Detail předmětu

Projektové řízení staveb I

FAST-TV07Ak. rok: 2018/2019

V předmětu se studenti seznámí s historií a současností projektového řízení. Pozornost je dále zaměřena na projekty spojené s výstavbou. Životní cyklus projektu je členěn na jednotlivé fáze, které se zajišťují po stránce organizační, a plánuje se jejich průběh. Probírají se techniky plánování se zaměřením na využití síťové analýzy pro termínové, zdrojové, nákladové a finanční plánování. Součástí výuky je i zvládnutí problematiky rizik ve výstavbě. Studenti se seznámí s programem Microsoft Project.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení (EKR)

Výsledky učení předmětu

Studenti získají obecné znalosti a dovednosti z oblasti projektového řízení. Osvojí si konkrétní postupy a metody v projektovém řízení staveb. Využívají síťovou analýzu pro termínové, zdrojové, nákladové a finanční plánování. Zvládají problematiku rizik ve výstavbě. Seznámí se s programem Microsoft Project. Vše tvoří znalostní základ pro realizaci projektů na straně investorské.

Prerekvizity

Obecné znalosti prostředí stavební výroby v ČR, legislativní procesy spojené s výstavbou, dokumentace stavebních projektů, technologie stavební výroby, základy síťové analýzy.

Korekvizity

Znalosti v oblasti kalkulování nákladů a tvorby cen ve výstavbě, přehled v oblasti procesů hrubé spodní a hrubé vrchní stavby, řešení technologické, prostorové a časové struktury stavby.

Doporučená nebo povinná literatura

NOVÝ, Martin, NOVÁKOVÁ, Jana a WALDHANS, Miloš: Projektové řízení staveb I. Brno: VUT v Brně, Fakulta stavební, 2006. Elektronická studijní opora. (CS)
MATĚJKA, Vladimír: Management projektů spojených s výstavbou. Praha: Informační centrum České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, 2001. ISBN 80-86364-56-9. (CS)
NĚMEC, Vladimír: Projektový management. Praha: Grada Publishing, 2002. ISBN 80-247-0392-0. (CS)
LEVY, Sidney, M.: Project management in construction. New York: McGraw-Hill, 2002. ISBN 0-07-139587-3. (EN)
ROSENAU, Milton, D.: Řízení projektů. Praha: Computer Press, 2003. ISBN 80-7226-218-1. (CS)
SVOZILOVÁ, Alena: Projektový management. Praha: Grada, 2006. ISBN 978-80-247-3611-2. (CS)
KUBÁLEK, Tomáš a KUBÁLKOVÁ, Markéta: Řízení projektů v Microsoft Project 2010. Brno: Computer Press, 2010. ISBN 978-80-251-3266-1. (CS)
DOLEŽAL, Jan, Pavel MÁCHAL a Branislav LACKO: Projektový management podle IPMA. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-4275-5. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka je rozdělena na přednášky a cvičení.
Na každou přednášku je přednášejícím připravena prezentace v PowerPointu. Základní zobrazené myšlenky jsou dále ústně rozvíjeny. Probíraná teorie je podle možností doplněna stručnými příklady, schématy, obrázky nebo grafy. Dílčí blok výuky je na závěr stručně shrnut a kontrolními otázkami je ověřeno jeho pochopení. Na závěr přednášky jsou studenti vyzváni k diskuzi.

