Detail předmětu

Technologie staveb II

FAST-TW02Ak. rok: 2018/2019

Předmět navazuje na Technologii stavebních prací I. a zahrnuje oblast stavebních procesů spojených s montáží objektů pozemních staveb a dále s pracemi vnitřními a dokončovacími. Hlavní část je věnována časově a koordinačně náročným řemeslným pracem. Významně ovlivňují funkčnost, užitnou hodnotu a kvalitu stavby. Charakteristickým znakem těchto procesů je jejich rozptýlenost do více než třiceti druhově odlišných řemeslných profesí. Jsou nedílnou součástí výstavbového procesu a vyžadují velmi kvalitní koordinační a řídící činnost. To není možné bez znalosti jejich obsahu, technologických požadavků a návazností.

Zajišťuje ústav

Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb (TST)

Výsledky učení předmětu

Student po absolvování předmětu bude schopen aplikovat znalosti konstrukčních a technologických zásad pro procesy montážní a procesy prací vnitřních a dokončovacích na konkrétním objektu výstavby.
V průběhu studia předmětu získá teoretické poznatky z oblasti modelování výrobních procesů, využije podrobné návody pro aplikaci těchto poznatků v případové studii, uplatní pokyny k vypracování výstupů a vzorově vypracuje:
Technologický předpis pro montáž objektu, návrh jeřábu nebo autojeřábu, výpočet nejtěžšího břemene pro montáž, ověření únosnosti v zátěžových grafech, montážní schémata,
Výkres zařízení staveniště v barevném provedení, s umístěním zvedacího prostředku a rozkreslením skladovaných prvků na skládkách,
Technologický předpis pro zvolenou vnitřní příčku včetně návrhu případného lešení a mechanizace, půdorysné schéma s vykreslením druhů příček v dispozici objektu, detaily,
Technologický předpis pro zvolené izolační souvrství včetně návrhu případné mechanizace, řez izolačním souvrstvím, rizikové detaily,
Technologický předpis pro zhotovení zvolené omítky, výkresy – půdorys, řez pro jedno podlaží se znázorněním postupu omítání, umístění lešení, časový plán pro omítání,
Technologický předpis pro zvolené druhy podlah včetně návrhu případné mechanizace, rizikové detaily a výkres – půdorys s vyznačením druhu nášlapných vrstev v jednotlivých místnostech.

Prerekvizity

Znalosti konstrukčních zásad objektu. Předmět navazuje na Technologii stavebních prací I.

Doporučené volitelné složky programu

Pro podporu studia předmětu lze využít nabídky seminářů, přednášek odborníků z praxe, návštěv výroben, návštěv staveb a dalších akcí organizovaných pro studenty garantujícím ústavem. Nepovinné.

Doporučená nebo povinná literatura

Mgr. Petr Lízal, CSc. a kol.: Technologie stavebních procesů pozemních staveb Hrubá spodní stavba. CERM Brno, 2003. ISBN 80-214-2536-9. (CS)
Ing. Vít Motyčka a kolektiv: Technologie staveb I, Technologie stavbních procesů, část2, Hrubá vrchní stavba. CERM Brno, 2005. ISBN 80-214-2873-2. (CS)
Ing. Radka Kantová a kolektiv autorů pracoviště TST: Průvodce předmětem TW02 a s ním související vybrané studijní opory předmětů AW51, BW02 a BW04. intranet FAST, zpřístupněné opory pro TW02, 2011. [https://intranet.fce.vutbr.cz/pedagog/predmety/opory.asp] (CS)
Ing. Radka Kantová: Technologie staveb II – průvodce předmětem TW02. intranet FAST, studijní opora, 2011.
Prof. Zapletal a kol.: Technológia stavieb, dokončovací práce II .a III.. 0.
Prof. Kočí, Ing. Kovářová: Technologie domovních instalací. 0.
Prof. Musil, Ing. Tuza: Ateliérová tvorba, stavebně technologické projekty. CERM Brno, 1992. ISBN 80-214-0335-7. (CS)
Doc. Ing. Vít Motyčka, CSc.: Věžové jeřáby v pozemním stavitelství. CERM Brno, 2007.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT
Předmět má přednášky a cvičení.
Ve cvičení bude využito možnosti individuálního zadání a práce na projektu. Výstupy budou kontrolovány řízenou a individuální konzultací s vyučujícím. Doplněno exkurzemi, budou vybrány dvě reálné stavby, a to pro technologii montážních prací a pro vybrané technologie prací dokončovacích, na které v průběhu cvičení bude uskutečněna návštěva studentů.

