Detail předmětu

Revitalizace a stabilita krajiny

FAST-TS51Ak. rok: 2018/2019

Základní znalosti z ekologie krajiny, krajina přírodní a kulturní, ekologická stabilita.
Vývoj české krajiny. Typy krajiny, vliv člověka na krajinu.
Česká krajina. Ochrana přírody a krajiny.
Harmonická kulturní krajina. Komponovaná krajina.
Ekologická stabilita krajiny, územní systémy ekologické stability.
Hlavní příčiny antropogenního poškozování krajiny.
Devastace krajiny při těžbě nerostných surovin.
Klasifikace a druhy rekultivace krajiny. Nové trendy v rekultivacích.
Krajinný ráz.
Low impact development. Urban sprawl.
Architektura a krajina.
Voda v krajině. Revitalizace řek, dotační programy.

Zajišťuje ústav

Ústav vodního hospodářství krajiny (VHK)

Výsledky učení předmětu

Základní znalosti z oblasti krajinné ekologie, mapování a hodnocení krajiny, ekologická stabilita, vliv těžby na krajinu a způsoby její rekultivace, urban sprawl, výstavba šetrná k životnímu prostředí, ochrana krajiny.

Prerekvizity

Základní znalosti geografie, biologie.

Korekvizity

Stabilita krajiny, urban sprawl, výstvba šetrná k životnímu prostředí, územní systémy ekologické stability, revitalizace vodních toků

Doporučená nebo povinná literatura

H. Králová: Revitalizace a stabilita krajiny. VUT FAST (studijní opora), 2008. (CS)
Forman, R.T.T., Gordon, M.: Landscape Ecology. John Wiley & Sons, Inc., 1986. (EN)
Forman, T.T., Gordon, M.: Krajinná ekologie. Academia Praha, 1993. (CS)
I. Míchal: Ekologická stabilita. Veronica Brno, 1994. (CS)
J. Löw, I. Míchal: Krajinný ráz. Lesnická práce, Kostelec n. Černými lesy, 2003. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.
Přednášky formou Power Point prezentace, doplněné ústním výkladem. Videodokument k vybraným tématům.
Cvičení - příprava na mapování krajiny, mapování v terénu, vyhodnocení mapování a vypracování seminární práce. Power Point prezentace seminární práce.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro úspěšné absolvování předmětu musí student splnit následují podmínky:
- prezence ve cvičeních,
- prezentace projektu Mapování a vyhodnocení krajiny,
- písemná zkouška a
- odevzdání projektu a jeho prezentace.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod do ekologie krajiny. Názvosloví. Krajina přírodní a kulturní. Literatura.
2. Historický rámec vývoje české krajiny.
3. Charakteristika české krajiny a její hodnoty. Ochrana kulturní krajiny.
4. Harmonická kulturní krajina. Komponovaná krajina.
5. Ekologická stabilita. Stabilita krajiny. Územní systémy ekologické stability.
6. Charakteristika území devastovaných těžbou. Způsoby a fáze rekultivace. Biotechnická fáze rekultivace. Rekultivace zemědělská, lesnická, hydrická. Financování rekultivací. Nové trendy v rekultivacích, příklady úspěšných rekultivací.
7. Ochrana krajiny a krajinného rázu. Rozšiřování zástavby do krajiny, urban sprawl a jeho dopad na krajinu a ŽP.
8. Architektura v souladu s krajinou. Zásady dobré praxe výstavby v krajině.
9. Aktuální problémy dnešní krajiny a jejich řešení. Krajinotvorné programy. Evropská úmluva o krajině.
10. Význam vodních prvků v krajině. Revitalizace říčních systémů. Příklady úspěšných revitalizací z ČR i ze zahraničí. Dotační programy pro revitalizace.

Cíl

Základní znalosti z ekologie krajiny, krajina přírodní a kulturní, vliv lidské činnosti, revitalizace krajiny, stabilita krajiny, územní systémy ekologické stability. Revitalizace vodních systémů v krajině.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-C-A magisterský navazující

    obor ARS , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do ekologie krajiny. Názvosloví. Krajina přírodní a kulturní. Literatura.
2. Historický rámec vývoje české krajiny.
3. Charakteristika české krajiny a její hodnoty. Ochrana kulturní krajiny.
4. Harmonická kulturní krajina. Komponovaná krajina.
5. Ekologická stabilita. Stabilita krajiny. Územní systémy ekologické stability.
6. Charakteristika území devastovaných těžbou. Způsoby a fáze rekultivace. Biotechnická fáze rekultivace. Rekultivace zemědělská, lesnická, hydrická. Financování rekultivací. Nové trendy v rekultivacích, příklady úspěšných rekultivací.
7. Ochrana krajiny a krajinného rázu. Rozšiřování zástavby do krajiny, urban sprawl a jeho dopad na krajinu a ŽP.
8. Architektura v souladu s krajinou. Zásady dobré praxe výstavby v krajině.
9. Aktuální problémy dnešní krajiny a jejich řešení. Krajinotvorné programy. Evropská úmluva o krajině.
10. Význam vodních prvků v krajině. Revitalizace říčních systémů. Příklady úspěšných revitalizací z ČR i ze zahraničí. Dotační programy pro revitalizace.

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do problematiky. Publikace a on-line zdroje informací. Mapy on-line.
2. Metodika mapování krajiny. Příklady mapování krajiny. Koeficient ekologické stability. Výběr území pro mapování.
3. - 8. Projekt mapování a vyhodnocení krajiny.
9. - 10. Prezentace jednotlivých projektů.