Detail předmětu

Etika v podnikání

FAST-TY53Ak. rok: 2018/2019

Vývoj etiky ve filozofii, nové koncepce etiky, etika a morálka, společenské události a etika, vztahy mezi etikou, ekonomií a podnikáním, ekonomický pragmatismus, utilitarismus, liberalismus, úvod do etiky managementu, manažer a etika, strategie firmy a etika, etika ve filozofii firmy, etika ve firemní kultuře, zavedení etiky do podnikání, principy a úskalí její implementace, osobnost manažera, morální stadia vývoje osobnosti, role manažera v rozvoji etiky, příklady aplikace etických principů do podnikání, rozpoznání etiky na bázi etického a neetického jednání, provázanost filozofické etiky s aplikovanou etikou v podnikání, etický auditing firem, argumenty pro zavedení etiky do podnikání.

Zajišťuje ústav

Ústav společenských věd (SPV)

Výsledky učení předmětu

Znalost etiky jako společenskovědního předmětu. Orientace v teoretickém vymezení etiky a historickém vývoji etických koncepcí. Pochopení přínosu společenskovědního uvažování v ekonomickém oblasti. Schopnost aplikovat získané znalosti, vědomosti a dovednosti v profesním i osobním životě. Znalost etických principů a jejich souvislostí s podnikáním. Pochopení humanizační přeměny firemní kultury, osobnosti manažera i firemní strategie. Dovednost nového přemýšlení nad ekonomickými zásadami podnikání pohledem etické dimenze.

Prerekvizity

Předmět navazuje na znalosti získané ve středoškolském vzdělání v předmětu "Základy společenských věd" nebo "Občanská nauka", proto se k jeho studiu nepožadují žádné další technické a ekonomické znalosti, vítána je znalost základů práva, psychologie, sociologie, filozofie, event. historie, zájem o etická témata, pozorování a poznávání společnosti, propojení etiky s ekonomií, základní penzum z psychologie a sociální psychologie.

Korekvizity

Znalost základů ekonomických teorií, pochopení fungování trhu a tržních mechanismů, orientace v ekonomických směrech v historii a dnes, osobnosti světové a české ekonomie, firemní kultura a strategie, styly řízení, veřejná správa, sociálně psychologické charakteristiky manažera, řízení týmů, sociální komunikace, vedení porad, zásady správné prezentace, public relations, reklama a manipulace.

Doporučená nebo povinná literatura

ARZENBACHER, Arno: Úvod do etiky. Praha: Academia, 2001. ISBN 80-200-0953-1.
LINDR, Jaroslav: Etika v podnikání. M01 Nástin etiky, M02 Etická firemní strategie, M03 Implementace etiky. Brno: FAST, 2007.
BRÁZDOVÁ, D.: Zásady společenského chování. Praha: ROAD, 1991.
ŠRONĚK, I.: Etika a etiketa v podnikání. Praha: Management Press., 1995.
KÁRNÍKOVÁ, Jitka: Etika v podnikání a řídící práci. Praha: VŠE, 1997. ISBN 80-7079-524-7.
KOHOUTEK, R., ŠTĚPANÍK, J.: Psychologie práce a řízení. Brno: Cerm, 1999.
RIEGEL, Karel: Etika a psychologie v podnikání. Praha: Karolinum, 2006. ISBN 80-246-1118-X.
BEDRNOVÁ, Eva a NOVÝ, Ivan: Psychologie a sociologie řízení. Praha: Management Press, 2007. ISBN 978-80-7261-169-0.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výklad učiva metodou slovní na přednáškách doprovázených obrazovým materiálem. Nosná teoretická témata jsou obohacena doplňujícími rozšiřujícími tématy dle zájmu studentů, přičemž každý student si individuálně připraví prezentaci na vybrané téma z etiky, ve které uceleně zachytí etický problém. Ve cvičeních budou individuální studentské projekty zaměřené na aplikaci etiky do praxe.

Způsob a kritéria hodnocení

Studenti prokáží orientaci v teoretické i aplikované etiky formou písemky z teoretické části učiva. Zároveň zpracují prezentaci na zvolené téma z etiky, ve které zachytí vybraný etický problém. Docházka činí 80%. Celkové hodnocení studenta sestává z prověření znalosti teorie etiky (50%) a prezentace (35%) a zpracování eticky zaměřeného projektu, kde prokáží schopnost popsat, analyzovat a uchopit etický problém v praxi (15%).