Způsob a kritéria hodnocení

Účast na přednáškách je doporučená. Účast na cvičeních je povinná, vzhledem k rozsahu procvičované látky může vedoucí cvičení omluvit pouze dvě opodstatněné neúčasti. Zápočet bude udělován zásadně v posledním týdnu výuky, jen ve výjimečných případech může učitel stanovit náhradní termín. Veškeré odevzdávané části semestrální práce budou vloženy do složky formátu A4 s jednotnou úpravou popisového rámečku, studie detailů budou nakresleny od ruky.
Zápočet udělí učitel pověřený vedením cvičením.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Montáž objektů z železobetonových prefabrikátů a montáž ocelových konstrukcí, požadavky na kvalitu a přesnost montovaných objektů, způsob přepravy a skladování.
2. Návrh zařízení staveniště pro montovaný objekt, návrh zvedacího prostředku.
3. Úvod do problematiky vnitřních a dokončovacích procesů.
4. Zásady provádění příček zděných, ze skleněných tvárnic a montovaných.
5. Instalační procesy v pozemním stavitelství.
6. Provádění stavebních izolací proti vodě, teplu, hluku, otřesům a chemickým vlivům.
7. Montáž otvorových výplní – oken, dveří, zámečnických výrobků a vestavěného nábytku.
8. Úpravy povrchů stavebních konstrukcí – vnitřní a vnější omítky, časový plán.
9. Technologie kontaktních zateplovacích plášťů budov, kotevní technika.
10. Zřizování stropních podhledů, připravenost podkladu, technologické postupy.
11. Provádění vnitřních a vnějších obkladů, obklady kontaktní a roštové.
12. Kladení podlah a dlažeb, materiálové varianty, pracovní postupy.
13. Malby a nátěry, vhodnost použití, požadavky na podklad, způsoby nanášení, kontrola kvality.

Cíl

Cílem předmětu je naučit studenty aplikovat jednotlivé procesy hrubé vrchní stavby a dokončovací práce v praxi a na jednotlivých příkladech řešit konkrétní problémy. Předmět navazuje na Technologii staveb I. a zahrnuje výklad stavebních procesů spojených s montáţí objektů pozemních staveb a dále s pracemi vnitřními a dokončovacími. Hlavní část je věnována časově a koordinačně náročným řemeslným pracím

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-C-A magisterský navazující

    obor ARS , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný
    obor ARS , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Montáž objektů z železobetonových prefabrikátů a montáž ocelových konstrukcí, požadavky na kvalitu a přesnost montovaných objektů, způsob přepravy a skladování.
2. Návrh zařízení staveniště pro montovaný objekt, návrh zvedacího prostředku.
3. Úvod do problematiky vnitřních a dokončovacích procesů.
4. Zásady provádění příček zděných, ze skleněných tvárnic a montovaných.
5. Instalační procesy v pozemním stavitelství.
6. Provádění stavebních izolací proti vodě, teplu, hluku, otřesům a chemickým vlivům.
7. Montáž otvorových výplní – oken, dveří, zámečnických výrobků a vestavěného nábytku.
8. Úpravy povrchů stavebních konstrukcí – vnitřní a vnější omítky, časový plán.
9. Technologie kontaktních zateplovacích plášťů budov, kotevní technika.
10. Zřizování stropních podhledů, připravenost podkladu, technologické postupy.
11. Provádění vnitřních a vnějších obkladů, obklady kontaktní a roštové.
12. Kladení podlah a dlažeb, materiálové varianty, pracovní postupy.
13. Malby a nátěry, vhodnost použití, požadavky na podklad, způsoby nanášení, kontrola kvality.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Organizační pokyny, Individuální zadání řešených objektů pro montážní práce a pro dokončovací práce, vymezení návazností na předcházející předmět Technologie staveb I, úvod do procesů montážních prací
Výstup: volba objektu pro procvičení zadaných úloh, zajištění potřebných konstrukčních výkresů, založení šablony pro následná zpracování Technologických předpisů, výpočet hmotnosti prvků montovaného objektu
2. Procesy prací montážních, volba mechanizace
Výstup: Technologický předpis pro montáž, návrh jeřábu nebo autojeřábu, technické listy strojů, ověření únosnosti v zátěžových grafech, montážní schémata
3. Návrh zařízení staveniště pro montovaný objekt
Výstup: Výkres zařízení staveniště v barevném provedení, s umístěním zvedacího prostředku a rozkreslením skladovaných prvků na skládkách
4. Příčky
Výstup: Technologický předpis pro zvolenou vnitřní příčku včetně návrhu případného lešení a mechanizace, půdorysné schéma s vykreslením druhů příček v dispozici objektu, detaily
5. Izolace
Výstup: Technologický předpis pro zvolené izolační souvrství včetně návrhu případné mechanizace, řez izolačním souvrstvím, rizikové detaily, zejména napojení nebo kotvení izolantu
6. Exkurze na vybranou stavbu pro možnost sledování montážních prací a činnosti zvedacích mechanismů
7. Kontrola výstupů zadaných částí, zásady montáže otvorových výplní
8. Omítky - 1.část
Výstup: Technologický předpis pro zhotovení zvolené omítky s důrazem na volbu zásobování pracoviště (ruční a strojní nanášení), výkresy – půdorys, řez pro jedno podlaží se znázorněním postupu omítání, umístění lešení, definování pracovních záběrů
9. Omítky - 2.část
Výstup: časový plán pro omítání, členěno po místnostech, s rozdělením první a druhé výšky omítání, stropu a vyznačením technologických přestávek
10. Podlahy- 1.část
Výstup: Výkres – půdorys s vyznačením druhu nášlapných vrstev v jednotlivých místnostech, vhodná volba materiálu
11. Podlahy-2.část
Výstup: Technologický předpis pro zvolené druhy podlah včetně návrhu případné mechanizace, řez skladbou podlahy, rizikové detaily
12. Závěrečné konzultace, exkurze na vybranou stavbu za účelem shlédnutí technologií prací dokončovacích
13. Zápočet