Způsob a kritéria hodnocení

Studium předmětu je ukončeno zápočtem a zkouškou.
Zápočet je udělen po splnění všech povinností, tj. účasti, odevzdání dílčích zadání a úspěšné absolvování zápočtové písemné práce.
Zkouška se skládá z části písemné a ústní. Účast na zkoušce je podmíněna uděleným zápočtem. Písemný test obsahuje pět otázek. Po kladném hodnocení následuje ústní zkouška s rozpravou nad třemi otázkami vylosovanými z předem známého seznamu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod do projektového řízení - současné pojetí, historický vývoj, vhodnost použití, předmět a obsah, základní pojmy
2. Projekt výstavby, stavba jako předmět projektu výstavby, účastníci procesu výstavby, stavební legislativa
3. Předinvestiční fáze projektu, iniciace, stanovení cílů, dokumentace, řízení projektů, studie proveditelnosti
4. Vyhodnocení návrhu projektu, plánování, strukturování projektu výstavby, strukturování stavebního díla
5. Organizace prací na projektu, účastníci projektu výstavby, druhy projektového managementu, způsoby výstavby, perzonální zajištění, manager projektu
6. Systém plánování projektu výstavby, historický vývoj, druhy, aktualizace a úrovně plánů projektu, techniky plánování projektu, termínové plánování v projektu výstavby
7. Síťová analýza, metoda CPM, PERT, Ganttův diagram, plánování zdrojů, výstupy plánování zdrojů, histogram zdrojů, nákladové plánování, finanční plánování
8. Financování projektů, nabídkové ceny projektových prací
9. Vztahy mezi účastníky investičního projektu, smlouva o dílo, mandátní smlouva
10. Management rizik a změn, rizikové inženýrství, riziko ve výstavbě, řízení rizik projektu
11. Modely řízení výstavby, software Microsoft Project
12. Projektový kontroling, analýza dosažené hodnoty výkonů a vývoje nákladů projektu, systém progres reporting a kontroling nákladů
13. Informace pro výstavbu a stavebnictví, závěr přednášek

Cíl

Získání obecných znalostí a dovedností z oblasti projektového řízení a osvojení konkrétních postupů a metod v projektovém řízení staveb. Znalostní základ pro plánování a řízení projektů na straně investorské. Ve cvičeních se poznatky aplikují na dílčích příkladech plánování a řízení výstavby. Obsah předmětu je v souladu s požadavky certifikačního procesu projektového manažera.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-C-A magisterský navazující

    obor ARS , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do projektového řízení - současné pojetí, historický vývoj, vhodnost použití, předmět a obsah, základní pojmy
2. Projekt výstavby, stavba jako předmět projektu výstavby, účastníci procesu výstavby, stavební legislativa
3. Předinvestiční fáze projektu, iniciace, stanovení cílů, dokumentace, řízení projektů, studie proveditelnosti
4. Vyhodnocení návrhu projektu, plánování, strukturování projektu výstavby, strukturování stavebního díla
5. Organizace prací na projektu, účastníci projektu výstavby, druhy projektového managementu, způsoby výstavby, perzonální zajištění, manager projektu
6. Systém plánování projektu výstavby, historický vývoj, druhy, aktualizace a úrovně plánů projektu, techniky plánování projektu, termínové plánování v projektu výstavby
7. Síťová analýza, metoda CPM, PERT, Ganttův diagram, plánování zdrojů, výstupy plánování zdrojů, histogram zdrojů, nákladové plánování, finanční plánování
8. Financování projektů, nabídkové ceny projektových prací
9. Vztahy mezi účastníky investičního projektu, smlouva o dílo, mandátní smlouva
10. Management rizik a změn, rizikové inženýrství, riziko ve výstavbě, řízení rizik projektu
11. Modely řízení výstavby, software Microsoft Project
12. Projektový kontroling, analýza dosažené hodnoty výkonů a vývoje nákladů projektu, systém progres reporting a kontroling nákladů
13. Informace pro výstavbu a stavebnictví, závěr přednášek

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Program výuky, instrukce a pokyny, výklad a praktické příklady - modelování průběhu projektu, metody a příklady užití síťové analýzy
2. Příklady výpočtu síťového grafu, rezervy a jejich využití
3. Průběh projektu výstavby, zpracování vývojového diagramu průběhu projektu výstavby, korekce síťového grafu
4. 1. zadání - definování projektu metodou logického rámce, zpracování problémové analýzy
5. Pokračování práce na 1. zadání, zpracování cílové analýzy a vlastního logického rámce
6. Veřejná prezentace definování projektu metodou logického rámce po jednotlivých skupinách
7. 2. zadání - zpracování strukturního plánu konkrétní stavby
8. Pokračování práce na 2. zadání
9. 3. zadání - zpracování organigramu a funkčního diagramu konkrétní stavby
10. Korekce 3. zadání, zápočtový test
11. 4. zadání - zpracování a analýza přehledného časového plánu konkrétní stavby pro hrubé fáze plánování a realizace, aktualizace a úprava tohoto plánu. Součástí zadání je zpracování plánu nákladů, plánu nasazení věcných zdrojů a finančního plánu
12. Pokračování práce na 4. zadání - korekce
13. Pokračování práce na 4. zadání - korekce. Odevzdání všech zpracovaných dokumentů v obálce. Zápočet

eLearning