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod do etiky. Význam etiky. Etika a filozofie, vývojový přehled.
2. Koncepce etiky. Tradiční a moderní pojetí. Dějiny etiky.
3. Významné etické směry a osobnosti v historii. Etika v antice a středověku.
4. Novověká etika, soudobé etické směry. Proměny vztahu etiky a podnikání. Pozitivismus, existencialismus, materialismus.
5. Směry v etice: ekonomický pragmatismus, utilitarismus, liberalismus a neoliberalismus.
6. Základní prvky etických teorií. Firemní kultura a identita. Význam etiky pro ekonomické přemýšlení.
7. Vztah mezi etikou, ekonomií a podnikáním. Etika řízení lidí, osobní morálka a hodnoty firmy, eticko-profesní stránky manařera.
8. Etika managementu a podnikání, podstata a význam. Integrace etiky do podnikání. Společenská odpovědnost firem.
9. Manažer a etika - perspektivy a proměny. Morální rozvoj osobnosti manažera.
10. Strategie firmy a etika, etika jako strategie? Začlenění etiky do firemní strategie.
11. Etický kodex. Etický auditing firmy. Příklady etických kodexů. Neetické projevy jednání.
12. Praktické aspekty etiky, etické prvky ve stragegickém plánování. Modernismus a postmodernismus v etice, firemní strategie.
13. Sebezkušenostní cvičení v oblasti etiky a managementu. Eticko-společenský katechismus.

Cíl

Orientace v předmětu, schopnost aplikovat získané znalosti, vědomosti a dovednosti v profesním i osobním životě.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-C-A magisterský navazující

    obor ARS , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinně volitelný
    obor ARS , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinně volitelný
    obor ARS , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do etiky. Význam etiky. Etika a filozofie, vývojový přehled.
2. Koncepce etiky. Tradiční a moderní pojetí. Dějiny etiky.
3. Významné etické směry a osobnosti v historii. Etika v antice a středověku.
4. Novověká etika, soudobé etické směry. Proměny vztahu etiky a podnikání. Pozitivismus, existencialismus, materialismus.
5. Směry v etice: ekonomický pragmatismus, utilitarismus, liberalismus a neoliberalismus.
6. Základní prvky etických teorií. Firemní kultura a identita. Význam etiky pro ekonomické přemýšlení.
7. Vztah mezi etikou, ekonomií a podnikáním. Etika řízení lidí, osobní morálka a hodnoty firmy, eticko-profesní stránky manařera.
8. Etika managementu a podnikání, podstata a význam. Integrace etiky do podnikání. Společenská odpovědnost firem.
9. Manažer a etika - perspektivy a proměny. Morální rozvoj osobnosti manažera.
10. Strategie firmy a etika, etika jako strategie? Začlenění etiky do firemní strategie.
11. Etický kodex. Etický auditing firmy. Příklady etických kodexů. Neetické projevy jednání.
12. Praktické aspekty etiky, etické prvky ve stragegickém plánování. Modernismus a postmodernismus v etice, firemní strategie.
13. Sebezkušenostní cvičení v oblasti etiky a managementu. Eticko-společenský katechismus.

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Vývoj etiky ve filozofii, vztah etiky a ekonomie.
2. Koncepce etiky, tradiční a moderní pojetí. Člověk a etika.
3. Proměny vztahu etiky a podnikání. Pozitivismus, existencialismus, materialismus. Firemní kultura a identita, smysl etiky v managementu. Etika jako čtvrtý rozměr podnikání.
4. Význam etiky, psychologie a sociologie pro ekonomické přemýšlení. Společenská odpovědnost firem.
5. Vztahy mezi etikou, ekonomií a podnikáním. Zhodnocení přínosu etiky v podnikatelském prostředí.
6. Etika managementu a podnikání, podstata a význam. Problém etiky v současnosti. Etika a motivace.
7. Manažer a etika - perspektivy, proměny. Strategie firmy a etika, etika jako strategie? Implementace etiky do podnikání. Etika pracovních vztahů ve firmě. Neetické projevy uvnitř firmy.
8. Filozofické aspekty etiky, filozofie podnikání v současnosti. Transformace etiky do podnikání.
9. Modernismus a postmodernismus v etice, firemní strategie. Mravní kultura současného podnikatele.
10. Prezentace studentských projektů z oblasti aplikace etiky v praxi.
11. Prezentace studentských projektů z oblasti aplikace etiky v praxi.
12. Prezentace studentských projektů z oblasti aplikace etiky v praxi.
13. Prezentace studentských projektů z oblasti aplikace etiky v praxi.