. Vytváří předpolí pro diplomovou práci buď příbuzným tématem, nebo řešením širšího kontextu, ze kterého bude diplomová práce vycházet. Zároveň je však uceleným, samostatným projektem.

Výsledky učení předmětu

Praktická aplikace teoretických znalostí získaných v rámci zvoleného zaměření navazujícího magisterského studia. Předmostí pro vypracování závěrečného diplomového projektu.

Prerekvizity

Znalosti a dovednosti získané předchozím teoretickým studiem oboru architektura a jejich aplikace v ateliérové tvorbě.

Korekvizity

Základní znalosti disciplín stavebního inženýrství, zejména plánování dopravy.

Doporučená nebo povinná literatura

Zákon č. 183/2006 o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). 1976. (CS)
Související zákony, hygienické předpisy, vyhlášky a technické normy. (CS)
(CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. V tomto případě se jedná o atelier urbanistické tvorby.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou přijetí projektu je absolvování tří kritik v průběhu semestru a předložení urbanistické studie podle zadaného programu.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Aplikace teoretických znalostí, získaných bakalářským studiem a studiem vybraných disciplin jednoho ze zaměření NMSP "Architektura a rozvoj sídel". Tímto zaměřením je také profilováno zadání atelieru.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-C-A magisterský navazující

    obor ARS , 2. ročník, zimní semestr, 10 kreditů, povinný
    obor ARS , 2. ročník, zimní semestr, 10 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

130 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Analýza programu
2. Analýza dotčeného území
3. Referenční příklady
4. Základní idea návrhu
5. Kritika, hodnocení 1. fáze
6.-9. práce na návrhu
10. Kritika, hodnocení 2. fáze
11.-12. Vypracování konečné verze
13. Kritika, výsledné hodnocení

eLearning