Detail předmětu

Městské inženýrství I.

FAST-TM01Ak. rok: 2018/2019

V encyklopedické podobě shrnutí hlavních zásad návrhů městských (místních) komunikací na základě dopravně inženýrských podkladů.
Zásady organizace a řízení městské dopravy (silniční motorové, městské hromadné, pěší, cyklistické a dopravy statické).
Vliv městské dopravy na životní prostředí.

Zajišťuje ústav

Ústav pozemních komunikací (PKO)

Výsledky učení předmětu

Cílem předmětu je seznámit studenty se zásadami silničního a městského dopravního inženýrství a městskou dopravou, s projekčními zásadami návrhů a úprav místních komunikací a s možnými dopady městské dopravy na životní prostředí urbanizovaných celků.
Dopravní prostředky, geometrie pohybu vozidel, teorie dopravního proudu.

Prerekvizity

práce na PC, výborná znalost minimálně jednoho z software CAD a jednoho software pro návrh pozemních komunikací

Korekvizity

čtení časopisu MEMO (časopis zabývající se Městskou mobilitou)

Doporučená nebo povinná literatura

Krajčovič a kol.: Dopravní stavby I., VUT Brno, FAST, 1998. VUT Brno, 1998. (CS)
Pavlíček Jan: Městské komunikace, VUT v Brně, 1998. VUT v Brně, 1998. (CS)
Surovec Pavel: Tvorba systému mestskej hromadnej dopravy,. Žilinská univerzita, 1999. (CS)
Krajčovič a kol.: Silnice a dálnice I - Návody na vypracování cvičení,. VUT v Brně, 2000. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, praktických cvičení a samostudia. Účast na přednáškách je doporučená, na cvičeních povinná.

Způsob a kritéria hodnocení

Jedná se o studium, kde se mají městní komunikace a sítě navrhovat zejména z urbanistického hlediska. Hodnotícím kritérim je umět stávající případně navržené objekty a plochy dopravně obslouži. Navrhnout uliční prostor, který bude sloužit pro všechny požadované potřeby. Zkoušení této dovednosti proběhne při zadání jednoho konkrétního místa, kde je nutné navrhnout dopravní obsloužení.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1.Historický vývoj městské dopravy a městských komunikací
2.Dopravní prostředky
3.Geometrie pohybu kolových silničních a kolejových vozidel, jízdní odpory
4.Teorie dopravního proudu, rychlost, intenzita, hustota, odstupy vozidel
5.Kapacita mezikřižovatkového úseku
6.Kapacita řízených křižovatek
7. Kapacita neřízených křižovatek
8.Městské komunikace, rozdělení a návrhové prvky těchto komunikací
9.Městské křižovatky úrovňové a mimoúrovňové, křižovatky prosté, usměrněné a řízené
10.Silniční objekty, tunely, mosty, zdi
11.Individuální motorová doprava
12.Statická doprava - parkování a odstavování vozidel, garáže
13. Aktuální téma

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty se zásadami silničního a městského dopravního inţenýrství a městskou dopravou, s projekčními zásadami návrhů a úprav místních komunikací a s možnými dopady městské dopravy na životní prostředí urbanizovaných celků.
Dopravní prostředky, geometrie pohybu vozidel, teorie dopravního proudu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-C-A magisterský navazující

    obor ARS , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.Historický vývoj městské dopravy a městských komunikací
2.Dopravní prostředky
3.Geometrie pohybu kolových silničních a kolejových vozidel, jízdní odpory
4.Teorie dopravního proudu, rychlost, intenzita, hustota, odstupy vozidel
5.Kapacita mezikřižovatkového úseku
6.Kapacita řízených křižovatek
7. Kapacita neřízených křižovatek
8.Městské komunikace, rozdělení a návrhové prvky těchto komunikací
9.Městské křižovatky úrovňové a mimoúrovňové, křižovatky prosté, usměrněné a řízené
10.Silniční objekty, tunely, mosty, zdi
11.Individuální motorová doprava
12.Statická doprava - parkování a odstavování vozidel, garáže
13. Aktuální téma

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Výstupem předmětu ve cvičeních bude:
- Výpočet směrového oblouku osy.
- Výpočet výškového oblouku nivelety.
- Vzorový příčný řez místní komunikace.
- Zpracování situačního řešení úrovňové městské křižovatky.

eLearning